Nekilnojamojo turto mokestis

Atnaujinimo data: 2012-04-16

Bendrą informaciją apie nekilnojamojo turto mokestį galite rasti čia.

Jeigu Jus domina papildoma informacija apie šį mokestį, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.

Nekilnojamojo turto mokestį reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas (Žin., 2005, Nr. 76‑2741).

Nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai yra Lietuvos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, nuosavybės teise valdantys ar įsigyjantys (taip pat juridiniai asmenys, perėmę nuomos ar panaudos pagrindu ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui ar neterminuotai) nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikoje, išskyrus:

 1. faktiškai nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka;

 2. valdžios ir privataus subjektų partnerystės, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, pagrindu sukurtą ar įgytą nekilnojamąjį turtą, kol vykdoma atitinkama valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis ir šis nekilnojamasis turtas naudojamas pagal toje sutartyje nustatytą paskirtį.

Nekilnojamojo turto mokestį gyventojai moka už nuosavybės teise priklausančius ar jų įsigyjamus:

 1. gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, kurių bendra vertė viršija 1 milijoną litų. Šių paskirčių nekilnojamojo turto vertė, viršijanti neapmokestinamą dydį, apmokestinama 1 procento nekilnojamojo turto mokesčio tarifu, o mokestis turi būti deklaruotas ir sumokėtas iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 15 d.

 2. kitos, nei išvardyta, paskirties (prekybos, paslaugų, administracines ir kt.) statinius (patalpas). Nekilnojamojo turto mokestis nuo šių paskirčių nekilnojamojo turto turi būti deklaruotas (KIT711 forma) ir sumokėtas mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kitų metų vasario 1 d. Nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, kuris gali būti nuo 0,3 procento iki 1 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės, nustato savivaldybės.

Turite žinoti, kad gyventojai nekilnojamojo turto mokestį pradeda skaičiuoti nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą, perėmė valdyti įsigyjamą nekilnojamąjį turtą ar nuomotą (panaudos būdu perduotą) nekilnojamąjį turtą juridinis asmuo grąžino gyventojui.

Mokesčio galite nebeskaičiuoti nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį nuosavybės teisė buvo perleista, perleistos teisės į įsigyjamą nekilnojamąjį turtą ar nekilnojamasis turtas perduotas nuomos ar panaudos pagrindu juridiniam asmeniui.

Nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas gyventojų nekilnojamasis turtas (ar jo dalis):

 1. naudojamas žemės ūkio veikloje (taikoma, apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį iki 2009 metų);

 2. naudojamas pajamoms iš žemės ūkio veiklos gauti (uždirbti), kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 33 dalyje (taikoma, apskaičiuojant 2009 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių nekilnojamojo turto mokestį);

 3. naudojamas švietimo darbui;

 4. naudojamas socialinei globai ir socialinei priežiūrai, kulto apeigų reikmenų gamybai;

 5. naudojamas kaip kūrybinės dirbtuvės (studijos) individualiai kūrybinei veiklai;

 6. naudojamas laidojimo paslaugoms teikti, taip pat esantis kapinių teritorijoje;

 7. nuosavybės teise priklausantys ar jų įsigyjami gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statiniai (patalpos), žuvininkystės statiniai ir inžineriniai statiniai, kurių bendra vertė neviršija 1 milijono litų. Neapmokestinamoji vertė taikoma visam nurodytos paskirties nekilnojamajam turtui, kuris nuosavybės teise priklauso šeimos nariams arba jų įsigyjamam. Taikant šią nuostatą, šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, asmenys, vieni auginantys vaikus (įvaikius), ir su jais gyvenantys jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų.

 

Įsidėmėkite, kad nekilnojamojo turto mokestis skaičiuojamas nuo mokestinės (bazinės) vertės, kurią nustato ir skelbia turto vertintojas, t. y. VĮ „Registrų centras". Norėdami sužinoti nekilnojamojo turto mokestinę vertę, tai galite padaryti dviem būdais: kreiptis į VĮ „Registrų centras" su prašymu gauti mokestinės (bazinės) vertės išrašą arba VĮ „Registrų centras" interneto svetainėje www.registrucentras.lt/masvert/paieska_un.jsp įrašyti nekilnojamojo turto unikalų numerį (tik masiniu būdu įvertintam nekilnojamam turtui).

Pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnį gyvenamosios, sodų, garažų, ūkio paskirties, komercinio naudojimo nekilnojamasis turtas vertinamas masiniu būdu. Paskutinį kartą masinis vertinimas buvo atliktas 2011 m. sausio 1 d. Šio vertinimo metu nustatyta vertė taikoma 5 mokestinius laikotarpius. Inžineriniai statiniai ir kitos paskirties nekilnojamasis turtas vertinamas atkuriamosios vertės (kaštų) metodu, o šiuo metodu nustatyta vertė galioja 5 mokestinius laikotarpius nuo vertės nustatymo dienos.

Informuojame, kad tiek masiniu vertinimo būdu, tiek atkuriamosios vertės (kaštų) metodu vertinamo nekilnojamojo turto mokestine (bazine) verte gali būti laikoma vertė, nustatyta atlikus to turto individualų vertinimą, jeigu individualus vertinimas buvo atliktas taikant Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytus vertės nustatymo metodus (masiniu arba atkuriamosios vertės (kaštų) metodu), individualaus vertinimo metu nustatyta nekilnojamojo turto vertė skiriasi nuo mokestinės (bazinės) vertės daugiau kaip 20 procentų ir nekilnojamojo turto individualaus vertinimo ataskaita atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus. Jei šios trys sąlygos tenkinamos, nekilnojamojo turto savininkas arba įsigyjantis asmuo VĮ „Registrų centras" gali pateikti prašymą mokestine (bazine) verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą, atlikus individualų vertinimą. Kartu su prašymu turi būti pateikiama NT individualaus vertinimo ataskaita. Prašymas gali būti teikiamas kiekvieną mokestinį laikotarpį per 3 mėnesius nuo jo pradžios (kasmet iki kovo 31 dienos). Priimtas turto vertintojo sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.