Leidimų įsigyti nuo akcizų atleistų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, išdavimas/ panaikinimas

Atnaujinimo data: 2016-03-22

Paslaugos pavadinimas

Leidimų įsigyti nuo akcizų atleistų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, išdavimas/ panaikinimas.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

 

 

Ūkininkai, įregistravę ūkį, įregistruotos žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) ir kitos įmonės, kurių iš žemės ūkio veiklos gaunamos pajamos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų metinių pajamų (išskyrus iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir tikslinių programų gautas subsidijas), taip pat žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigos, turinčios mokomuosius (bandymų) ūkius, pageidaujančios gauti leidimus įsigyti nuo akcizų atleistų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkio arba žuvininkystės reikmėms, turi kreiptis į mokesčių administratorių.

Asmenys taip pat gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo panaikinimo.

Leidimo originalas ir degalų įsigijimo apskaitos lentelės lapai, pasibaigus leidimo galiojimo laikui arba leidimą panaikinus, turi būti grąžinami mokesčių administratoriui.

Paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas arba panaikinamas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir kitų dokumentų gavimo dienos.

Prašymo forma

Prašymo forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-131 „Dėl Akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų įsigijimo leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" (1 priedas). 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Siekiant gauti leidimą, reikia pateikti:

- nustatyto pavyzdžio prašymą;

- ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą, jei prašymas teikiamas tiesiogiai; ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją, jei prašymas siunčiamas paštu;

- pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus (Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66, priedas);

- FR0544 formos pažymą, jei kreipiasi asmuo, norintis įsigyti degalų, skirtų naudoti žuvininkystės reikmėms;

- praeitų metų leidimo ir dyzelinių degalų įsigijimo apskaitos lentelės kopijas, jei pageidaujama iš naujo degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, limito atimti ne daugiau nei 15 proc. viršyto praeitų metų kiekio;

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei prašymas teikiamas tiesiogiai; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, jei prašymas siunčiamas paštu;

- įgaliojimą, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo.

Paslaugos teikimo būdai

Prašymą ir jo priedus galima pateikti elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai, paštu.

Leidimas išduodamas atvykus į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją arba jis yra išsiunčiamas paštu registruotu laišku.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimas Nr. 145 „Dėl Atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisyklių patvirtinimo";

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. 193 „Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo taisyklių patvirtinimo";

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2003 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-131 „Dėl Akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų įsigijimo leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo".  

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt/. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.

 

Atmintinė apie gazolius, skirtus naudoti žemės ūkyje

Failas Prašymo išduoti / panaikinti leidimą įsigyti nuo akcizų atleistus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkio reikmėms formavimas
Failas Prašymo išduoti / panaikinti leidimą įsigyti nuo akcizų atleistus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žuvininkystės reikmėms formavimas