Elektros energijos tiekėjų / naudotojų įregistravimas / išregistravimas

Paslaugos pavadinimas

Elektros energijos tiekėjų / naudotojų įregistravimas / išregistravimas

Paslaugos gavėjai

Juridiniai ir fiziniai asmenys

Paslaugos apibūdinimas

Asmenys, pageidaujantys įsiregistruoti elektros energijos tiekėjais / naudotojais arba išsiregistruoti iš elektros energijos tiekėjų / naudotojų, su prašymu gali kreiptis į mokesčių administratorių.

Paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas įregistruoti / neregistruoti elektros energijos tiekėju ar naudotoju / išregistruoti iš elektros energijos tiekėjų ar naudotojų priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir / ar papildomų dokumentų ir / ar duomenų gavimo dienos.

Sprendimą savo iniciatyva išregistruoti iš elektros energijos tiekėjų ar naudotojų mokesčių administratorius priima per 5 darbo dienas nuo atitinkamų aplinkybių nustatymo.

Prašymo forma

Prašymo forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. VA-153 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. VA-6 „Dėl Elektros energijos akcizų mokėtojų registracijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo". 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- Nustatyto pavyzdžio prašymas;

- leidimo ir / arba licencijos kopija, jeigu veiklai vykdyti licencijos ir / arba leidimo reikia;

- naudojamų matavimo priemonių metrologinių patikrų pažymėjimų kopijos;

- elektros energijos naudojimo technologinio reglamento arba naudojimo technologinio aprašo kopija, jeigu elektros energiją numatoma naudoti cheminės redukcijos tikslu, elektrolizės ir metalurgijos procesams;

- savikainos apskaičiavimo dokumento kopija, jeigu elektros energiją numatoma naudoti gamybos procesams, kai jos pirkimo kaina, o tais atvejais, kai ją gamina tas pats asmuo, — gamybos savikaina, sudaro daugiau kaip 50 procentų gaminamo produkto vieneto savikainos;

- įgaliojimas, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo.

Paslaugos teikimo būdai

Prašymas teikiamas tiesiogiai Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos arba apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, paštu arba elektroniniu paštu adresu vmi@vmi.lt.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. VA-6 „Dėl Elektros energijos akcizų mokėtojų registracijos taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.