Bendrieji klausimai

1. Kokios naujos lengvatos?


Apmokestinamąsias pajamas nuo 2019 m. bus galima sumažinti:

- iki 1500 eurų suma, sumokėta kaip:
- papildomos gyventojų įmokos į II pakopos pensijų kaupimą, kurios yra didesnės negu 3 procentai šio gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos
- įmokos į III pakopos pensijų kaupimą
- gyvybės draudimo įmokos
- iki 2000 eurų suma, sumokėta už:
- pastatų (statinių) apdailos ir bet kokio remonto (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą)) darbus
- lengvųjų automobilių remonto paslaugas
- nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas.

Išlieka reikalavimas, kad nepaisant nustatytų atskirų apribojimų, bendra visų atimamų išlaidų (įskaitant įmokas už studijas, profesinį mokymą ir palūkanas už iki 2009-01-01 paimtą gyvenamojo būsto kreditą) suma negalės viršyti 25 procentų gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų.


2. Ar numatytomis išlaidomis bus galima mažinti visas pajamų mokesčiu apmokestintas pajamas?


Visas, išskyrus ne individualios veiklos pajamas už parduotas atliekas (apmokestintas 5 proc. GPM) ir pajamas, nuo kurių pajamų mokestis sumokėtas įsigyjant verslo liudijimą.


3. Ar 2000 eurų mokesčio lengvata išlaidoms, patirtoms už atliktus pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto darbus (išskyrus už daugiabučio atnaujinimą (modernizavimą)), lengvųjų automobilių remonto paslaugas ir nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje) iki 18 metų priežiūros paslaugas, yra nustatyta šeimai ar vienam gyventojui?


Iki 2000 eurų mokesčio lengvata nustatyta vienam gyventojui, patyrusiam tokių išlaidų.


4. Kokiais dokumentais gyventojas turi pagrįsti teisę į mokesčio lengvatą?


Tam, kad gyventojas galėtų pasinaudoti mokesčio lengvata, jis privalo turėti ir pateikti mokesčių administratoriui teisės aktų nustatyta tvarka paslaugos teikėjų išrašytus apskaitos dokumentus, kurie patvirtina, kad paslauga buvo suteikta ir apmokėta. Tokiais dokumentais laikytini sąskaita faktūra ar/ir PVM sąskaita faktūra, kai šiuose dokumentuose yra žyma apie tai, kad suteikta paslauga buvo apmokėta.
Kai žymos apie apmokėjimą nėra (pvz., už darbą/paslaugą buvo sumokėta vėliau ar anksčiau, nei sąskaitos faktūros ar PVM sąskaitos faktūros išrašymo dieną), kartu su sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra gyventojas turi pateikti vieną iš šių sumokėjimą patvirtinančių dokumentų: pinigų priėmimo kvitą, kasos pajamų orderį, kasos aparato kvitą arba gyventojo turimą bankinio pavedimo išrašą (kai sumokėta ne grynais, o pavedimu).
Kai paslaugą suteikė gyventojas, vykdantis individualią veiklą su verslo liudijimu, dokumentu, patvirtinančiu, kad paslauga buvo suteikta bei apmokėta laikomas prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas (FR0508 forma).


5. Ar mokesčių administratorius tikrins gyventojo pateiktus išlaidas ir paslaugų suteikimą pagrindžiančius dokumentus?


Taip, mokesčių administratorius tikrins gyventojų pateiktus dokumentus, kuriais bus grindžiama teisė į mokesčio lengvatą. Taip pat bus tikrinama informacija įvairiose duomenų bazėse ir registruose, siekiant įsitikinti, ar nėra piktnaudžiaujama teise į mokesčio lengvatą (pvz., ar paslaugų teikėjas yra realus asmuo ir tuo mokestiniu laikotarpiu galėjo suteikti atitinkamą paslaugą, ar pranešimą pateikęs gyventojas ar jos sutuoktinis turi nepilnamečių vaikų ir kita). Kilus neaiškumams metinės pajamų deklaracijos tyrimo metu bus reikalaujama papildomų išlaidas pagrindžiančių dokumentų.


6. Kokiais atvejais bus vertinama, kad gyventojas piktnaudžiauja teise į mokesčio lengvatą?


Piktnaudžiavimas teise bus konstatuojamas tais atvejais, kai pateiktais dokumentais bus bandoma patvirtinti faktiškai neatliktų/neapmokėtų darbų/paslaugų (pvz., kai pateiktame dokumente nurodytas paslaugų teikėjas veiklos nevykdo (neįregistruotas, išregistruotas), ar paslaugų teikėjo veiklos rūšis neatitinka pranešime nurodytos išlaidų rūšies) arba, kai išlaidos už atliktus darbus/suteiktas paslaugas nepagrįstai padidintos (pvz., į išlaidų sumą įtrauktos ne tik už darbus/paslaugas, bet ir už medžiagas, priemones, detales, sumokėtos sumos).


7. Kokioje formoje gyventojas gali informuoti VMI apie 2019 metais sumokėtas sumas už suteiktas pastatų (statinių), lengvųjų automobilių remonto ir auklių paslaugas?


Apie nuo 2019 metų sumokėtas sumas už suteiktas remonto ir auklių paslaugas gyventojas galės pranešti pateikdamas Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formą (toliau – pranešimas).


8. Kodėl naudinga pateikti pranešimą?


Gyventojo pranešime (-uose) pateiktus duomenis apie išlaidas VMI perkels į gyventojo metinę preliminarią pajamų deklaraciją ir ją beliks pateikti. Gyventojai, kurie nepateiks pranešimo (-ų), duomenis apie išlaidas į metinę pajamų deklaraciją už 2019 metus turės įrašyti patys.


9. Kada galima pateikti pranešimą?


Pranešimą (-us) apie 2019 metais sumokėtas sumas už suteiktas paslaugas galima pateikti, kai gyventojas turi paslaugos teikėjo išrašytą dokumentą apie suteiktą paslaugą (sąskaitą faktūrą (PVM sąskaitą faktūrą), prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą) bei 2019 m. sumokėjimą patvirtinančius dokumentus (pinigų priėmimo kvitą, kasos aparato kvitą, kasos pajamų orderį, bankinio pavedimo išrašą), bet ne vėliau kaip iki 2020 m. vasario 15 d.


10. Pranešimas teikiamas už kalendorinių metų mėnesį. Kaip nustatyti, kokio mėnesio pranešimą teikti?


1. kai darbai/paslauga atlikti ir apmokėti tais pačiais kalendoriniais metais, pranešimas teikiamas už tų kalendorinių metų mėnesį, kurį išrašyta sąskaita faktūra (PVM sąskaita faktūra) arba prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitas;

Pavyzdžiai

1. Sąskaita faktūra išrašyta ir apmokėta 2019 m. kovą. Duomenys teikiami 2019 m. kovo mėnesio pranešime.

2. PVM sąskaita faktūra išrašyta 2019 m. spalį, mokėta rugsėjį ir spalį. Duomenys teikiami 2019 m. spalio  mėnesio pranešime.

3. Sąskaita faktūra išrašyta 2019 m. lapkričio mėnesį, apmokėta gruodį. Duomenys teikiami 2019 m. lapkričio mėnesio pranešime.

4. Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas išrašytas 2019 m. liepą, kai gyventojas apmokėjo už 2019 m. birželį suteiktą paslaugą pagal birželį išrašytą sąskaitą, kurioje pažymėta, kad apmokėta bus vėliau. Duomenys teikiami 2019 m. liepos mėnesio pranešime.


2. kai darbai/paslauga atlikti vienais kalendoriniais metais, o mokėta kitais kalendoriniais metais, pranešimas teikiamas už tų kalendorinių metų mėnesį, kurį sumokėta.

Pavyzdžiai

1. Sąskaita faktūra išrašyta 2018 m. gruodį, mokėta 2018 m. gruodį ir 2019 m. sausį.
Duomenys apie iki 2018 m. gruodžio 31d. sumokėtas sumas neteikiami, nes iki šios datos sumokėtoms sumoms lengvata netaikoma.
Duomenys apie 2019 m. sausį sumokėtą sumą teikiami 2019 m. sausio mėnesio pranešime.

2. PVM sąskaita faktūra išrašyta 2019 m. gruodį, mokėta gruodį ir 2020 m. sausį.
Duomenys apie 2019 m. gruodį sumokėtą sumą teikiami 2019 m. gruodžio mėnesio pranešime. Duomenys apie 2020 m. sausio mėnesį sumokėtą sumą teikiami 2020 m. sausio mėn. pranešime.

3. Sąskaita faktūra išrašyta 2019 m. gruodį, apmokėta 2020 m. sausį.
Duomenys teikiami 2020 m. sausio mėnesio pranešime.

4. Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas išrašytas 2019 m. sausį, mokėta 2018 m. gruodį ir 2019 m. sausį.
Duomenys apie 2018 m. gruodį sumokėtą sumą neteikiami, nes iki šios datos sumokėtoms sumoms lengvata netaikoma. Duomenys apie 2019 m. sausį sumokėtą sumą teikiami 2019 m. sausio mėnesio pranešime.


11. Kokius dokumentus reikia pridėti prie pranešimo?


Jeigu sąskaitoje faktūroje (PVM sąskaitoje faktūroje) ar prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvite pažymėta apie apmokėjimą, pridedami tik šie dokumentai. Tuo atveju, kai šiuose dokumentuose nepažymėta apie apmokėjimą (pvz., kai apmokėta vėliau nei sąskaitos išrašymo mėnesį arba darbai atlikti vienais kalendoriniais metais, o apmokėta kitais kalendoriniais metais) prie pranešimo taip pat pridedami sumokėjimą patvirtinantys dokumentai (pinigų priėmimo kvitas, kasos aparato kvitas, kasos pajamų orderis, bankinio pavedimo išrašas).


12. Kaip pateikti pranešimą su pridedamais dokumentais?


Pranešimas su pridedamais dokumentais teikiamas tik elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo informacinę sistemą.


13. Kaip pridėti (prisegti) dokumentus prie pranešimo?


Pateikus pranešimą, papildomus dokumentus galima pridėti skiltyje „DEKLARAVIMAS"-> „Pridėti papildomą dokumentą". Iš pateiktų dokumentų sąrašo reikia pasirinkti pranešimą ir atsivertusiame lange paspausti mygtuką „Pridėti papildomą dokumentą". Daugiau informacijos apie papildomų dokumentų pateikimą galima rasti EDS D.U.K. skiltyje „Papildomi dokumentai".


14. Asmuo, suteikęs paslaugą, paslaugos suteikimo momentu gyventojui išdavė tik kasos aparato kvitą. Praėjus tam tikram laikui po paslaugos suteikimo gyventojas pakartotinai kreipiasi į paslaugos teikėją, kad papildomai būtų išduota ir sąskaita faktūra / PVM sąskaita faktūra, nes nori pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata. Paslaugos teikėjas atsisako išduoti sąskaitą faktūrą / PVM sąskaitą faktūrą motyvuodamas tuo, kad gyventojas į jį kreipėsi ne per trumpiausią įmanomą laiką po paslaugos suteikimo. Per kokį terminą gyventojas gali pareikalauti išduoti jam sąskaitą faktūrą (PVM sąskaitą faktūrą)?


Vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo tvarką, nuostatomis, sąskaita faktūra privalo būti išrašyta nedelsiant po paslaugos suteikimo fakto, t. y. per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryti. Jei paslaugos pirkėjas, įsigijęs paslaugą iškarto sąskaitos faktūros nepareikalavo, jis gali kreiptis į pardavėją nedelsiant po įvykusio sandorio, t. y. per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryti, ir pareikalauti išrašyti šį dokumentą, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius. Jeigu pardavėjas sąskaitą faktūrą išrašytų vėliau, t. y. ne tą pačią dieną, kai buvo išduotas kasos aparato kvitas, tai sąskaitoje faktūroje turėtų būti nurodoma data, kurią ir išrašoma sąskaita faktūra, bei joje, be kitų privalomų rekvizitų, taip pat turi būti įrašomas ir išduoto kasos aparato kvito unikalus kasos aparato numeris, kasos kvito eilės numeris, kvito išdavimo data.
Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 str. 2 dalies nuostatas PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta nedelsiant, po prekių patiekimo ar paslaugų suteikimo fakto (t. y. per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryti). Jeigu prekių tiekimo (paslaugų teikimo) faktas įforminamas ne PVM sąskaita faktūra, o kasos aparato kvitu, tai PVM sąskaita faktūra išrašoma tik pirkėjui (klientui) pareikalavus.
Jeigu prekių (paslaugų) pirkėjas dėl PVM sąskaitos faktūros išrašymo kreipiasi ne tą pačią dieną, kada išduotas kasos aparato kvitas, o per protingą terminą, tai PVM sąskaita faktūra išrašoma tos dienos data, kurią jos paprašo pirkėjas, ir joje, be kitų PVM sąskaitai faktūrai privalomų rekvizitų, įrašomi išduoto kasos aparato kvito unikalus kasos aparato numeris, kasos kvito eilės numeris bei išdavimo data.