Bendra informacija

Mokestis

Įmokos į Garantinį fondą

Pagrindinis teisės aktas

Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymas (iki 2016-12-31)

Mokesčio mokėtojai

VMI iki 2016-12-31 administruoja:

Įmokas į Garantinį fondą moka:

 

- Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, išskyrus biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas ir religines bendruomenes bei bendrijas,

- ūkininkai, fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, ir kiti samdomų darbuotojų turintys fiziniai asmenys, kurių pagrindinių turtinių interesų vieta yra Lietuvos Respublikoje,

- kitų Europos Sąjungos valstybių narių arba kitų Europos ekonominės erdvės valstybių juridinių asmenų filialai ir atstovybės, įsteigti Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka.

Mokesčio objektas

Priskaičiuotas darbuotojams darbo užmokestis, nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Mokesčio tarifai

0,2 proc.

Mokestinis laikotarpis

Kalendorinis mėnuo.

Deklaravimas ir sumokėjimas

Į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas įmokos į Garantinį fondą (įmokos kodu 1961) mokamos tik už ataskaitinius laikotarpius iki 2016-12-31.

VMI mokėjimų duomenys: