Aktuali informacija apie gamybos mokestį cukraus sektoriuje

Dažniausiai kylančius klausimus apie mokesčio mokėtojus, mokesčio objektą, deklaracijos pildymą ir atsakymus į šiuos klausimus Jūs galite rasti Konsultacinės medžiagos kataloge.

Jūs turėtumėte žinoti, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos yra atsakinga tik už gamybos mokesčio cukraus sektoriuje deklaravimo ir sumokėjimo kontrolę, todėl jeigu Jums kyla klausimų dėl Gamybos mokesčio cukraus sektoriuje įstatymo nuostatų taikymo, siūlytumėme kreiptis į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją.

Bendra informacija

Mokestis

Gamybos mokestis cukraus sektoriuje (toliau - Cukraus gamybos mokestis)

Pagrindinis teisės aktas

1. Lietuvos Respublikos gamybos mokesčio cukraus sektoriuje įstatymas (Žin., 2003, Nr. 104-4634; 2007, Nr. 46-1721);

2. 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo.

Mokesčio mokėtojai

Lietuvos Respublikos baltojo cukraus ir izogliukozės gamintojai, kuriems skirta baltojo cukraus ir izogliukozės gamybos kvota.

Mokesčio objektas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patvirtintiems baltojo cukraus ir izogliukozės gamintojams skirta baltojo cukraus ir izogliukozės gamybos kvota.

Mokesčio tarifai

Mokesčio tarifas už kvotinio baltojo cukraus ir kvotinės izogliukozės gamybos kvotos toną nustatytas Reglamento (EB) Nr. 318/2006 16 straipsnio 2 dalyje.

Mokestinis laikotarpis

Mokesčio mokestinis laikotarpis sutampa su prekybos metais, nurodytais Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 straipsnio 2 dalyje.

Mokestis skaičiuojamas už visą per mokestinį laikotarpį paskirtą baltojo cukraus ir izogliukozės gamybos kvotą.

Pagrindinės lengvatos ir išimtys

 

Deklaravimas ir sumokėjimas

Iki einamųjų mokestinių metų lapkričio 1 d. Žemės ūkio ministerija apskaičiuoja cukraus gamybos mokesčio sumą už einamąjį mokestinį laikotarpį ir apie tai informuoja cukraus gamybos mokesčio mokėtojus, Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų atitinkamus skyrius, kuriuose cukraus gamybos mokesčio mokėtojas įregistruotas mokesčių mokėtoju.

Mokesčio mokėtojas iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 1 d. pateikia apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, cukraus gamybos mokesčio deklaraciją.

Cukraus gamybos mokesčio deklaracijos KIT707 formos ir jos užpildymo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. VA-33 ,,Dėl Cukraus gamybos mokesčio deklaracijos KIT707 formos ir jos užpildymo taisyklių bei cukraus pertekliaus mokesčio deklaracijos KIT710 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo.

Cukraus gamybos mokestis turi būti sumokamas į apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, iki einamojo mokestinio laikotarpio vasario 28 d.

Kiti ypatumai

 

 

Dėl 2017 ir 2018 m. Žemės mokesčio apskaičiavimo

Atnaujinimo data: 2017-05-08
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atkreipia dėmesį, jog atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (toliau − ŽMĮ) 10 straipsnio 4 dalies nuostatas, pagal kurias masinis žemės vertinimas žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas ne rečiau kaip kas 5 metai, šiemet atliekamas naujas masinis vertinimas ir 2018 metų žemės mokestis turės būti apskaičiuojamas pagal nustatytas naujas žemės mokestines...

Dėl atnaujinto leidinio „Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai“

Atnaujinimo data: 2017-03-08
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad parengė naują leidinio „Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai" redakciją. Šis leidinys yra skelbiamas VMI prie FM Konsultacinės medžiagos kataloge . Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017-03-03 rašte Nr. (18.10-31-1E) RM-6164 Informaciją parengė Teisės departamentas

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau ― MAĮ) 14 ir 61 straipsnių pakeitimą (toliau ― pakeitimas) ir pakeitimo įgyvendinamųjų teisės aktų priėmimą bei Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 (toliau - GPMĮ) 37 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymą Nr. XIII-376 (toliau – įstatymas)

Atnaujinimo data: 2017-06-15
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, apie MAĮ 14 straipsnio papildymą 8 dalimi, kurioje įtvirtinta, kad pagal vykdomuosius dokumentus, kai pagal Civilinio proceso kodeksą vykdymo procese valstybei atstovauja Valstybinė mokesčių inspekcija, laiku nesumokėtų valstybės naudai išieškotinų sumų įskaitymui iki vykdomųjų dokumentų pateikimo vykdyti Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka mutatis mutandis taikoma šio...

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 41 dalies bei 31 straipsnio 1 dalies 20 punkto komentarų (apibendrintų paaiškinimų)

Atnaujinimo data: 2017-06-23
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad parengė PMĮ 2 straipsnio 41 dalies ir 31 straipsnio 1 dalies 20 punkto komentarus (apibendrintus paaiškinimus), kurie skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje adresu www.vmi.lt Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017-06-23 rašte Nr. (18.18-31-1E) RM-20175 . Informaciją parengė Teisės departamentas

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 57 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo (papildymo)

Atnaujinimo data: 2017-04-25
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 57 straipsnio...

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktų apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo

Atnaujinimo data: 2017-04-19
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu       Nr. 110, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo...

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio pakeitimo

Atnaujinimo data: 2017-07-05
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. birželio 27 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675  58 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-517 (TAR, 2017, Nr. 2017-11226, toliau – Įstatymas), kuriuo papildytas Įstatymo 58 straipsnis 16 1 dalimi. Įstatymo papildymu reglamentuojamas momentas, nuo kurio įmonė (juridinis asmuo, ūkio subjektas), atitinkanti Įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose keliamas sąlygas įgyja teisę taikyti Įstatymo...

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pakeitimo

Atnaujinimo data: 2017-06-16
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. birželio 1 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 11, 31, 38(1) ir 38(2) straipsnių pakeitimo įstatymą Nr.XIII-405 (TAR, 2017, Nr. 2017-09789, toliau – Įstatymas), kuriuo pratęstas ir patikslintas iki 2016-12-31 taikytas fiksuoto pelno mokesčio mokėjimo  ir apskaičiavimo mechanizmas. Apmokestinimo fiksuotu pelno mokesčiu tvarka laivybos vienetui, atitinkančiam nustatytus kriterijus, taikoma iki 2026...

Dėl paramos skyrimo religinėms bendruomenėms ir bendrijoms

Atnaujinimo data: 2017-03-16
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina dėl vienetų, kurie užsiima vaizdo ir ryšio sklaida bei teikia paramą religinėms bendruomenėms bei bendrijoms ir galimai neteisėtai naudojasi mokestinėmis lengvatomis paramai, kuri pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nuostatas suprantama, kaip neatlygintinas įstatyme numatytų dalykų teikimas. Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017 m. kovo 14 d.  rašte Nr....

Dėl VMI prie FM 2002 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamųjų vienetų veiklos ypatybes“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2017-06-28
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) įgyvendinanti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 75 straipsnį, kuriame įvesta taisyklė, kad juridiniai asmenys mokesčių deklaracijas ir kitas formas turi pateikti elektroniniu būdu, parengė  2017 m. birželio 26 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos viršininko įsakymą Nr. VA-55 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos...