Leidiniai

« Grįžti

DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKŲ DIPLOMATŲ, DIRBANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖSE ATSTOVYBĖSE AR KONSULINĖSE ĮSTAIGOSE, ŠEIMOS NARIAMS

Atnaujinimo data: 2010-11-04
Registracijos numeris   (18.26-31-1)-R-10438   Data   2010.11.04

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), atsižvelgdama į teisinio reglamentavimo neaiškumus, teikia oficialų paaiškinimą dėl diplomatų, dirbančių Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, šeimos narių privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų mokėjimo diplomatų tarnybos užsienio valstybėje laikotarpiu, kai šeimos nariai yra išvykę kartu.

VMI prie FM nuomone, diplomatų, dirbančių Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, šeimos nariai, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo ( Žin., 1999, Nr. 7-140) 27 straipsnį, diplomatų tarnybos užsienio valstybėje laikotarpiu, kai šeimos nariai yra išvykę kartu, PSD įmokų, privalomų mokėti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr.123-5512; toliau – SDĮ) 17 str. 9 dalies nuostatas savarankiškai, Lietuvos Respublikoje gali nemokėti. Tokia nuomonė grindžiama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (Žin., 2004, Nr. 63-2243) įtvirtintais mokesčių administravimo protingumo, turinio viršenybės prieš formą principais ir šiais argumentais:

1) Atsižvelgiant į tai, kad PSD yra draudžiami asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, prievolė mokėti PSD įmokas ir teisė būti apdraustam siejama su nuolatine gyvenamąja vieta Lietuvos Respublikoje. Taigi PSD įmokų mokėti nereikia asmenims, kurie išvažiavo iš Lietuvos ir apie gyvenamosios vietos pakeitimą deklaravo teisės aktų nustatyta tvarka, kadangi išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimas yra vienas iš esminių kriterijų, leidžiančių nustatyti, jog asmuo nebėra nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje.

Tačiau Ministro Pirmininko 2010 m. balandžio 7 d. potvarkiu Nr. 118 sudaryta darbo grupė, sudaryta iš kompetentingų valstybės institucijų atstovų, savo ataskaitoje taip pat pabrėžė, jog SDĮ nėra įtvirtinta Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenančių asmenų sąvoka ir nuolatinis gyvenimas Lietuvos Respublikoje nėra siejamas vien su gyvenamosios vietos deklaravimu Lietuvos Respublikoje. Darbo grupė atsižvelgė į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.17 straipsnyje įtvirtintus gyvenamosios vietos nustatymo principus (asmens faktinio gyvenimo toje vietoje trukmę ir tęstinumą, duomenis apie asmens gyvenamąją vietą viešuosiuose registruose, taip pat į paties asmens viešus pareiškimus apie savo gyvenamąją vietą) ir konstatavo, jog gyvenamosios vietos nustatymas nėra siejamas išimtinai su gyvenamosios vietos deklaravimu. Taigi, darytina išvada, kad faktas ar asmuo nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje, turi būti nustatomas atsižvelgiant ne tik į tai, kur asmuo yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą, bet ir į faktinę asmens buvimo vietą.

2) Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 66 straipsnio nuostatos numato, kad diplomatų, dirbančių Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, tarnybos užsienio valstybėje laikotarpiu jų šeimos nariai, nurodyti to paties įstatymo 27 straipsnyje, yra apdrausti sveikatos draudimu iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų Vyriausybės nustatyta tvarka arba visos išlaidos, susijusios su diplomato šeimos narių asmens sveikatos priežiūra, apmokamos iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų Vyriausybės nustatyta tvarka. Todėl, darytina išvada, jog aukščiau minėtieji asmenys diplomatų tarnybos laikotarpiu sveikatos paslaugomis, kompensuojamomis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto Lietuvos Respublikoje faktiškai nesinaudoja.

VMI prie FM informuoja, kad už 2009 metų mokestinį laikotarpį PSD įmokos nebus skaičiuojamos tiems diplomatų, dirbančių Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, šeimos nariams, kurių konkrečius sąrašus VMI prie FM oficialiai pateikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

Už 2010 metų mokestinį laikotarpį PSD įmokos nebus skaičiuojamos tiems diplomatų, dirbančių Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, šeimos nariams, kurių konkrečius sąrašus VMI prie FM oficialiai pateiks Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 2011 metų pradžioje.

Atkreipiame dėmesį , kad tie diplomatų, dirbančių Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, šeimos nariai diplomatų tarnybos laikotarpiu išvykę kartu ir Lietuvos Respublikoje nemokėję PSD įmokų, Lietuvos Respublikoje šiuo laikotarpiu negalės naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, kompensuojamomis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kadangi jų PSD stažas bus nutrūkęs. Lietuvos Respublikoje diplomatų šeimos nariams draustumas SDĮ 8 straipsnyje nustatyta tvarka įsigalios jiems vėl sugrįžus į Lietuvos Respubliką ir pradėjus mokėti PSD įmokas.

 

 

 

 

 

 

 

Viršininko pavaduotoja                                         Vilma Vildžiūnaitė