Apie gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimus nuo 2018-01-01


1. Kokioje mėnesinės deklaracijos formoje mokesčius išskaičiuojantis asmuo turi deklaruoti nuo 2018 m. sausio mėnesio išmokėtas apmokestinamąsias A klasės pajamas ir išmokėtas B klasės pajamas, nuo kurių išskaičiavo ir/arba savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį?


Šios išmokos deklaruojamos Mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje.


2. Ar Mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (GPM313 forma) reikia deklaruoti B klasės išmokas, nuo kurių išmokas išmokantis asmuo pajamų mokesčio neišskaičiavo ir /arba nesumokėjo savo lėšomis?


Nereikia.


3. Ūkininkas nuomojasi žemę iš kito gyventojo. Ar išmokėdamas išmoką už žemės nuomą ūkininkas turi išskaičiuoti pajamų mokestį?


Taip turi.


4. Individualią veiklą vykdantis gyventojas išsinuomojo butą iš kito gyventojo, kuris buto nuomai yra įsigijęs verslo liudijimą („Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)"). Ar gyventojas (nuomininkas) turi išskaičiuoti pajamų mokestį nuo išmokų, mokamų už buto nuomą?


Nuomininkas neturi išskaičiuoti pajamų mokesčio.


5. Kokiai pajamų klasei priskiriamos gyventojo ne individualios veiklos pajamos, gautos už įmonei parduotas atliekas (netauriųjų metalų laužą, eksploatuoti netinkamas transporto priemones (jų dalis), baterijas, akumuliatorius, elektros ir elektroninės įrangos atliekas, buitines atliekas ar pan.)?


Priskiriamos A klasės pajamoms.


6. Koks pajamų mokesčio tarifas taikomas išmokant A klasei priskiriamas pajamas, už gyventojo parduotas atliekas?


Išmokas išmokantis asmuo turi išskaičiuoti 5 proc. pajamų mokestį – jei atliekas pirko iš gyventojo, kuris nevykdo individualios atliekų supirkimo veiklos.
Išmokas išmokantis asmuo turi išskaičiuoti 15 proc. pajamų mokestį - jei atliekas pirko iš gyventojo, kuris vykdo individualią atliekų supirkimo veiklą.


7. Kokiais atvejais ūkininko pajamos, gautos iš individualios žemės ūkio veiklos, neapmokestinamos pajamų mokesčiu?


2018 metais (kaip ir ankstesniais metais) ūkininkų gautos individualios žemės ūkio veiklos pajamos neapmokestinamos pajamų mokesčiu, jeigu tais kalendoriniais metais, kai pajamos gautos, ūkininkas neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju.


8. Kaip 2018 m. apskaičiuojamas gyventojams (išskyrus riboto darbingumo asmenis) taikytinas mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau - NPD)?


2018 m. mėnesio NPD yra 380 eurų, jeigu gyventojo pajamos neviršija 400 eurų per mėnesį. Jeigu mėnesio pajamos viršija 400 eurų per mėnesį, NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę: mėnesio NPD = 380 – 0,5 x (su darbo santykiais susijusios pajamos – 400 eurų).


9. Koks mėnesio NPD 2018 m. taikomas asmenims, kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumas?


Taikomas fiksuotas (individualus) 450 eurų NPD.


10. Koks mėnesio NPD 2018 m. taikomas asmenims, kuriems nustatytas 30-55 proc. darbingumas?


Taikomas fiksuotas (individualus) 390 eurų NPD.


11. Kaip apmokestinamos dovanos, 2018 m. gautos iš darbdavio?


Iš darbdavio gautų piniginių ir/ar nepiniginių dovanų bei prizų vertė, neviršijanti 200 eurų per kalendorinius metus, priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms. Dovanų ir prizų vertė, viršijanti 200 eurų per kalendorinius metus, priskiriama apmokestinamosioms su darbo santykiais susijusioms pajamoms ir apmokestinama taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.


12. Kokiai pajamų klasei priskiriamos iš darbdavio gautos individualios veiklos pajamos?


Nuo 2018-01-01 iš darbdavio gautos individualios veiklos pajamos priskiriamos B klasės pajamoms (iki 2017-12-31 buvo priskiriamos A klasės pajamoms).


13. Kaip nuo 2018-01-01 apskaičiuojamas pajamų mokestis nuo gautų individualios veiklos pajamų?


Nuo gautų individualios veiklos pajamų mokėtinas pajamų mokestis apskaičiuojamas GPMĮ 182 straipsnyje nustatyta tvarka, pritaikius atitinkamas formules. Individualios veiklos apmokestinamosios pajamos (apskaičiuotos iš pajamų atėmus faktiškai patirtas išlaidas arba atskaičius 30 proc. nuo pajamų), neviršijančios 20000 eurų per kalendorinius metus, faktiškai apmokestinamos 5 proc. dydžio pajamų mokesčiu, o apmokestinamosioms pajamoms viršijus 20000 eurų ribą, pajamų mokesčio dydis atitinkamai didėja nuo 5 proc. iki 15 proc. Individualios veiklos apmokestinamosioms pajamoms pasiekus 35000 eurų sumą, pajamoms taikomas 15 proc. mokesčio tarifas.