Kasos aparatų ir grynųjų pinigų priėmimo dokumentų naudojimas

Kasos aparatų ir grynųjų pinigų priėmimo dokumentų naudojimas


Ūkio subjektai, kurie su gyventojais atsiskaito grynaisiais pinigais privalo įrengti kasos aparatus ir juos įregistruoti apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – AVMI). Atvejus, kai nereikalaujama naudoti kasos aparatų, tačiau kiekvienam pirkėjui turi būti išduodamas apskaitos dokumentas arba toks dokumentas turi būti išduotas tik pirkėjui pareikalavus, taip pat atvejus, kai tokie apskaitos dokumentai išvis gali būti neišduodami, reglamentuoja Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283, 10 - 12 punktai.

Jeigu Jums naudoti kasos aparato neprivaloma, o atsiskaitydami grynaisiais pinigais naudosite pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitus (toliau – kvitai), bilietus bei kitus apskaitos dokumentų blankus, tai šiuos apskaitos dokumentus galėsite spausdinti savo nuožiūra, t. y. pagal turimas technines galimybes – patys, spaustuvėse ar pan. Šių blankų registruoti AVMI nuo 2005-09-01 nebereikia, todėl kvitų, bilietų numerių, paremtų serija (serijomis) unikalumą, t. y., kad skirtinguose kvituose, bilietuose nebūtų nurodomas tas pats numeris, paremtas ta pačia serija, turite užsitikrinti patys (ta pačia tvarka, kaip ir sąskaitų faktūrų arba PVM sąskaitų faktūrų). Jeigu kvitų, bilietų bei kitų apskaitos dokumentų blankus esate įregistravę AVMI iki 2005-09-01, tai tokius apskaitos dokumentus galite ir toliau naudoti neribotą laiką. Tačiau išlieka prievolė AVMI registruoti bingo, totalizatoriaus arba lažybų korteles.

Pagal naujus teisės aktų pakeitimus, pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų bei apskaitos knygos formos yra tik pavyzdinė, tačiau tiek apskaitos knyga, tiek ir patys kvitai bei bilietai turi atitikti visus rekvizitus nustatytus Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklėse patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 ir atitinkamai – Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 341 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1K-241 redakcija).

Kvite turite nurodyti tokius privalomus rekvizitus:

 • dokumento pavadinimą;
 • ūkio subjekto, išrašiusio kvitą, pavadinimą;
 • ūkio subjekto, išrašiusio kvitą, kodą; kvito datą;
 • parduodamų ar perkamų prekių (paslaugų) pavadinimai, kiekiai, matavimo vienetus, vieneto kainą. Šie duomenys nenurodomi, kai prekių (paslaugų) pardavėjas pardavimo operaciją įformina sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, draudimo liudijimu (polisu) arba kitu teisės aktuose nurodytu apskaitos dokumentu, kuriame yra šie duomenys. Tokiu atveju kvito eilutėje „Sumokėti už" („Išmokėti už") rašomas žodis „Apmokėta", nurodomas pardavimo dokumento pavadinimas, serija ir numeris;
 • sumokėta (išmokėta) suma eurais žodžiu bei centai skaičiais ir visa suma skaičiais;
 • kvitą išrašiusio prekių (paslaugų) pardavėjo (supirkėjo) pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė;
 • pirkėjo parašas, vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (šie duomenys nurodomi pirkėjo pageidavimu);
 • prekes pristačiusio asmens parašas, vardas ir pavardė, o šio asmens pageidavimu – jo asmens kodas, gyvenamoji vieta.

Visuose kvituose turi būti nurodyti jų serija ir eilės numeris. Kvito serija ir numeris turi būti formuojami taip:

 • numeris sudaromas didėjančia seka;
 • numeris turi būti paremtas viena ar daugiau serijų, kuri (kurios) ūkio subjektų pasirinkimu gali būti sudaroma(-os) iš raidinių simbolių arba skaitmenų;
 • ūkio subjektai privalo užtikrinti kvito numerio, paremto serija (serijomis), unikalumą, t. y. skirtinguose kvituose negali būti nurodomas tas pats numeris (paremtas ta pačia serija).
 • kvitai turi būti pildomi dviem egzemplioriais taip, kad abiejų egzempliorių duomenys būtų vienodi ir aiškiai įskaitomi. Vienas kvito egzempliorius lieka Jūsų darbuotojui, išrašiusiam kvitą, o kitas atiduodamas klientui (pinigų mokėtojui ar prekę pristačiusiam asmeniui)". Taisyti įrašus kvite draudžiama.

Biliete turite nurodyti tokius privalomus rekvizitus:

 • kiekviename biliete turi būti nurodyta bilieto serija, eilės numeris ir bilieto, t. y. paslaugos, už kurią atsiskaitoma pagal bilietus, kaina (toliau vadinama – bilieto kaina);
 • biliete ir jo šaknelėje turi būti nurodyta vienoda serija, numeris bei kaina ir pažymėta kontrolei skirta vieta.

Bilieto serija ir numeris turi būti formuojami taip:

 • numeris turi būti sudaromas didėjančia seka;
 • numeris turi būti paremtas viena ar daugiau serijų, kuri (kurios) ūkio subjektų pasirinkimu gali būti sudaroma(-os) iš raidinių simbolių arba skaitmenų;
 • ūkio subjektai privalo užtikrinti bilieto numerio, paremto serija (serijomis), unikalumą, t. y. skirtinguose bilietuose negali būti nurodomas tas pats numeris (paremtas ta pačia serija).

Teisės aktų nustatytais pagrindais nutraukę veiklą, nepanaudotus kvitų blankus ar bilietus privalote naikinti patys.

Kasos aparatų ir grynųjų pinigų priėmimo dokumentų registravimą reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1283 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo".

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų blankų formų patvirtinimo ir pinigų prėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų blankų gamybos, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo taisyklių patvirtinimo".

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 341 „Dėl bilietų gamybos, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo taisyklių patvirtinimo" (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1K-241 redakcija).

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko bingo, totalizatoriaus ir lažybų kortelių registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės patvirtintos 2005 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. VA-66 „Dėl Bingo, totalizatoriaus ir lažybų kortelių registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 271 „Dėl Atsiskaitymo grynaisiais pinigais apskaitos dokumentų blankų ir bilietų bei bingo, totalizatoriaus, lažybų kortelių registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių ir Totalizatoriaus ir (ar) lažybų kortelių įregistravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje pažymos FR0440 formos patvirtinimo" 1.1 punkto pripažinimo netekusiu galios".