Kam ir kokia pajamų mokesčio dalis gali būti paskirta?


2019 metais nuo 2018 m. gautų apmokestinamų pajamų galite paskirti tokias pajamų mokesčio dalis:
  iki 2 procentų šiems paramos gavėjams:
 • įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijos, viešosios įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams, ir (ar)
 • meno kūrėjams, paramos gavėjais įregistruotiems Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos tvarkomoje Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje;
 • iki 1 procento - vienai ar kelioms politinėms partijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre ir atitinkančioms įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra;
 • iki 1 procento — profesinėms sąjungoms ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimams.

Kur rasti paramos gavėjų sąrašą?


Paramos gavėjų (t. y. paramos gavėjų statusą turinčių juridinių asmenų, įskaitant profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus, ir meno kūrėjų), taip pat ir politinių partijų duomenys skelbiami čia.

Kaip paskirti pajamų mokesčio dalį pasirinktam paramos gavėjui ir / ar politinei partijai, profesinėms?


Nusprendę paremti pasirinktą paramos gavėją (vienetą ir / ar meno kūrėją) ir / ar politinę partiją, ir/ ar profesinę sąjungą ir profesinių sąjungų susivienijimus turite užpildyti Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 4 versiją. Šią prašymo formą reikia pateikti iki 2019 m. gegužės 2 d. (1 d. – nedarbo diena).

Kokiu būdu galima pateikti prašymą FR0512?


Greičiausiai ir patogiausiai prašymą pateikti elektroniniu būdu per EDS.
Prašymą taip pat galima:
 • įteikti tiesiogiai bet kuriai AVMI;
 • atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
 • pateikti ir per e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).
 • Svarbu: Prašymus galite pateikti tik asmeniškai (įskaitant siunčiamus paštu) arba įstatymų nustatyta tvarka per atstovą. Todėl pluoštais atsiųsti paštu ar teikiami tiesiogiai VMI darbuotojui Prašymai nenagrinėjami, jeigu kartu nepridėti atstovavimą kiekvienam gyventojui, kurio Prašymas teikiamas, patvirtinantys dokumentai (įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti įgaliojimai). Detalesnę informaciją rasite čia .

Ar galima patikslinti 2018 metų jau pateiktą VMI prašymą FR0512?


Pateiktą prašymą turi teisę patikslinti iki 2019 m. rugpjūčio 20 dienos.

Ar reikia patikslinti jau 2018 m. ar anksčiau pateiktą Prašymą, kuriuo profesinei sąjungai buvo paskirta pajamų mokesčio dalis (iki 2 procentų)?


Norint 2019 m. paremti profesinę sąjungą ar profesinių sąjungų susivienijimą, būtinai turite patikslinti 2018 m. ar anksčiau pateiktą Prašymą, kuriame buvo įrašyti profesinei sąjungai ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimui skiriama iki 2 procentų pajamų mokesčio, pervestino 2019 m. ir vėlesniais metais.
Norėdami paremti profesines sąjungas ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimus turite patikslinti, t. y. pateikti naują Prašymą (FR0512 formos 4 versiją), nurodę jame, kad profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui skiriama 1 procento (ar mažesnė) pajamų mokesčio dalis.
2018 m. ar anksčiau pateiktus ir šiemet nepatikslintus Prašymus, kuriais iki 2 procentų pajamų mokesčio nuo 2018 m. pajamų skiriama ir profesinėms sąjungoms (profesinių sąjungų susivienijimams), ir kitiems paramos gavėjams, Prašyme nurodyta pajamų mokesčio dalis 2019 m. bus pervedama tik kitiems nei profesinės sąjungos (profesinių sąjungų susivienijimai) paramos gavėjams.

Ar galima paremti kelis paramos gavėjus?


Prašyme galima nurodyti:
 • skiriant iki 2 procentų pajamų mokesčio — daugiau nei vieną paramos gavėju esantį juridinį asmenį (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), ir (ar) meno kūrėją (meno kūrėjus), tačiau bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 2 procentai;
 • skiriant iki 1 procento politinei partijai — daugiau kaip vieną politinę partiją, tačiau bendra politinėms partijoms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 1 procentas;
 • skiriant iki 1 procento profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui) — daugiau kaip vieną profesinę sąjungą ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimą, tačiau bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 1 procentas.

Ar galima vienu prašymu FR0512 pajamų mokesčio dalį paskirti paramos gavėjams ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui?


Pajamų mokesčio dalį vienu Prašymu galima skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 metai (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).

Ar kartu su prašymu FR0512 privaloma pateikti metinę pajamų deklaraciją GPM308?


Neprivaloma, nes deklaracija GPM308 teikiama, jei tai numatyta teisės aktuose. Informaciją, kas privalo deklaruoti 2018 m. pajamas, galite rasti čia.
Svarbu yra tai, kad esant prievolei teikti deklaraciją GPM308, ji turi būti pateikiama laiku, t. y. iki 2019 m. gegužės 2 d., nes jos nepateikus − parama pagal pateiktą prašymą FR0512 nebus pervesta.

Kada ir kokiu būdu galima sužinoti apie pervestą paramos sumą paramos gavėjui ir (arba) politinei partijai ir (arba) profesinei sąjungai pateiktą prašymo formą FR0512?


Po lapkričio 15 d. galite sužinoti apie pervestą paramos sumą.
Pranešimą apie paramos pervedimą su nurodytu paramos gavėju bei jam pervestą konkrečią sumą galima rasti prisijungus prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS), pasirinkti EDS funkcijos -> Pranešimas mokėtojui -> Peržiūra.