DUK apie gyventojų pajamų mokesčio lengvatų taikymą

1. Ar galiu 2017 m. pasinaudoti lengvata, jei mokėjau įmokas už gyvybės draudimą?


Galite, jei įmokas mokėjote  savo, sutuoktinio arba savo nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), iki 18 metų ir vyresnių neįgaliųjų vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečių asmenų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, bei iki 18 metų ir vyresnių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečių asmenų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia, naudai sumokėtos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui.


2. Ar galiu 2017 m. pasinaudoti lengvata, jei mokėjau įmokas į pensijų fondus?


Galite, jei įmokas mokėjote  savo, sutuoktinio, iki 18 metų ir vyresnių neįgaliųjų vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, bei iki 18 metų ir vyresnių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečių asmenų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia, naudai sumokėtos pensijų įmokos į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar) jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje, turimus pensijų fondus.


3. Ar galiu 2017 m. pasinaudoti lengvata, jei mokėjau įmokas už profesinį mokymą ir (ar) studijas?


Galite, jei įmokas mokėjote už profesinį  mokymą  ir  (ar)  studijas,  kuriuos  baigus įgyjamas  pirmas aukštasis išsilavinimas ir (ar) suteikiama pirma atitinkama  kvalifikacija,  taip  pat už pirmas doktorantūros bei meno  aspirantūros  studijas nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurie mokosi ar studijuoja, sumokėtos sumos. Jei už profesinį mokymą ar studijas  sumokėta  skolintomis  lėšomis  (tam  tikslui paimta iš kredito  įstaigos  paskola),  tai  iš pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta šios paskolos dalis.

Jei studentas (doktorantas, aspirantas) nėra pajamų mokesčio mokėtojas ar gavo mažai apmokestinamųjų pajamų ir neturi galimybės pasinaudoti šia teise, tuomet atimti iš pajamų sumokėtas už studijas išlaidas gali tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai, sutuoktiniai.


4. Kokį išlaidų rūšies kodą turiu nurodyti deklaracijos GPM308 L1 laukelyje, jeigu noriu pasinaudoti lengvata už studijas?


Įmoka už studijas ar profesinį mokymą turi būti deklaruojama kodu 2, o grąžintina paskola už studijas ar profesinį mokymą turi būti deklaruojama kodu 5.


5. Ar galiu 2017 m. pasinaudoti lengvata, jei mokėjau palūkanas už paimtą kreditą?


Galite, jei bankui, kitai kredito įstaigai mokėjote palūkanas už paimtą vieną kreditą vienam gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti arba mokėjote palūkanas pagal būsto finansinės nuomos (lizingo) sutartis, sudarytas iki 2008-12-31.


6. Ar galiu pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata už įsigytus baldus, televizorių, automobilį ir pan.?


Negalite. Kokiomis gyventojų pajamų mokesčio lengvatomis gyventojai gali naudotis nurodyta Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnyje.


7. Ar galima atimti visą sumokėtų įmokų sumą?


Bendra visų atitinkamais mokestiniais metais atimamų išlaidų (t. y. gyvybės draudimo įmokų, įmokų į pensijų fondus, palūkanų už kreditą būstui įsigyti ar statyti, už profesinį mokymą ar studijas sumokėtų įmokų) suma negali viršyti 25 procentų apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas, sumos, apskaičiuotos iš visų mokestiniais metais gautų pajamų atėmus GPMĮ 16 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nurodytas sumas.

Gyvybės draudimo įmokų ir/ar įmokų į pensijų fondus išlaidų suma bet kokiu atveju negali viršyti 2000 eurų. Todėl tie gyventojai, kurie tokių įmokų 2017 metais ar vėliau sumokėjo(-ės) daugiau nei 2000 eurų (atskirai ar bendroje sumoje), iš metinių pajamų gali atimti tik 2000 eurų sumą. Taigi dėl tokių išmokų sumokėjimo grąžintina pajamų mokesčio permokos suma bus ne didesnė nei 300 eurų (2000 Eur x 0,15).


8. Ar galiu pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata, jei pajamų mokestį sumokėjo kitas asmuo?


Negalite, nes Gyventojų pajamų mokesčio nemokėjote.


9. Ar gali pasinaudoti lengvatomis nenuolatinis Lietuvos gyventojas?


Negali, nes tai nenumatyta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.


10. Ar naudojantis GPMĮ 21 str. numatytomis lengvatomis mažėja grąžintina pajamų mokesčio suma, jei pajamų mokestis buvo mokėtas kitos asmens lėšomis?


Taip, mažėja grąžintina gyventojų pajamų mokesčio suma, nes mokesčių gyventojas nemokėjo ir iš jo nebuvo išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis.  


11. Ar gali atsirasti permoka, jeigu gyventojas dirbo ne visus metus ?


Gali, jei mokestiniu laikotarpiu su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų gavimo vietoje mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) iš viso nebuvo taikytas arba pritaikyta mėnesio NPD suma yra mažesnė už visą metinį NPD.

Deklaruodami metines pajamas, visą metinį NPD prisitaikyti gali gyventojai, dirbę ne visus metus, riboto darbingumo asmenys, kuriems įmonėje (įstaigoje) nebuvo taikyti didesni mėnesio NPD, ir pan.


12. Kaip galima pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata?


Gyventojas, norėdamas pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata, turi pateikti  metinę pajamų  deklaraciją GPM308 ir prie jos pridėti priedo GPM308L formą „Gyventojo apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos" iki gegužės 2 dienos (nes 1 d.— nedarbo diena).

Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas galima teikti / tikslinti už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus.


13. Kada gyventojas negali pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvatomis?


Pajamų mokesčio lengvatomis negali pasinaudoti gyventojai, kurie vertėsi individualia veikla pagal verslo liudijimus, gavę tik pajamų, apmokestinamų taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą, taip pat gyventojai, gavę tik neapmokestinamųjų pajamų, gavę užsienyje apmokestinamųjų pajamų, nuo kurių pajamų mokestis buvo sumokėtas užsienio valstybėje.