Informacija šioje svetainės versijoje gali būti pasenusi. Visą aktualią mokestinę informaciją rasite naujoje VMI svetainėje

Vykdantiems veiklą

« Grįžti

Vykdantiems keleivių pervežimo veiklą

Atnaujinimo data: 2019-10-07

Vykdantiems keleivių pervežimo veiklą

Paslauga

VMI kasmet iš trečiųjų asmenų, taip pat ir iš kitų šaltinių gauna teikiamus duomenis apie fiziniams asmenims išmokėtas išmokas ir suteikia paslaugą gyventojams, t. y., siekdama palengvinti metinį pajamų deklaravimą, visiškai arba iš dalies užpildo Metines pajamų deklaracijas (t. y. parengia preliminarias deklaracijas). Tokias VMI paruoštas deklaracijas gyventojas sutikrina su savo turimais duomenimis: jei reikia, deklaraciją papildo arba patvirtina tokią, kokią paruošė VMI.

Gyventojai, kurie Metinėje pajamų deklaracijoje deklaruoja pajamas iš individualios veiklos, turi nurodyti tokius duomenis:

  • gautas pajamas,
  • patirtas veiklos išlaidas,
  • apskaitos principą,
  • patirtus nuostolius (jei tokių patyrė ankstesniais mokestiniais laikotarpiais).

VMI ir „Uber" yra pasirašiusios duomenų teikimo sutartį, kurioje numatyta, kad „Uber" teiks VMI duomenis apie gyventojų, besiverčiančių savarankiška keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikla (toliau – keleivių pervežimo veikla), gautas pajamas ir patirtas išlaidas, jeigu yra duotas aiškus šių asmenų sutikimas, kad tokie duomenys būtų teikiami. Šie duomenys bus naudojami, rengiant preliminariąsias pajamų deklaracijas (pajamų suma, patirtos išlaidos). Toks duomenų gavimas VMI leis suteikti kokybiškesnę paslaugą gyventojams, vykdantiems keleivių pervežimo veiklą, ir palengvins metinių individualios veiklos pajamų bei patirtų išlaidų apskaičiavimą ir deklaravimą.

Teisės aktai
Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 7 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius ir krovinius. Įmonė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 2 straipsnyje. Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 2 straipsnyje nurodyta, kad įmonė – bet kuris fizinis, bet kuris juridinis pelno siekiantis ar nesiekiantis asmuo, bet kuri juridinio asmens statuso neturinti pelno siekianti ar nesiekianti asociacija ar asmenų grupė arba bet kuri valstybės įstaiga, turinti savarankiško juridinio asmens statusą ar pavaldi tokį statusą turinčiai valdžios institucijai ir besiverčianti keleivių gabenimo veikla, arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, besiverčiantis krovinių vežimo veikla komerciniais tikslais.
Remiantis minėtame reglamente pateiktu vežėjo apibrėžimu, galimybė fiziniams asmenims teikti keleivių vežimo paslaugas yra numatyta Reglamente (EB) Nr. 1071/2009. Todėl, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatomis, gyventojai, besiverčiantys savarankiška keleivių pervežimo veikla, kuria versdamiesi siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį, yra laikomi vykdančiais individualią veiklą.