Leidiniai

« Grįžti

DĖL GALUTINAI IŠ LIETUVOS IŠVYKSTANČIO NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS PILDYMO

Atnaujinimo data: 2010-04-30
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-4460   Data   2010.04.30

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, papildydama 2010 m. balandžio 23 d. raštą Nr. (18.26-31-1)-R-4077, paaiškina kaip nuolatiniai Lietuvos gyventojai turi pildyti atitinkamų mokestinių metų Metinę pajamų deklaraciją, kai pageidauja deklaruoti galutinį išvykimą iš Lietuvos.

Gyventojai, kurie pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nuostatas nedeklaravo išvykimo (gyvenamosios vietos deklaravimo veiksmai atliekami seniūnijoje, savivaldybėje, konsulinėje įstaigoje tiesiogiai ar elektroniniu būdu), tokie gyventojai laikomi nuolat gyvenančiais Lietuvos Respublikoje. Todėl tie gyventojai, kurie faktiškai iš Lietuvos išvyko anksčiau , tačiau išvykimo Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka nedeklaravo, gali privalomojo sveikatos draudimo įmokų prievolės formavimo tikslais Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu ar kitu būdu pateikti laikotarpio, kada asmuo išvyko, atitinkamą Metinės pajamų deklaracijos formą ir joje nurodyti išvykimo iš Lietuvos datą. Kai asmuo išvyko:

2009 metais - jis turi pateikti GPM308 formą,

2007-2008 metais – GPM305 formą,

2006 metais – GPM302 formą,

2005 metais – FR0462 formą ir joje nurodyti išvykimo iš Lietuvos datą. Jeigu gyventojas išvyko anksčiau nei prieš penkerius metus, jam reikėtų pateikti 2005 metų mokestinio laikotarpio FR0462 formą ir joje nurodyti išvykimo iš Lietuvos datą 2005-01-01. Tokiu būdu gyventojams sudaroma galimybė deklaruoti savo išvykimą „atgaline data", atitinkamai mokesčių tikslais bus laikoma, kad toks asmuo nuo deklaruotos išvykimo datos nėra nuolat gyvenantis Lietuvoje ir neturi prievolės mokėti PSD įmokų. Teikiamoje galutinai išvykstančio gyventojo atitinkamų metų deklaracijoje turi būti nurodomi bendrieji duomenys:

mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas);

vardas, pavardė;

savivaldybės kodas – įrašomas tas savivaldybės kodas, kurios teritorijoje gyventojas turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą iki išvykimo iš Lietuvos: FR0462 formoje – 4 laukelis; GPM305, GPM308 formose tam skirtuose laukeliuose;

nuolatinės gyvenamosios vietos adresas deklaracijos pateikimo metu;

telefono kodas ir numeris;

elektroninio pašto adresas (išskyrus FR0462 formoje).

Galutinio išvykimo iš Lietuvos diena – nurodoma deklaracijos FR0462 formoje - 9 laukelyje, GPM302, GPM305, GPM308 formose – 7 laukelyje;

požymis, kad teikiama galutinai išvykstančio iš Lietuvos nuolatinio Lietuvos gyventojo deklaracija „X" ženklu pažymima FR0462 formoje 11 laukelyje, GPM302, GPM305, GPM308 formose – 8 laukelyje.

Gyventojai, teikiantys FR0462 formą, 10 laukelyje pažymi papildomai„X" požymiu, ar tai yra pirminė ar patikslinta deklaracija.

Visi kiti atitinkamų mokestinių metų deklaracijų laukeliai gali būti nepildomi, tuo atveju, kai gyventojas atitinkamą mokestinį laikotarpį nėra gavęs apmokestinamų B klasės pajamų ir nepageidauja pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis arba nenori prisitaikyti nepritaikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio. Tuo atveju, jei gyventojai pildys ir kitus deklaracijų laukelius, duomenis pajamų deklaracijų pildymui gali rasti jiems suformuotose 2006 ir vėlesnių metų pažymose apie jų pajamas ir išlaidas, kurios skelbiamos Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemoje (toliau – EDS). Gyventojai, nesantys EDS vartotojais ar neturintys galimybių prisijungti prie EDS, taip pat nustatyta tvarka įgalioti jų atstovai, informaciją apie pajamas ir išlaidas galėtų gauti, atvykę į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.

Gyventojai, kurie nėra pateikę atitinkamų mokestinių metų, kuriais išvyko ir vėlesnių mokestinių metų pajamų deklaracijos, turi pateikti galutinai išvykstančio iš Lietuvos nuolatinio Lietuvos gyventojo deklaracija ir nurodyti galutinio išvykimo iš Lietuvos dieną.

Gyventojai, kurie yra pateikę atitinkamų mokestinių metų, kuriais, išvyko pajamų mokesčio deklaraciją, kurioje iki išvykimo iš Lietuvos dienos gautas pajamas ir pajamų mokestį deklaravo kaip nuolatiniai Lietuvos gyventojai, turėtų ją patikslinti, joje pažymėdami, kad teikiama galutinai išvykstančio iš Lietuvos nuolatinio Lietuvos gyventojo deklaracija, taip pat nurodyti galutinio išvykimo iš Lietuvos dieną. Gyventojai, kurie nėra pateikę galutinai išvykstančio iš Lietuvos gyventojo pajamų deklaracijos, tačiau yra pateikę vėlesnių, nei faktinio išvykimo iš Lietuvos metai nuolatinio gyventojo teikiamą pajamų mokesčio deklaraciją, kurioje deklaravo kitais po faktinio išvykimo iš Lietuvos laikotarpio Lietuvoje gautas pajamas, tokiu atveju turi: - patikslinti vėliausiai pateiktą nuolatinio gyventojo pajamų deklaraciją, atitinkamai joje pažymėdami, kad teikiama galutinai išvykstančio iš Lietuvos gyventojo, nurodyti joje galutinio išvykimo iš Lietuvos dieną, t.y. mokestinio laikotarpio, kurio teikiama deklaracija gruodžio 31 d.

 

 

Pavyzdžiai:

1. 2006 metų gruodžio mėnesį gyventojas išvyko iš Lietuvos. Galutinai išvykstančio gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos nepateikė. Gyventojas pateikė 2006 m. metinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM302 formą apie tais metais gautas pajamas ir pajamų mokestį, tokiu atveju jis turi patikslinti pateiktą deklaraciją pakartodamas visus duomenis, nurodytus pirminėje deklaracijoje. Patikslinami duomenys tik dėl galutinio išvykimo iš Lietuvos, t.y. nurodoma galutinio išvykimo data, pvz. 2006-12-31, bei pažymimas 8 laukelio požymis.

2. 2006 metų lapkričio mėnesį gyventojas išvyko iš Lietuvos. Nei galutinai išvykstančio iš Lietuvos nuolatinio Lietuvos gyventojo deklaracijos, nei tų mokestinių metų deklaracijos nepateikė. Tokiu atveju jis naujai pildo deklaraciją GPM302 už 2006 metus, nurodydamas bendruosius duomenis (žr. šio paaiškinimo antrą pastraipą), bei 8 laukelyje pažymėdamas požymį „galutinai išvykstančio iš Lietuvos nuolatinio Lietuvos gyventojo", o 7 laukelyje įrašydamas išvykimo iš Lietuvos dieną.

3. 2006 metų spalio mėnesį gyventojas išvyko iš Lietuvos ir nepateikė 2006 metų pajamų mokesčio deklaracijos, nes buvo gavęs tik A klasės pajamų bei nepageidavo pasinaudoti jokia pajamų mokesčio lengvata. Tačiau 2007 m. jis pardavė Lietuvoje likusį butą, kuris buvo įsigytas 2005 metais, ir pateikė 2007 metų pajamų deklaraciją, kaip nuolatinis Lietuvos gyventojas. Tokiu atveju gyventojas turi patikslinti GPM305 formos deklaraciją už 2007 m., kurioje turi pakartoti visus savo anksčiau teiktoje deklaracijoje GPM305 už 2007 metus nurodytus duomenis, bei šios formos 8 laukelyje pažymėti požymį „galutinai išvykstančio iš Lietuvos nuolatinio Lietuvos gyventojo", o 7 laukelyje įrašyti išvykimo datą 2007-12-31.

4. 2007 metų rugpjūčio mėnesį gyventojas išvyko iš Lietuvos ir pateikė GPM305 už 2007 metus, kurioje pažymėjo, kad tai išvykstančio asmens deklaracija, tačiau nuo 2008 m. sausio 16 d. nuomojo jam priklausančias patalpas (kurias įsigijo 2007 m. liepos mėn.) Lietuvos juridiniams asmenims, kurie „prie šaltinio" išskaičiavo nuo gyventojui išmokamų nuomos pajamų mokestį. 2009 m. sausio mėn. gyventojas šias nuomotas patalpas pardavė. Asmuo už 2008 m. pajamų deklaracijos nepateikė. Gyventojas 2009 m. turto pardavimo pajamas deklaravo nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų deklaracijoje GPM308. Tokiu atveju asmuo turi pateikti nenuolatinio gyventojo pajamų deklaraciją FR0459 už 2009 metus, kuriose deklaruotų turto pardavimo pajamas.

 

 

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu gyventojas užpildys galutinai išvykstančio gyventojo deklaraciją ir taip pripažins save nenuolatiniu Lietuvos gyventoju gyventojų pajamų mokesčio prasme, tiek jis, tiek kiti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau - GPMĮ) 21 straipsnyje nurodyti gyventojai (pvz., tėvai (įtėviai) praras teisę jo patirtas išlaidas (pvz., studijų įmokas) atimti iš savo metinių apmokestinamųjų pajamų.

Be to, jeigu gyventojas jau pateikė išvykstančio asmens deklaraciją, tačiau jis pats ar kiti GPMĮ 21 straipsnyje nurodyti gyventojai po jo deklaracijoje nurodytos išvykimo datos patirtas išlaidas atėmė ar ruošiasi atimti iš savo metinių apmokestinamųjų pajamų, rekomenduojame gyventojui:

- patikslinti (panaikinant įrašą apie išvykimo datą) pateiktą asmens deklaraciją, kai gyventojas išvykimo datą nurodė patikslindamas pateiktą paskutinių mokestinių metų pajamų deklaraciją, arba - anuliuoti pateiktą išvykstančio asmens deklaraciją, kai gyventojas ne tikslino paskutinių mokestinių metų deklaracijos nurodydamas išvykimo datą, o pateikė pirminę išvykstančio deklaraciją,

ir pateikti 2009 metų deklaraciją kaip nurodyta pirmu atveju (žr. žemiau pateiktą 1 atvejį).

 

Pavyzdys

Gyventojas Rusijos universitete studijuoja nuo 2007 metų, jo tėvai iš savo 2007, 2008 ir 2009 metų metinių apmokestinamųjų pajamų atėmė už studijas sumokėtas įmokas. Studentas neteikė pajamų deklaracijos nei vienais mokestiniais metais, tačiau norėdamas nelikti skolingu už PSD įmokas, 2009 metais pateikė 2007 metų išvykstančio asmens deklaraciją, nurodydamas išvykimo datą 2007-04-30. Tokiu atveju, jo tėvai praranda teisę iš savo 2007, 2008 ir 2009 metų metinių apmokestinamųjų pajamų atimti už sūnaus studijas sumokėtas įmokas. Atsižvelgiant į tai, kad nepaisant to, kad studentas studijuojantis Rusijoje ir ten gyvena, jo asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų buvimo vieta yra Lietuva, todėl jis tam, kad tėvai neprarastų teisės naudotis pajamų mokesčio lengvatomis, turėtų anuliuoti pateiktą 2007 m. metų išvykstančio asmens pajamų deklaraciją ir pateikti 2009 metų deklaraciją kaip nurodyta 1 atveju.

 

Ne Europos Sąjungos valstybių narių aukštosiose mokyklose studijuojantys gyventojai

 

1 atvejis. Ne Europos Sąjungos valstybių narių aukštosiose mokyklose studijuojantys asmenys, kurie save laiko nuolatiniais Lietuvos gyventojais gyventojų pajamų mokesčio prasme, turi užpildyti 2009 metų Metinę pajamų deklaraciją GPM308 formą (toliau – deklaracija):

 

- jeigu nevykdė 2009 metais aktyvios ekonominės veiklos (aktyvi ekonominė veikla yra, pavyzdžiui, individuali veikla pagal pažymą ar veikla, vykdoma įsigijus verslo liudijimą) ar (ir) negavo pajamų, kurios turi būti deklaruojamos:

1) turi nurodyti bendruosius duomenis (mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas), vardas, pavardė, savivaldybės kodas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas deklaracijos pateikimo metu, telefono kodas ir numeris, elektroninio pašto adresas), įrašyti mokestinį laikotarpį (6 laukelis);

2) Deklaracijos pagrindinio lapo 17, 28, 30, 35A, 39, 42, 43 laukeliuose turi įrašyti nulį.

3) Deklaracijos priedai nepildomi.

- jeigu vykdė 2009 metais aktyvią ekonominę veiklą ir (ar) gavo pajamų, kurios turi būti deklaruojamos:

1) pildydamas deklaracijos pagrindinio lapo antrame puslapyje esantį 35A laukelį neturi įskaičiuoti tų mėnesių, kuriais studijavo ne Europos Sąjungos valstybių narių aukštosiose mokyklose, jeigu tą mėnesį (tais mėnesiais) neturėjo 2009 metais įsigyto verslo liudijimo, skirto veiklai vykdyti 2009 metais (išskyrus tuos mėnesius, kai veikla pagal tokį verslo liudijimą buvo nutraukta visą kalendorinį mėnesį).

2) į deklaracijos pagrindinio lapo antrame puslapyje esantį 36A laukelį neturi įskaičiuoti ne tik tų mėnesių, kuriais dirbo, buvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, buvo individualios įmonės savininkas, buvo ūkinės bendrijos narys, vykdė individualią veiklą pagal pažymą ar buvo įsigijęs verslo liudijimą, bet ir tų mėnesių, kuriais studijavo ne Europos Sąjungos valstybių narių aukštosiose mokyklose.

3) kitus deklaracijos ir jos priedų laukelius pildo kaip nurodyta deklaracijos pildymo taisyklėse.

 

 

Pavyzdžiai:

l. Nuolatinis Lietuvos gyventojas studijuoja Rusijoje visus 2009 metus ir 2009 m. gegužės – rugpjūčio mėnesiais Lietuvoje vykdė veiklą įsigijęs verslo liudijimą. Tokiu atveju, gyventojas į 35A laukelį turi įrašyti skaičių 4. Be to, gyventojas turi užpildyti deklaracijos GPM308V priedo atitinkamus laukelius kaip numatyta deklaracijos taisyklėse.

2. Nuolatinis Lietuvos gyventojas visus 2009 mokestinius metus vykdė žemės ūkio veiklą (jo turimos valdo ekonominis dydis 5) ir iki 2009 m. birželio 15 dienos studijavo Baltarusijos universitete. Tokiu atveju, gyventojas į 35 A laukelį turi įrašyti skaičių 6, o į 36A laukelį – taip pat skaičių 6. Be to, gyventojas turi užpildyti deklaracijos GPM308V priedo atitinkamus laukelius kaip numatyta deklaracijos taisyklėse.

 

 

2 atvejis. Ne Europos Sąjungos valstybių narių aukštosiose mokyklose studijuojantys asmenys, kurie save laiko nenuolatiniais Lietuvos gyventojais gyventojų pajamų mokesčio prasme, turi pildyti galutinai išvykstančio gyventojo deklaraciją taip, kaip nurodyta šiame rašte.

 

Primename, kad deklaruojant galutinį išvykimą iš Lietuvos 2009 ir vėlesniais mokestiniais metais, minėtos išlygos dėl atitinkamų mokestinių metų deklaracijų pildymo netaikomos. Gyventojai, galutinai išvykstantys 2009 ir vėlesniais mokestiniais metais, teikia metinę pajamų deklaraciją GPM308 formą, kurioje nustatyta tvarka privalo deklaruoti nuo mokestinio laikotarpio pradžios (t.y. nuo sausio l d.) iki galutinio išvykimo iš Lietuvos dienos, gautas pajamas ir mokesčius. Deklaruotus mokėtinus mokesčius privalo sumokėti iki išvykimo dienos. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas galutinai išvyko iš Lietuvos mokestiniu laikotarpiu, Lietuvoje išbuvęs 183 dienas ir ilgiau, jis mokesčių administratoriui privalo pateikti ir to mokestinio laikotarpio metinę pajamų deklaraciją bei sumokėti mokėtinus mokesčius nuo per visą mokestinį laikotarpį gautų pajamų.

 

Viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė