DUK apie gyventojų pajamų deklaravimą (GPM308)

1. Kurią formą ir iki kada reikia pateikti deklaruojant 2017 m. pajamas?


Deklaruojant (tikslinant) 2017 m. gautas pajamas, mokesčių administratoriui iki 2018 m. gegužės 2 d. (1 d.— nedarbo diena) turi būti teikiama metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos 3 versija su priedais.


2. Kuriais atvejais nuolatiniai Lietuvos gyventojai privalo deklaruoti 2017 m. pajamas?


Informaciją, kas privalo deklaruoti 2017 m. pajamas, galite rasti VMI internetiniame puslapyje -> Konsultacinės medžiagos kataloge.


3. Ar gali mokesčių mokėtojas teikti patikslintą deklaraciją?


Nuolatinis Lietuvos gyventojas savo iniciatyva gali tikslinti deklaraciją už einamuosius ir 5 praėjusius metus.


4. Kaip užpildyti 2017 m. pajamų deklaraciją GPM308?


Paprasčiausias būdas pildyti GPM308 deklaraciją prisijungus prie elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) preliminarios deklaracijos pagrindu. Preliminarias deklaracijas galima peržiūrėti bei pildyti skyriuje „DEKLARAVIMAS" → „Preliminarios deklaracijos". Išsamesnę informaciją rasite čia.

Būtinai pasitikrinkite, ar preliminarioje deklaracijoje nurodyti visi duomenys ir (ar) 33 laukelyje nėra mokėtinos sumos. Jeigu preliminarioje deklaracijoje nurodyti ne visi duomenys, ją reikia papildyti preliminarios deklaracijos kortelėje pasirinkus nuorodą pildyti. 


5. Kada bus grąžinamos 2017 m. permokos?


Jei teisingai užpildytą deklaraciją GPM308 pateiksite iki 2018 m. gegužės 2 d., permoka bus grąžinta iki 2018 m. liepos 31 d. Deklaraciją GPM308 pateikus arba patikslinus po termino, permoka bus grąžinta ne vėliau kaip per 90 d. nuo deklaracijos pateikimo ar patikslinimo dienos.


6. 2017 m. vykdžiau individualią veiklą su verslo liudijimu. PSD buvau draustas valstybės lėšomis. Ar reikia deklaracijoje GPM308 įrašyti Sodrai sumokėtas PSD įmokas?


Ne, nereikia.


7. Kaip verslo liudijimą įsigijęs asmuo turi deklaruoti pajamas, jeigu gavo 5000 Eur iš juridinio asmens ir 1000 Eur iš fizinio asmens?


4500 Eur sumą, gautą iš juridinio asmens ir 1000 Eur sumą, gautą iš fizinio asmens (iš viso 5500 Eur) gyventojas turi deklaruoti GPM308V II dalyje, 4500 Eur apribojimą viršijančią sumą – 500 Eur gyventojas turi deklaruoti GPM308V I dalyje ir papildomai sumokėti 5 ar 15 proc. GPM (5 proc. - taikomas individualios veiklos pajamoms, išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos).


8. 2017 metais vykdžiau individualią veiklą pagal pažymą. Kokį taikomą apskaitos principą turiu nurodyti deklaracijoje GPM308?


Jeigu gyventojas, kuris verčiasi individualia veikla ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju ir / arba savo individualiai veiklai nėra priskyręs ir joje nenaudoja ilgalaikio turto, deklaracijoje turi nurodyti  pinigų apskaitos principą.
Jeigu gyventojas, kuris verčiasi individualia veikla ir yra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju arba savo individualiai veiklai priskiria ir joje naudoja ilgalaikį turtą, deklaracijoje turi nurodyti kaupimo apskaitos principą.


9. Koks metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (MNPD) taikomas 2017 m.?


Kai gyventojo 2017 m. metinės pajamos yra ne didesnės kaip 12 MMA, t. y. ne didesnės nei 4560 eurų (380 Eur x 12 mėn.), tai metinis NPD yra 3720 eurų.

Kai gyventojo metinės pajamos yra didesnės kaip 4560 eurų, konkretus MNPD apskaičiuojamas pagal formulę, vadovaujantis principu, kad, didėjant metinėms pajamoms, taikomas vis mažesnis MNPD.

MNPD apskaičiuojamas pagal formulę:

MNPD = 3720 – 0,5 x (GMP – 4560 eurų (t. y.12 MMA, galiojusios 2017 m. sausio 1 d., 12 dydžių)).

Jeigu gyventojo. metinės apmokestinamosios pajamos yra didesnės nei 12 000 Eur ar šiai sumai lygios, tai MNPD netaikomas, nes, apskaičiavus NPD pagal MNPD formulę, jis yra lygus nuliui (neigiama suma taip pat laikoma nuliu).


10. Dėl kokių, dažniausiai pasitaikančių, priežasčių deklaracijoje GPM308 atsiranda mokėtina gyventojų pajamų mokesčio suma?


Mokėtina gyventojų pajamų mokesčio suma dažniausiai susidaro dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) perskaičiavimo. NPD metų eigoje taikomas tik su darbo santykiais susijusioms pajamoms, o metams pasibaigus jis perskaičiuojamas, jeigu buvo gauta kitų 15% tarifu apmokestinamų pajamų (pvz., ligos pašalpa iš SODROS, pajamos iš kitos darbovietės, nuomos pajamos ir pan.) ar kas mėnesį buvo gaunamos nereguliarios pajamos. Kokio dydžio NPD buvo pritaikytas, galite pasitikrinti trečiųjų asmenų suformuotoje pažymoje, kuri yra paskelbta Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS) , o koks NPD priklauso − apskaičiuojama deklaracijos GPM308 15 laukelyje.


11. Koks mėnesio papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (PNPD) taikomas už auginamus vaikus 2017 m.?


Nuolatiniams Lietuvos gyventojams (tėvams arba įtėviams), auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) yra taikomas 200 Eur per mėnesį PNPD dalinant tėvams per pusę, t. y. po 100 Eur. Jeigu gyventojas vaikus (įvaikius) augina vienas ir turi tai pagrindžiančius dokumentus, jam taikomas visas PNPD.


12. Ar gali metinį papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį (MPNPD) už auginamus vaikus prisitaikyti vienas iš tėvų?


Taip, gali. MPNPD tėvams (įtėviams) taikomas jų pasirinktu santykiu. Pavyzdžiui, jei mokestiniu laikotarpiu vienas iš tėvų gavo vien neapmokestinamųjų pajamų ir (ar) pajamų iš veiklos, vykdomos įsigijus verslo liudijimą ar nepakankamai apmokestinamųjų pajamų ir pan., t. y. MPNPD nepasinaudojo ar pasinaudojo tik iš dalies, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, MPNPD atimamas iš tėvų (įtėvių) pajamų jų pasirinktu santykiu.


13. Kurį laikotarpį taikomas papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (PNPD) tėvams, kurių vyresni kaip 18 metų vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programas ir kurį mėnesį PNPD nebetaikomas?


PNPD, susijęs su vyresnių kaip 18 metų vaikų mokymusi pagal bendrojo ugdymo programas, tėvams taikomas tol, kol vaikai mokosi.

Bendrojo ugdymo mokyklos baigimą patvirtina brandos atestatas ir pan., kurie išduodami Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Tokie dokumentai išduodami ne vėliau kaip liepos mėnesį, todėl PNPD liepos mėnesį dar taikomas ir nustojamas taikyti nuo rugpjūčio mėn.


14. Nuo kada pradedama ir (arba) nustojama taikyti papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (PNPD)?


Pasibaigus ir (arba) atsiradus gyventojo teisei į PNPD, šis dydis nustojamas ir (arba) pradedamas taikyti nuo kito mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį teisė į PNPD pasibaigė arba prasidėjo.

Gyventojo auginamam vaikui einamųjų metų rugsėjo 19 d. sukanka 18 metų. Vaikas mokykloje pagal bendro ugdymo programą nesimoko. Šiam gyventojui PNPD gali būti taikomas už 9 mėnesius (sausio – rugsėjo mėnesius). Nuo spalio mėn. teisės į PNPD gyventojas neturi.

Einamųjų metų kovo 15 d. gimė vaikas. Gyventojui PNPD pradedamas taikyti nuo einamųjų metų balandžio mėnesio, t. y. nuo kito mėnesio, kai gimsta vaikas.


15. Ką daryti, jeigu EDS sistemoje iš trečiųjų asmenų suformuotoje pažymoje nėra duomenų apie gautas pajamas iš juridinio asmens?


Gyventojas turėtų kreiptis į išmokas išmokėjusį juridinį asmenį, kad jis pateiktų patikslintus duomenis apie jo gautas pajamas. Išmokas išmokėjęs juridinis asmuo taip pat gali išduoti pažymą apie gyventojo gautas pajamas ir sumokėtus mokesčius. Jei juridinis asmuo atsisako patikslinti duomenis ir(ar) išduoti pažymą, reikia skambinti į MIC telefonu 1882 arba +370 5 255 3190.


16. Ar grąžinama gyventojų pajamų mokesčio permoka, kai pajamų mokestis sumokėtas kito asmens, pvz., įmonės lėšomis?


Mokesčio mokėtojui (gyventojui) Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka yra grąžinama ta permokėto pajamų mokesčio suma, kurią jis sumokėjo savo lėšomis arba kurią mokestį išskaičiuojantis asmuo išskaičiavo nuo jam išmokamos išmokos. Mokesčio permokos dalis, kuri susidarė dėl kito asmens savomis lėšomis sumokėto mokesčio, gyventojui negrąžinama.

Pavyzdžiui, 2017 metais gyventojo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje apskaičiuota 1 000 Eur pajamų mokesčio permoka. Dalį šios mokesčio sumos – 600 Eur nuo gyventojo natūra gautų pajamų (pvz., dovanos, laimėjimo) už šį gyventoją sumokėjo kitas (išmoką išmokėjęs) asmuo. Vadinasi, gyventojui grąžintina mokesčio suma yra lygi 400 Eur (1 000 – 600).


17. Kokį metinį papildomą neapmokestinamą pajamų (MPNPD) dydį įrašyti į GPM308 17 laukelį už auginamus vaikus 2017 m.?


Nuolatiniams Lietuvos gyventojams (tėvams arba įtėviams), auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) yra taikomas 200 Eur per mėnesį PNPD dalinant tėvams per pusę, t. y. po 100 Eur. MPNPD tėvai gali taikyti jų pasirinktu santykiu. Jeigu gyventojas vaikus (įvaikius) augina vienas ir turi tai pagrindžiančius dokumentus, jam taikomas visas PNPD. Pvz. tėvai visus metus augina 1 nepilnametį vaiką, MPNPD kiekvienam iš tėvų po 1200 Eur. (100 Eur. x 12 mėn.).


18. Ar reikia pateikti įgaliojimą, kai deklaraciją GPM308 užpildo ir pasirašo atstovas?


Kai deklaraciją užpildyti ir pasirašyti yra pavesta atstovui, tai prie deklaracijos turi būti pridedamas ir įstatymų nustatyta tvarka išduotas įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas (išskyrus atvejus, kai deklaraciją už nepilnametį vaiką (įvaikį) užpildo ir pasirašo jo įstatyminis atstovas (vienas iš tėvų ar įtėvių).