Informaciniai pranešimai

« Grįžti

Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 13 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2569

Atnaujinimo data: 2019-12-12

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m.  lapkričio 28 d. priėmė Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 13 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2569.

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) pakeitimai, įsigaliojantys nuo 2020 m. liepos 1 d., yra šie:

1. LPĮ 13 straipsnio 1 dalyje yra sugriežtintos paramos suteikimo sąlygos, t. y. ši dalis yra papildyta nauju reikalavimu, kurį privalo atitikti asmenys, pageidaujantys  gauti paramos gavėjo statusą. Šioje įstatymo  dalyje yra įtvirtinta Juridinių asmenų registro tvarkytojo pareiga, prieš juridiniam asmeniui suteikiant paramos gavėjo statusą, nustatyti, ar juridinio asmens vadovas nėra arba nebuvo kito asmens, kuriam ne anksčiau kaip prieš vienerius metus buvo panaikintas paramos gavėjo statusas už LPĮ 13 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytą bent vieną pažeidimą arba dėl to, kad jis neatitinka minimalių patikimo mokesčių kriterijų, vadovu pažeidimo padarymo metu.

2. Atitinkamai, yra papildytas paramos gavėjo statuso panaikinimo atvejų sąrašas numatant, kad ir jau suteiktas paramos gavėjo statusas taip pat gali būti panaikinamas kontrolės institucijos teikimu paaiškėjus aplinkybei, kad to paties vadovo vadovaujamam kitam juridiniam asmeniui dėl šio vadovo vadovavimo metu padarytų pažeidimų, bet ne anksčiau negu prieš vienus metus, buvo panaikintas paramos gavėjo statusas (LPĮ 13 straipsnio 5 dalies 6 punktas).

3. Papildytas paramos gavėjo statuso panaikinimo atvejų sąrašas numatant, kad suteiktas paramos gavėjo statusas gali būti panaikinamas kontrolės institucijos teikimu paaiškėjus aplinkybei, t. y., kad paramos gavėjas per 2 mėnesius po to, kai buvo įspėtas apie šį pažeidimą, nesumokėjo mokestinių nepriemokų ir (ar)pradelstų įsipareigojimų bendra suma valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ir (ar) fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, viršija  10 000 eurų. Jeigu dėl šių mokestinių nepriemokų ir (ar) pradelstų įsipareigojimų mokėjimas yra atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl jų vyksta ginčas ginčus nagrinėjančioje institucijoje, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi.

Pagal šį pakeitimą Valstybinė mokesčių inspekcija įpareigota informuoti Juridinių asmenų registro tvarkytoją arba Kultūros ministeriją apie paramos gavėjų nepriemokas, viršijančias 10 000 Eur, dėl ko jiems būtų panaikinamas paramos gavėjo statusas (LPĮ 13 straipsnio 5 dalies 3 punktas).

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. gruodžio 11 d. rašte Nr. (18.10-31-1E) RM-36552.
Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 13 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2569:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5a3df5e0167b11eaad00dac7ebcb2435?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=1499b23e-6894-413b-821d-e598d60b9811

Informaciją parengė
Teisės departamentas