Apie gyventojų pajamų deklaravimą (GPM308)

Kuriais atvejais nuolatiniai Lietuvos gyventojai privalo deklaruoti 2018 m. pajamas?


Pagrindiniai atvejai, kada turite pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją (GPM308 forma): čia čia
  • dėl metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio perskaičiavimo (MNPD);
  • kalendoriniais metais gavus tam tikrų rūšių pajamų, kurios pagal pajamų mokesčio sumokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms (pvz., gavus nuomos pajamų iš kitų gyventojų, palūkanų, darbinių pajamų iš užsienio ir pan.);
  • dėl įregistruotos individualios veiklos pagal pažymą ar turėto verslo liudijimo (net ir tuo atveju, jei pajamų negavote);
  • jeigu yra prievolė deklaruoti turtą (pvz., valstybės tarnautojams, politikams ir pan.);
  • norint pasinaudoti nustatytomis lengvatomis (pvz., įmokos už studijas, gyvybės draudimo įmokos, įmokos į pensijų fondus).
  • Informaciją, kas privalo deklaruoti 2018 m. pajamas rasite .

Kurią formą ir iki kada reikia pateikti deklaruojant 2018 m. pajamas?


Deklaruojant 2018 m. gautas pajamas, VMI iki 2019 m. gegužės 2 d. (1 d.— nedarbo diena) turite pateikti metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos 3 versiją su priedais.

Ar galima patikslinti pateiktą deklaraciją?


Taip. Savo iniciatyva galite tikslinti deklaraciją už einamuosius ir 5 praėjusius metus.

Kaip užpildyti 2018 m. pajamų deklaraciją?


Paprasčiausias būdas pildyti GPM308 deklaraciją prisijungus prie elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) preliminarios deklaracijos pagrindu. Būtinai pasitikrinkite, ar preliminarioje deklaracijoje nurodyti visi duomenys ir (ar) 33 laukelyje nėra mokėtinos sumos. Jeigu preliminarioje deklaracijoje nurodyti ne visi duomenys, ją reikia papildyti preliminarios deklaracijos kortelėje pasirinkus nuorodą pildyti. Norėdami tiesiogiai užpildyti deklaraciją portale į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį - interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti deklaraciją. Informaciją, kaip prisijungti prie EDS per banką rasite čia.

Dėl kokių, dažniausiai pasitaikančių, priežasčių deklaracijoje atsiranda mokėtina gyventojų pajamų mokesčio suma?


Mokėtina gyventojų pajamų mokesčio suma dažniausiai susidaro dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) perskaičiavimo. NPD metų eigoje taikomas tik su darbo santykiais susijusioms pajamoms, o metams pasibaigus jis perskaičiuojamas, jeigu buvo gauta kitų, 15% tarifu apmokestinamų pajamų (pvz., ligos pašalpa iš SODROS, pajamos iš kitos darbovietės, nuomos pajamos ir pan.), ar kas mėnesį buvo gaunamos nereguliarios pajamos. Kokio dydžio NPD buvo faktiškai pritaikytas, galite pasitikrinti trečiųjų asmenų suformuotoje pažymoje, kuri yra paskelbta Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS), o koks metinis NPD priklauso − apskaičiuojama deklaracijos GPM308 15 laukelyje.

Koks metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (MNPD) taikomas 2018 m.?


Kai 2018 m. metinės pajamos yra ne didesnės kaip 12 minimalių mėnesinių algų (MMA), t. y. ne didesnės nei 4800 Eur (400 Eur x 12 mėn.), tai metinis NPD yra 4560 Eur. Kai metinės pajamos yra didesnės kaip 4800 Eur, konkretus MNPD apskaičiuojamas pagal formulę:

MNPD = 4560 – 0,5 x (gyventojo metinės pajamos (GMP) – 4800 Eur)

Jeigu metinės apmokestinamosios pajamos yra 13920 Eur ar didesnės, tai MNPD netaikomas, nes, apskaičiavus MNPD pagal formulę, jis yra lygus nuliui (neigiama suma taip pat laikoma nuliu).


Ar taikomas papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (PNPD) už auginamus vaikus 2018 m.?


PNPD už auginamus vaikus nuo 2018 m. netaikomas. Vietoje jo yra mokamos periodinės Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatytos vaiko išmokos.

Iki kada ir kokiu įmokos kodu reikia sumokėti deklaracijoje susidariusią mokėtina sumą?


Mokėtinos sumos pagal gyventojų pajamų deklaraciją (deklaracijos 33 laukelyje nurodyta neigiama suma) turi būti sumokėtos iki 2019-05-02 įmokos kodu – 1441.
Pažymime, kad už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį nuo kitos dienos pradedami skaičiuoti delspinigiai: po 0,03 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną nuo mokėtinos sumos. Delspinigiai turi būti sumokėti tuo pačiu įmokos kodu kaip ir mokėtini mokesčiai (galima mokėti vienu pavedimu).

Ar gali atsirasti permoka, jeigu dirbote ne visus metus?


Gali, jei per metus su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų gavimo vietoje mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) iš viso nebuvo taikytas arba pritaikytų mėnesio NPD suma yra mažesnė už visą metinį NPD. Deklaruodami metines pajamas, visą metinį NPD prisitaikyti gali gyventojai, dirbę ne visus metus, kuriems įmonėje nebuvo taikyti mėnesio NPD, ir pan.

Ar grąžinama pajamų mokesčio permoka, kai pajamų mokestis sumokėtas kito asmens, pvz., įmonės lėšomis?


Tokiu atveju yra grąžinama ta permokėto pajamų mokesčio suma, kurią Jūs sumokėjote savo lėšomis arba kurią mokestį išskaičiuojantis asmuo išskaičiavo nuo Jums išmokamos išmokos. Mokesčio permokos dalis, kuri susidarė dėl kito asmens savomis lėšomis sumokėto mokesčio, negrąžinama.
Pavyzdžiui, 2018 metais Metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje apskaičiuota 1 000 Eur pajamų mokesčio permoka. Dalį šios mokesčio sumos – 600 Eur nuo gyventojo natūra gautų pajamų (pvz., dovanos, laimėjimo) už šį gyventoją sumokėjo kitas (išmoką išmokėjęs) asmuo. Vadinasi, gyventojui grąžintina mokesčio suma yra lygi 400 Eur (1 000 – 600).

Kada bus grąžinamos permokos?


Jei teisingai užpildytą deklaraciją GPM308 pateiksite iki 2019 m. gegužės 2 d., permoka bus grąžinta iki 2019 m. liepos 31 d. Deklaraciją GPM308 pateikus arba patikslinus po termino, permoka bus grąžinta ne vėliau kaip per 90 d. nuo teisingai užpildytos deklaracijos pateikimo ar patikslinimo dienos.

Ką daryti, jeigu EDS sistemoje iš trečiųjų asmenų suformuotoje pažymoje nėra duomenų apie gautas pajamas iš įmonių?


Tokiu atveju turite kreiptis į išmokas išmokėjusią įmonę, kad pateiktų patikslintus duomenis apie Jūsų gautas pajamas. Išmokas išmokėjusi įmonė taip pat gali išduoti pažymą apie gautas pajamas ir sumokėtus mokesčius, kuria vadovaudamasis galite tinkamai užpildyti Deklaraciją.