Leidiniai

« Grįžti

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

Atnaujinimo data: 2007-03-08
Registracijos numeris   (18.11-31-1)-R-2875   Data   2007.03.08

 

Valstybinė mokesčių inspekcija išnagrinėjusi žurnalo „Apskaitos ir mokesčių apžvalga" redakcijos pateiktus klausimus, paaiškina:

1 Klausimas. 2006 m. gegužės mėn. UAB A pardavė UAB B nekilnojamąjį turtą, esantį Vilniuje. Kaip šiuo atveju UAB A ir UAB B turi pritaikyti Vilniaus m. savivaldybės sprendimu priimtą mokesčio lengvatą – apskaičiuotą mokestį sumažinti 50 procentų?

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 1-1088 „Dėl 2006 metų nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo" (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuspręsta sumažinti 50 proc. 2006 metų nekilnojamojo turto mokestį juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie apskaičiuoja šį mokestį nuo turto, įvertinto Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais metodais, taikant masinį nekilnojamojo turto vertinimą, arba individualiai įvertinto turto, bet ne daugiau kaip iki tos metinės mokesčio sumos, kuri buvo deklaruota ir sumokėta 2005 metais.

Jeigu, kaip nurodyta pateiktoje situacijoje, įmonės nekilnojamojo turto mokestį 2006 m. privalėjo mokėti tik už dalį mokestinio laikotarpio, tai savivaldybės tarybos nustatytas nekilnojamojo turto mokesčio mažinimo apribojimas („ne daugiau kaip iki tos metinės mokesčio sumos, kuri buvo deklaruota ir sumokėta 2005 metais") taip pat apskaičiuojamas kaip proporcinga tokiai pat mokestinio laikotarpio daliai tenkanti 2005 metų mokesčio sumos dalis.

2 Klausimas. 1. UAB A ir UAB B užsakė bendrą reklamą laikraštyje. Buvo sutarta, kad reklamos išlaidas bendrovės pasidalins per pusę. Laikraštis bendrą PVM sąskaitą faktūrą už reklamos paslaugą išrašė UAB A (ji užsakė reklamą). Kokį dokumentą reklamos išlaidų kompensavimui turi išrašyti UAB A, kad UAB B galėtų pripažinti leidžiamus atskaitymus ir pirkimo PVM įtraukti į PVM atskaitą?

Dėl PVM

UAB A, vadovaudamasi PVM įstatymo 11 str. 2 dalies nuostatomis, veikdama kaip neatsiskleidęs tarpininkas turi teisę klausime nurodytu atveju perparduoti UAB B dalį įsigytų reklamos paslaugų, susijusių skirtų su UAB B reklamavimu laikraštyje. Šiuo atveju UAB A turi išrašyti UAB B perparduodamų reklamos paslaugų PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nuo perparduodamų paslaugų apmokestinamosios vertės turi apskaičiuoti ir išskirti PVM sumą.

Jeigu UAB A išrašytoje UAB B PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos reklamos paslaugos susijusios su UAB B PVM apmokestinamos veiklos vykdymu, tai vadovaudamasis PVM įstatymo 58 str. 1 dalies nuostatomis, ji turi teisę nuo šių paslaugų apmokestinamosios vertės apskaičiuotą PVM sumą įtraukti į PVM atskaitą.

UAB A, perpardavusi UAB B dalį įsigytų reklamos paslaugų, turi teisę įtraukti į PVM atskaitą tiek skirtų savo vykdomai PVM apmokestinamai veiklai, tiek UAB B perparduotų su PVM reklamos paslaugų pirkimo PVM.

Dėl pelno mokesčio

Kadangi remiantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992; toliau –PMĮ) 17 str. 1 dalies nuostatomis leidžiamais atskaitymais laikomos visos faktiškai patirtos, tokiai veiklai įprastinės sąnaudos, būtinos įmonės pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti, todėl reklamos išlaidos, pagrįstos išrašyta PVM sąskaita faktūra, apskaičiuojant UAB B apmokestinamąjį pelną, gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

3 Klausimas. UAB dirbantis akcininkas buvo komandiruotas į užsienį kelti kvalifikaciją. Kartu vyko ir jo žmona, už kurios kelionę, nakvynės išlaidas buvo apmokėta iš bendrovės lėšų. Ar išlaidos, susijusios su darbuotojo žmona šiuo atveju turi būti apmokestintos gyventojų pajamų mokesčiu?

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau - GPMĮ) 2 straipsnio 15 dalyje įtvirtintas pajamų natūra apibrėžimas. Tai neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos nustatyta mažesne negu tikroji rinkos kaina) gautas nuosavybėn arba naudoti (neįgyjant nuosavybės teisės) turtas arba gautos paslaugos, taip pat kita gauta nauda (jei naudos davėjas turėjo tikslą naudą duoti konkrečiam asmeniui), kai gauto turto, paslaugų ar kitos naudos ekvivalentas pinigine išraiška pagal GPMĮ nuostatas būtų priskiriamas pajamoms.

Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 339 patvirtintos Pajamų, gautų natūra, pripažinimo ir įvertinimo tvarkos (Žin., 2002, Nr. 105-4708) 2.3 punktą, gyventojo pajamomis, gautomis natūra, laikoma iš asmens, nesusijusiu su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, gautos nepiniginės dovanos ir laimėjimai (prizai), jeigu jų vertė viršija 250 litų.

Todėl Jūsų pateiktu atveju, UAB darbuotojo žmonai neatlygintinai suteiktos kelionės bei nakvynės paslaugos, gautos iš asmens, nesusijusio su gyventoju darbo santykiais, laikomos gyventojo gautomis pajamomis natūra ir yra pajamų mokesčio objektas, jei jų vertė viršija 250 litų. Tokiu atveju apmokestinama visa gautų pajamų natūra vertė. Pagal GPMĮ 6 straipsnio nuostatas, tokios gyventojo pajamos natūra priskiriamos A klasės pajamoms, kurioms taikomas 27 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas.

4 Klausimas. Įmonė stato komercines patalpas, skirtas parduoti. Detaliojo planavimo darbai, techninio projekto rengimas ir kiti paruošiamieji darbai buvo pradėti nuo 2002 metų. Darbai finansuojami iš nuosavų ir skolintų lėšų. Banko palūkanos, susikaupusios laikotarpiu 2002 – 2003 metais finansinėje apskaitoje buvo įtrauktos į turto įsigijimo kainą. Nuo 2004 metų sausio 1 d., įsigaliojus verslo apskaitos standartams, banko palūkanos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio finansinės veiklos sąnaudomis. Kaip turėjo būti traktuojamos banko palūkanos, apskaičiuojant 2002, 2003 metų apmokestinamąjį pelną?

Iki 2006 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio pradžios pagal PMĮ 1 priedėlio nuostatas viena iš ilgalaikio nematerialiojo turto grupių yra ,,Formavimo savikaina", kuriai priskirtinas turtas pelno mokesčio apskaičiavimo atžvilgiu turi būti amortizuojamas per ne trumpesnį nei 3 metų laikotarpį. Šiai ilgalaikio nematerialiojo turto grupei priskirtinos sukauptos kapitalizuotų palūkanų išlaidos.

Kapitalizuotomis palūkanomis, priskiriamomis formavimo savikainai, laikomos ilgalaikiam turtui pirkti, lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigyti arba jam gaminti skirtų skolintų sumų palūkanos, susikaupusios per laikotarpį nuo to turto įsigijimo arba nuo gamybos pradžios iki jo naudojimo pradžios. Pradėjus naudoti įsigytą ilgalaikį turtą, kapitalizuotos palūkanos (formavimo savikaina) amortizuojamos per ne trumpesnį nei PMĮ 1 priedėlyje ,,Formavimo savikaina" ilgalaikio turto grupei nustatytą maksimalų nusidėvėjimo laikotarpį.

 

Teisės departamento direktoriaus pavaduotoja 

Alina Gaudutytė