Leidiniai

« Grįžti

Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos (FR0524) pateikimo tvarka ir laukelių pildymas

Atnaujinimo data: 2016-02-15
Registracijos numeris   KD-5926
 

Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 (įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.).

Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FRO524 formos užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658

Deklaracijas teikia visi mokesčio mokėtojai, kurie išleidžia į vidaus rinką pakuotes, vykdo ar nevykdo atliekų tvarkymo užduotis. Pakuotės deklaracijoje duomenys apie pakuotę pildomi masės vienetais (tonomis).

Nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis atleidžiami gamintojai ir importuotojai, per mokestinį laikotarpį Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantys ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių ir tvarkantys pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitą Aplinkos ministro nustatyta tvarka.

Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijos pateikiamos ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 dienos.

Atkreipiamas dėmesys, kad išsamesnę informaciją dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo teikia Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos (regionų departamentai).

 

Teisės aktai
LRS  MAĮ 16 str. 1 d.
LRS  MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ PAKUOTĖS ATLIEKOMIS APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
LRS  MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKOMIS DEKLARACIJOS FR0523 FORMOS IR MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ PAKUOTĖS ATLIEKOMIS DEKLARACIJOS FR0524 FORMOS PILDYMO TAISYKLĖS