Informaciniai pranešimai

« Grįžti

Dėl įstatymų pakeitimų

Atnaujinimo data: 2019-12-31
Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio 3 d. priėmė Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2598 (toliau – Loterijų įstatymas) ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 1 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2600 (toliau - LPĮ 1 straipsnio pakeitimo įstatymas), kurių nuostatos įsigalios nuo 2020 m. gegužės 1 d.      
Pažymėtina, kad Loterijų įstatymo 19 straipsnyje yra reglamentuota nauja loterijų organizatorių 8 procentų nominaliosios išplatintų loterijos bilietų vertės privalomai skiriamos paramos skyrimo ir jos apskaitos tvarka.
Loterijų organizatorius, t. y. bendrovė, turinti priežiūros institucijos išduotą loterijų veiklos licenciją, kuria suteikiama teisė vykdyti loterijų veiklą,  8 procentus nuo nominaliosios per kalendorinių metų ketvirtį išplatintų loterijos bilietų vertės privalo skirti paramai Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatytiems paramos gavėjams. Paramą loterijų organizatorius privalo pervesti paramos gavėjams pasibaigus kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos (Loterijų įstatymo 19 str. 1 dalis).
Taip pat, yra įteisinta, kad paramos dalykas yra tik pinigai (Loterijų įstatymo 19 str. 2 dalis).
Loterijų organizatorius ir paramos gavėjai privalo tvarkyti teikiamos arba gaunamos paramos apskaitą ir teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai ataskaitas apie suteiktą arba gautą paramą Labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka (Loterijų įstatymo 19 str. 3 dalis). 
Pažymėtina, kad pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus loterijų organizatoriai neprivalo teikti informacijos mokesčių administratoriui apie jų privalomą paramos teikimą.
Atitinkamai, LPĮ 1 straipsnio pakeitimo įstatymu yra nustatyta, kad LPĮ nuostatos dėl paramos teikimo ir gavimo kontrolės ir apskaitos yra taikomos ir tada, kai parama teikiama ir (arba) gaunama Loterijų įstatymo nustatyta tvarka.         
Atsižvelgiant į aukščiau minėtus teisės aktų pakeitimus, loterijų organizatorių per kalendorinius metus privalomai suteiktos pagal Loterijų įstatymą paramos duomenys turės būti pateikiami Paramos teikimo metinėje ataskaitoje, kurios FR0477 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" (toliau – Įsakymas Nr. V-103).  
Loterijų organizatorių duomenys apie 2019 kalendoriniais metais pagal Loterijų įstatymo nuostatas privalomai suteiktą paramą turės būti pateikti Paramos teikimo metinėje ataskaitos FR0477 formoje, kuri mokesčių administratoriui pateikiama iki 2020 m. gegužės 15 d.
Atkreiptinas dėmesys, kad loterijų organizatoriai, nuo 2020 m. gegužės 1 d. taip pat privalės pateikti mokesčių administratoriui mėnesio ataskaitos PLN203 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15 000 EUR, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo", tais atvejais, kai vienam paramos gavėjui pagal Loterijų įstatymo nuostatas privalomai suteiktos paramos suma viršys 15 000 EUR sumą. Pavyzdžiui, loterijų organizatorius 2020 m. balandžio mėnesį vienam paramos gavėjui suteikęs didesnę negu 15 000 eurų paramos sumą, mokesčių administratoriui iki kito mėnesio, t. y. gegužės mėn., 15 dienos privalės teikti mėnesio ataskaitos PLN203 formą, kurioje pateiks informaciją apie per 2020 metų kalendorinius metus šiam paramos gavėjui suteiktą didesnę negu 15 000 eurų paramos sumą.
Atitinkamai ir paramos gavėjai pagal Loterijų įstatymą gavę paramą, duomenis apie per kalendorinius metus gautą šią paramą bei jos panaudojimą turės pateikti Paramos gavimo bei panaudojimo metinėje ataskaitoje, kurios FR0478 forma patvirtinta Įsakymu Nr. V-103. 
Paramos gavėjai duomenis apie 2019 kalendoriniais metais pagal Loterijų įstatymo nuostatas gautą paramą turės pateikti ataskaitos FR0478 formoje, kuri mokesčių administratoriui pateikiama iki 2020 m. gegužės 15 d.
Atkreiptinas dėmesys, kad paramos gavėjai, nuo 2020 m. gegužės 1 d. taip pat privalės pateikti mokesčių administratoriui mėnesio ataskaitos PLN203 formą, ir tais atvejais, kai iš paramos teikėjo, t. y. loterijų organizatorių, pagal Loterijų įstatymo nuostatas gautos paramos suma viršys 15 000 EUR sumą.
Pažymėtina, kad pagal Loterijų įstatymą privalomai teikiama parama nėra savanoriškas paramos suteikimas, todėl loterijų organizatorių privalomo dydžio paramai skirtinoms sumoms netaikoma Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio 4 dalis, t. y. paramai numatytos lengvatos, o pagal galiojančią apmokestinimo pelno mokesčiu tvarką Loterijų įstatymo nustatyta tvarka loterijų organizatorių privalomai skiriama parama yra laikoma privalomomis įmokomis, kurios pagal PMĮ 24 straipsnio nuostatas yra priskiriamos loterijų organizatorių ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams. Atkreiptinas dėmesys, kad šios nuostatos galios ir nuo 2020 m. gegužės 1 d. 
 
Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. gruodžio 23 d. rašte (32.42-31-1E) RM-37821
Informaciją parengė
Teisės departamentas