Leidiniai

« Grįžti

Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos KIT708 formos pateikimo tvarka

Atnaujinimo data: 2016-10-08
Registracijos numeris   KD-5986

Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos KIT708 formos užpildymo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 27d. įsakymu Nr. D1- 614/VA-99.

Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą mokėtojai deklaruodami mokestį už 2009 metus ir vėlesnius laikotarpius pildo deklaracijos KIT708 formą.

Deklaracijas teikia visi mokesčio mokėtojai, išgaunantys (naudojantys) gamtos išteklius, kuriems privaloma tvarka išduotas Gamtos išteklių naudojimo (toliau – GIN) arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TTKP) leidimas.

Nuo 2016 metų mokesčio mokėtojai, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, privalo užpildyti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaraciją KIT708 (03 versija) ir ją pateikti tai teritorinei VMI, kurios veiklos teritorijoje jie yra arba privalo būti įregistruoti mokesčio mokėtojais, ir sumokėti mokestį už valstybinius gamtos išteklius iki antro kalendorinio mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, už kurį mokestis mokamas, 15 dienos, t. y. gegužės 15 d., rugpjūčio 15 d., lapkričio 15 d. ir vasario 15 d.

Bankroto ar restruktūrizavimo atveju juridinis asmuo privalo, pradėjus jo bankroto ar restruktūrizavimo procedūrą, per 30 d. mokesčių administratoriui, t. y. AVMI, pateikti šio mokesčio deklaraciją ir sumokėti mokestį už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki minėtų procedūrų pradžios.

Deklaracija pateikiama AVMI, kurioje juridinis ar fizinis asmuo yra įregistruotas mokesčių mokėtoju. Mokesčio mokėtojai – juridiniai asmenys – privalo deklaruoti savo padalinio (-ių), filialo (-ų) ir atstovybės (-ių) duomenis.

Nuo 2016-10-01 Lietuvos ir užsienio juridiniai asmenys deklaraciją privalo teikti tik elektroniniu būdu. Forma turi būti pateikiama per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt).

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAI (duomenys pasiteirauti)

 

Teisės aktai
LRS  MOKESČIŲ UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS ĮSTATYMAS, 7 str.
LRS  LR aplinkos ministro ir VMI prie FM viršininko 2006-12-27 įsakymas Nr. D1-614/VA-99 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS DEKLARACIJOS FORMŲ, JŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO "