Kurių fizinių asmenų (žemės savininkų) žemė yra neapmokestinama žemės mokesčiu?

Atnaujinimo data: 2017-06-01
Registracijos numeris   KD-4703

Fizinių asmenų sklypams yra nustatytas neapmokestinamasis sklypo dydis (toliau – ND). ND dydžius, taikomus einamaisiais mokestiniais metais, savivaldybių tarybos nustato savo sprendimais iki kiekvienų metų rugsėjo 1 dienos. Taikant šią lengvatą, žemės sklypas neapmokestinamas savivaldybių tarybų nustatytu ND, jeigu mokestinio laikotarpio pradžioje (kalendorinių metų sausio mėn. pirmą darbo dieną) tokios žemės sklypų savininkų (fizinių asmenų) šeimose nėra darbingų asmenų ir jie yra:

1. asmenys, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis,

2. sukakę senatvės pensijos amžių,

3. nepilnamečiai vaikai,

Jei aukščiau nurodytų asmenų (toliau – Remtini savininkai) turimų sklypų plotas yra didesnis nei savivaldybės tarybos nustatytas ND dydis, viršijančioji dalis apmokestinama žemės mokesčiu.

 Remtinų savininkų šeimose darbingais asmenimis nelaikomi:

1. nepilnamečiai vaikai iki jiems sukaks 18 metų,

2. 18 metų sukakę mokyklų mokiniai ir aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas.

3. asmenys (tarp jų ir dirbantys), kuriems pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą nustatytas 0–55 procentų darbingumo lygis ar neįgalumas.

4. asmenys (tarp jų ir dirbantys), kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių, nustatytą Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme (šiems asmenims priskiriami ir senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kurie įstatymu nustatyta tvarka negauna senatvės pensijos).

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2006-06-09 įsakymas Nr. VA-55 „DĖL ŽEMĖS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 23 p.