Leidimų steigti PVM lengvatų sandėlį išdavimas/panaikinimas

Atnaujinimo data: 2015-03-30

Paslaugos pavadinimas

Leidimų steigti PVM lengvatų sandėlį išdavimas/panaikinimas.

Paslaugos gavėjai

PVM mokėtojai.

Paslaugos apibūdinimas

Įmonės, turinčios teisę prekiauti Lietuvos tarptautiniame jūrų ar oro uoste bei Lietuvos Respublikos valstybės sienos su trečiosiomis šalimis perėjimo punktuose esančiose specialiose prekybos vietose, kuriose tiekiamos prekės keleiviams, išvykstantiems už Europos Sąjungos teritorijos ribų, ir įmonėms, turinčioms teisę tiekti prekes keleiviams, oro ar jūrų transportu vykstantiems už Europos Sąjungos teritorijos ribų, ir pageidaujančios steigti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų sandėlį, su prašymu turi kreiptis į mokesčių administratorių. Kiekvienam PVM lengvatų sandėliui išduodamas atskiras leidimas.

Leidimai išduodami neribotam laikui.

Leidimas panaikinamas, jeigu leidimo turėtojas pakartotinai pažeidžia taisyklių reikalavimus, pateikia prašymą panaikinti leidimo galiojimą arba gaunamas pranešimas apie įmonės likvidavimą ar reorganizavimą, kai įmonė baigia veiklą kaip savarankiškas ūkio subjektas.

Jei leidimas panaikinamas pažeidžiant taisyklių reikalavimus, naujas leidimas neišduodamas 1 metus nuo jo panaikinimo dienos.

Kai įgaliotos tirti nusikaltimus institucijos mokesčio administratoriui pateikia duomenis apie pradėtą leidimo turėtojo veiklos tyrimą dėl nusikalstamos veikos, jeigu tai yra susiję ar gali būti susiję su netinkamu PVM mokėtojo prievolių vykdymu, leidimas panaikinamas ir pakartotinai gali būti neišduodamas.

PVM lengvatų sandėlis turi pradėti veikti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo leidimo išdavimo.

Paslaugos suteikimo trukmė

Pateikti dokumentai išnagrinėjami ir sprendimas leisti arba neleisti steigti PVM lengvatų sandėlio priimamas per 30 dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos.

Apie priimtą sprendimą neleisti steigti PVM lengvatų sandėlio, mokesčių administratorius įmonę turi informuoti raštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

Priėmęs sprendimą leisti steigti PVM lengvatų sandėlį, mokesčių administratorius leidimą turi išduoti per 2 darbo dienas.

Apie priimtą sprendimą panaikinti leidimą mokesčių administratorius leidimo turėtojui praneša ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- laisvos formos prašymas, kuriame būtina nurodyti įmonės pavadinimą ir kodą, PVM mokėtojo kodą, adresą, telefono numerį, išvardyti pridedamus dokumentus;

- jei įmonė nori steigti PVM lengvatų sandėlį, kuriame laikomos prekės, skirtos tiekti jūrų laivo ar orlaivio keleiviams, išvykstantiems iš Europos Sąjungos teritorijos, ji turi nurodyti laivo pavadinimą ar orlaivio registracijos numerį ir pateikti dokumento, patvirtinančio teisę tiekti prekes tame laive ar orlaivyje, kopiją;

- jei įmonė nori steigti PVM lengvatų sandėlį, kuriame laikomos prekės, skirtos tiekti tarptautiniame jūrų ar oro uoste esančiose specialiose prekybos vietose iš Europos Sąjungos teritorijos išvykstantiems keleiviams, ji turi pateikti, jeigu patalpos nuomojamos, tokių patalpų nuomos sutarties ar kitų tai patvirtinančių dokumentų kopijas;

- jei įmonė nori steigti PVM lengvatų sandėlį, kuriame laikomos prekės, skirtos tiekti sienos su trečiosiomis šalimis perėjimo punktuose esančiose prekybos vietose keleiviams, išvykstantiems iš Europos Sąjungos teritorijos, ji turi pateikti, jeigu patalpos nuomojamos, tokių patalpų nuomos sutarties ar kitų tai patvirtinančių dokumentų kopijas.

Paslaugos teikimo būdai

Tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. VA-49 „Dėl leidimų steigti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų sandėlį išdavimo ir panaikinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.