Informacija didiesiems mokesčių mokėtojams

Bendroji informacija

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau — VMI) ypatingą dėmesį skiria didžiųjų mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių vykdymo peržiūrai, konsultavimui ir paslaugų teikimui. Didžiųjų mokesčių mokėtojų vykdomų sandorių apimtys, jų sudėtingumas ne tik kuria verslo tendencijas, bet ir daro įtaką šalies ekonomikai bei valstybės ir savivaldybių biudžetams. Kaip rodo tarptautinė praktika, išskirtinis dėmesys didiesiems mokesčių mokėtojams, paslaugų jiems teikimo bei priežiūros centralizavimas yra įprasta darbo su tokiais mokesčių mokėtojais praktika daugelyje šalių.

Aktualus didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašas patvirtintas 2018-12-19 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko vidaus įsakymu. Didiesiems mokesčių mokėtojams priskiriami Lietuvos juridiniai asmenys, užsienio juridiniai asmenys ar organizacijos, taip pat užsienio juridinio asmens ar organizacijos filialai ar atstovybės, kurie atitinka nustatytus pagrindinius kriterijus: apyvartos, darbuotojų skaičiaus, į VMI surenkamąsias sąskaitas sumokėtų mokesčiu dydžiu ir pan. Mokesčių mokėtojui įtraukimui į didžiųjų sąrašą taip pat įtakos turi mokesčių mokėtojo teisinis statusas sąrašo atnaujinimo metu, vykdoma veikla, planuojama užsienio investicijų suma bei kiti veiksniai. Didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašai sudaromi ir tvirtinami dvejiems metams.

Ar mokesčių mokėtojas yra priskiriamas didiesiems mokesčių mokėtojams, galima pasitikrinti skyrelyje „Verslui", pasirinkus nuorodas „Rinkmenos" / „Informacija apie mokesčių mokėtojus/PVM mokėtojus". Galima paieška pagal mokesčių mokėtojo kodą, PVM kodą ar pavadinimą.

Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas

Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas (toliau — Departamentas) atlieka nuolatinę einamųjų mokestinių laikotarpių didžiųjų mokesčių mokėtojų mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo stebėseną, renka ir vertina informaciją bei duomenis, reikalingus rizikoms identifikuoti, organizuoja diskusijas, susitikimus su didžiaisiais mokesčių mokėtojais, jų interesams atstovaujančiomis organizacijomis bei atlieka didžiųjų mokesčių mokėtojų kontrolės veiksmus, siekdamas užkirsti kelią mokesčių vengimui ir agresyviam mokesčių planavimui. Departamentas siekia tarpusavio santykius su mokesčių mokėtojais grįsti iniciatyvaus bendradarbiavimo, atvirumo ir pasitikėjimo principais.

Departamente yra šie skyriai:

  1. Mokesčių mokėtojų konsultavimo skyrius, kurio paskirtis yra užtikrinti, kad didieji mokesčių mokėtojai mokestines prievoles vykdytų teisingai ir laiku;
  2. I ir II kontrolės skyriai, kurių pagrindinė funkcija — vykdyti didžiųjų mokesčių mokėtojų mokesčių bei kitų įmokų į valstybės biudžetą bei fondus apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo kontrolę;
  3. Tarptautinių sandorių kontrolės skyrius, kuris užtikrina efektyvų tarptautinių sandorių kontrolės bei kontroliuojamų sandorių kainodaros įgyvendinimą ir vienodos praktikos šioje srityje kūrimą;
  4. Veiklos planavimo ir organizavimo skyrius, kurio paskirtis yra užtikrinti efektyvų Departamento darbą ir vykdyti didžiųjų mokesčių mokėtojų deklaravimo ir mokėjimo tendencijų bei pokyčių analizę.

Bendradarbiavimas su didžiaisiais mokesčių mokėtojais

Siekiant glaudaus bendradarbiavimo, kiekvienam didžiajam mokesčių mokėtojui yra priskirtas prievolių stebėseną atliekantis Departamento Mokesčių mokėtojų konsultavimo skyriaus darbuotojas (toliau — kuratorius), kuris, teikdamas pagalbą, informuoja apie nustatytas klaidas ir neatitikimus, organizuoja susitikimus, analizuoja įmonės ekonominės veiklos rodiklius, identifikuoja galimas rizikas dėl neteisingo mokestinių prievolių vykdymo. Departamentas laiko savo pareiga užtikrinti, kad mokesčių mokėtojai gautų visapusišką informaciją ir pagalbą, reikalingą  pareigoms bei prievolėms tinkamai įvykdyti. Didiesiems mokesčių mokėtojams suteikiama galimybė kai kuriais konkrečiais klausimais — apskaitos, mokestinės nepriemokos atidėjimo, išdėstymo ar mokestinės nepriemokos perėmimo, akcizų informacinės sistemos naudojimo — kreiptis tiesiogiai į atitinkamus VMI specialistus. Tokių specialistų ir kuratorių kontaktinius duomenis atskirai kiekvienam didžiajam mokesčių mokėtojui Departamentas pateikia per MANO VMI.

1. Departamentas yra pasirengęs operatyviai reaguoti į didžiųjų mokesčių mokėtojų išsakytą poreikį surengti susitikimus-diskusijas sudėtingoms mokestinėms situacijoms, iškilusiems probleminiams klausimams aptarti. Tikimės, kad tokiu būdu iškilę mokestiniai klausimai bus sprendžiami operatyviau, o tiesioginės diskusijos padės geriau suprasti mokesčių mokėtojo vykdomus sandorius, jų aplinkybes, tikslus ir motyvus.
2. Departamentas kviečia didžiuosius mokesčių mokėtojus inicijuoti susitikimus, kurių metu būtų pristatyta vykdoma veikla, įvykę ar planuojami verslo pokyčiai, būtų pasidalinta atsiradusiomis abejonėmis dėl tinkamo mokesčių įstatymų vykdymo, siekiant, kad iškilę neaiškumai dėl mokesčių įstatymo taikymo būtų aptariami ir sprendžiami kuo anksčiau.
3. Departamentas savo iniciatyva kviečia didžiuosius mokesčių mokėtojus į susitikimus, kai, analizuojant įmonės veiklos rodiklius bus identifikuojamos galimos mokestinės rizikos ir galimai neteisingas mokestinių prievolių vykdymas.

Iškilus poreikiui organizuoti susitikimą, Departamentas kviečia didžiuosius mokesčių mokėtojus kreiptis el. paštu į savo kuratorių ir nurodyti susitikimo tikslus, trumpai suformuluoti kylančių mokestinių klausimų problematiką. Susipažinęs su nurodytais susitikimo tikslais, išdėstyta problematika, kuratorius organizuos susitikimą, į kurį pagal poreikį bus pakviesti ir atitinkami kitų VMI prie FM padalinių specialistai.

Didžiųjų mokesčių mokėtojų konsultavimo tvarka  

Mokesčių mokėtojų konsultavimas VMI vykdomas, vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66 patvirtintomis Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo VMI taisyklėmis. Konsultacijos VMI teikiamos telefonu (Nr. 1882), el. būdu (paklausimą galima pateikti per Mano VMI, užpildant elektroninių paklausimų formą, arba raštu (paklausimai siunčiami adresu: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius)). Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

Didiesiems mokesčių mokėtojams yra suteikta galimybė susitikimo su VMI darbuotojais metu aptarti raštu VMI pateiktuose paklausimuose išdėstytus klausimus. Tokiam susitikimui siūlome iš anksto telefonu su kuratoriumi suderinti datą ir laiką.

Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento kontaktai

Adresas korespondencijai
Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
el. pašto adresas DMMSKD@vmi.lt

Departamento adresas
Šermukšnių g. 4, Vilnius

Informacija atnaujinta 2019-01-16

Aktualu

Dėl mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo

Atnaujinimo data: 2016-11-18
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI...

Dėl teisės akto pakeitimo

Atnaujinimo data: 2016-10-28
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI...