Informaciniai pranešimai

« Grįžti

Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5, 9-1 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII - 2713

Atnaujinimo data: 2020-01-02
Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m.  gruodžio 19 d. priėmė Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5, 91 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII - 2713.
Pagrindiniai Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) pakeitimai, įsigaliojantys nuo 2020 m. gegužės 1 d., yra šie:
1. LPĮ 5 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad įmonėms, kuriose valstybei ir (ar) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų bei jų patronuojamosioms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms numatyti paramos teikimo principai, apribojimai, paramos valdymo taisyklių ir paramos teikimo turinio reikalavimai bus taikomi ir visoms kitoms su valstybės ir (ar) savivaldybės valdomomis bendrovėmis per patronuojamąsias bendroves susijusioms paskesnių eilių patronuojamoms bendrovėmis, kaip jos suprantamos Akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje, kurioje yra nustatyta, kad bendrovė netiesiogiai turi balsų daugumą trečiojoje bendrovėje, jeigu ji tiesiogiai turi balsų daugumą bendrovėje, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai turi balsų daugumą trečiojoje bendrovėje.
 
2. LPĮ 91 straipsnio  3 dalyje yra įtvirtintos nuostatos, kad valstybės ir (ar) savivaldybės valdomos bendrovės, jų patronuojamosios bendrovės ir per šias patronuojamas bendroves susijusios paskesnių eilių patronuojamosios bendrovės, prieš skirdamos paramą, privalo įvertinti jos atitiktį valstybės pagalbos kriterijams ir paramą teikti laikydamosi Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių. Pažymėtina, kad iki 2019 m. kovo 9 d. prievolė valstybės valdomoms bendrovėms įvertinti skiriamos paramos atitiktį valstybės pagalbos kriterijams buvo įtvirtinta Valstybės valdomų bendrovių paramos teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 533 „Dėl Valstybės valdomų bendrovių paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo", kuris nuo 2019-03-09 neteko galios ir, atitinkamai, šios nuostatos perkeltos į LPĮ.    
 
3. Taip pat, LPĮ  11 straipsnio 6 dalyje nustatytas išsamesnis valstybės ir (ar) savivaldybės valdomų bendrovių, jų patronuojamųjų bendrovių ir per šias patronuojamas bendroves susijusių paskesnių eilių patronuojamųjų bendrovių teikiamos paramos viešinimo reguliavimas: nustatyta, kad paramą suteikusių valstybės ir (ar) savivaldybės valdomų bendrovių, jų patronuojamųjų bendrovių ir paskesnių eilių patronuojamųjų bendrovių interneto svetainėse, atitinkamai, turi būti viešinamos paramos valdymo taisyklės arba paramos fondo paramos valdymo taisyklės, informacija apie paramos gavėją (gavėjus), paramos tikslą, paramos sumą ir paramos teikimo laikotarpį. Taip pat, nustatyta, kad interneto svetainėje turi būti paskelbta informacija apie einamaisiais metais ir ne mažiau kaip per 3 praėjusius finansinius metus suteiktą paramą. 
Taip pat, LPĮ  11 straipsnio 61 dalyje nustatyta, kad įmonių, kuriose valstybei ir (ar) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų interneto svetainėse turi būti skelbiama aukščiau minėta, LPĮ 11 straipsnio 6 dalyje nurodyta, informacija apie jų patronuojamųjų ir per patronuojamąsias bendroves susijusių paskesnių eilių patronuojamųjų bendrovių suteiktą paramą. 
 
Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. gruodžio 31 d. rašte (18.10-31-1E) RM-38271
 

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5, 91 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII – 2713: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9fc38e20227611eab86ff95170e24944?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=1d523924-535a-44a8-8546-3605227fbb93

Informaciją parengė
Teisės departamentas