Informaciniai pranešimai

« Grįžti

Dėl nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliosiantį Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-01-06
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliosiantį 2018 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 38, 68, 87, 100, 132, 139, 140 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 401 straipsniu įstatymo Nr. XIII-1329 4 straipsnį, kuriuo pakeičiamas MAĮ 68 straipsnis.
MAĮ 68 straipsnio pakeitimu, atsižvelgiant į kitų užsienio valstybių mokesčių administratorių praktiką, bendrasis mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties terminas sutrumpinamas nuo einamųjų metų ir 5 praėjusių kalendorinių metų iki einamųjų metų ir 3 praėjusių kalendorinių metų. 
Pažymime, jog einamieji ir praėję 3 kalendoriniai metai yra tik bendrasis mokesčio apskaičiavimo ir (ar) perskaičiavimo senaties terminas. Tačiau naujojo MAĮ 68 straipsnio 4, 5 bei 6 dalies redakcijoje taip pat numatytos išimtys dėl ilgesnių mokesčio apskaičiavimo ir (ar) perskaičiavimo senaties terminų (einamieji ir 5 arba 10 praėjusių kalendorinių metų).
Einamųjų ir 5 praėjusių kalendorinių metų senaties terminas bus taikomas apskaičiuojant ir (ar) perskaičiuojant mokesčius šiais atvejais:
1) kai apskaičiuojamas ar perskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (išskyrus fizinio asmens mokamo pajamų mokesčio nuo pajamų iš individualios veiklos dalį);
2) kai mokesčių administratorius apskaičiuoja ar perskaičiuoja mokesčių mokėtojo, neatitinkančio minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, mokesčius;
3) kai, remiantis šio Įstatymo 611 straipsniu, mokesčių administratorius mokesčius apskaičiuoja ar perskaičiuoja pagal automatinių informacijos mainų pagrindu gautą informaciją;
4) kai mokestis apskaičiuojamas ar perskaičiuojamas taikant Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalį, taip pat tikrinant Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 7 dalies ir 461 straipsnio taikymo pagrįstumą. Šiuo atveju apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu šio straipsnio 1 dalyje numatytas terminas galima tik tiek, kiek tai susiję su šiame punkte nurodytąja aplinkybe;
5) kai siekiama įrodyti skolų beviltiškumą ir pastangas susigrąžinti šias skolas pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 891 straipsnį, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnį, Pelno mokesčio įstatymo 25 straipsnį. Šiuo atveju apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu šio straipsnio 1 dalyje numatytas terminas galima tik tiek, kiek tai susiję su šiame punkte nurodytąja aplinkybe;
6) kai mokestis apskaičiuojamas ar perskaičiuojamas teismui pripažinus mokesčio mokėtojo bankrotą tyčiniu;
7) kai pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo VIII skyriaus nuostatas daroma ilgalaikio turto, kuris nėra nekilnojamasis turtas, atskaita. Šiuo atveju apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu šio straipsnio 1 dalyje numatytas terminas galima tik tiek, kiek tai susiję su šiame punkte nurodytąja aplinkybe.
Einamųjų ir 10 praėjusių kalendorinių metų senaties terminas bus taikomas apskaičiuojant ir (ar) perskaičiuojant mokestį šiais atvejais:
1) kai baudžiamojoje byloje būtina nustatyti padarytą žalą valstybei ir nėra pasibaigę Baudžiamajame kodekse nustatyti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai;
2) kai pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo VIII skyriaus nuostatas daroma nekilnojamojo turto, pripažinto ilgalaikiu turtu, atskaita. Šiuo atveju apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu šio straipsnio 1 dalyje numatytas terminas galima tik tiek, kiek tai susiję su šiame punkte nurodytąja aplinkybe;
3) kai vykdomos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo procedūros, numatytos Lietuvos Respublikos sudarytose ir taikomose dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse, Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatyme, Konvencijoje 90/436/EEB dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną arba Daugiašalėje konvencijoje, taip pat kai mokesčių administratorius apskaičiuoja arba perskaičiuoja mokestį. Šiuo atveju apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu šio straipsnio 1 dalyje numatytas terminas galima tik tiek, kiek tai susiję su šiame punkte nurodytąja aplinkybe.
Detaliai su MAĮ pakeitimų įstatymais galite susipažinti:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7f0db8f07c4a11e8ae2bfd1913d66d57     

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2019-10-25 rašte Nr. (32.44-31-3)-RM-31542.

Informaciją parengė
Teisės departamentas


Dažniausiai užduodami klausimai

1. Ar naujasis terminas taikomas tik deklaracijoms, kurios bus teikiamos už 2020 m. ir vėlesnius metus, ar ir ankstesnių metų deklaracijoms, kurias mokesčių mokėtojas (toliau — MM) norės patikslinti arba pateikti (jei nebuvo pateikęs)?


Nauji senaties terminai įsigalioję nuo 2020 sausio 1 d. taikomi tiek apskaičiuojant mokesčius už mokestinius laikotarpius po 2020 sausio 1 d., tiek apskaičiuojant mokesčius už mokestinius laikotarpius pasibaigusius iki 2019 gruodžio 31 d.


2. Ar pelno mokestį bus galima perskaičiuoti 2020 m. pateikiant patikslintas deklaracijas PLN204 už 2019-2017 m. mokestinį laikotarpį?


Nuo sausio 1 d. mokesčių mokėtojas turi teisę apskaičiuoti / perskaičiuoti pelno mokestį už einamuosius ir 3 praėjusius kalendorinius metus. Taip pat MAĮ 68 straipsnyje yra numatytos išimtys, kai mokestis gali būti apskaičiuotas / perskaičiuotas už einamuosius ir 5 ar 10 praėjusių kalendorinių metų. Todėl pelno mokestį galima perskaičiuoti 2020 m. pateikiant patikslintas deklaracijas PLN204 už 2019-2017 m. mokestinį laikotarpį.


3. Ar bus galima apskaičiuoti ar perskaičiuoti pelno mokestį už ilgesnį mokestinį laikotarpį, t. y. už penkerius praėjusius metus dėl investicijos taikymo pagal PMĮ 46-1 straipsnį ir beviltiškų skolų pripažinimo pagal PMĮ 25 straipsnį?


MAĮ 68 straipsnio 4 dalies 4 punkte nustatyta, kad ilgesnis nei einamųjų ir trejų praėjusių kalendorinių metų senaties terminas, bet ne ilgesnis nei einamųjų ir penkerių praėjusių kalendorinių metų senaties terminas taikomas, kai mokesčių administratorius apskaičiuoja ar perskaičiuoja mokestį tikrindamas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 7 dalies ir 461 straipsnyje numatytų lengvatų taikymo pagrįstumą. Taip pat ilgesni senaties terminai taikomi, kai mokesčių mokėtojas siekia įrodyti skolų beviltiškumą ir pastangas susigrąžinti šias skolas pagal Pelno mokesčio įstatymo 25 straipsnį.
Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, jog mokesčių mokėtojas gali apskaičiuoti / perskaičiuoti mokestį už ilgesnį nei bendrąjį senaties terminą, bet ne ilgesnį nei einamieji ir 5 praėję kalendoriniai metai senaties terminą, pripažįstant skolas beviltiškomis pagal Pelno mokesčio įstatymo 25 straipsnį, o mokestį apskaičiuoti / perskaičiuoti pagal Pelno mokesčio 461 straipsnį už einamuosius ir 5 praėjusius kalendorinius metus turi teisę tik mokesčių administratorius.


4. Ar gali MM 2020 m. pateikti 2015-2016m. gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas, kuriose negalės deklaruoti individualios veiklos pajamų (nes senatis 3 m.), tačiau deklaruos kitas pajamas bei išlaidas ir susigrąžins GPM?


Pažymėtina, jog vadovaujantis anksčiau minėta MAĮ 68 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostata, 2015 ir 2016 m. mokestinių laikotarpių GPM deklaracijos gali būti pateiktos, nes gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo senaties terminas nėra suėjęs. Tačiau pajamų mokesčio nuo individualios veiklos pajamų apskaičiavimui ir (ar) perskaičiavimui taikytina einamųjų ir 3 praėjusių kalendorinių metų senaties terminas.


5. Kokie mokesčio apskaičiavimo / perskaičiavimo senaties terminai taikomi mokesčių permokų grąžinimui?


Nuo 2020 m. sausio 1 d. permokų grąžinimui / įskaitymui senaties skaičiavimui taikomi nauji 68 straipsnyje nustatyti senaties terminai, skaičiuojant MAĮ 87 straipsnio 13 dalyje nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad mokesčių mokėtojas atitinkamo mokesčio permoką gali susigrąžinti už einamuosius ir 3 praėjusius kalendorinius metus, o tam tikrais atvejais, kai tai susiję su MAĮ 68 straipsnio 4 bei 6 dalyse nurodytomis išimtimis, mokesčio permoka gali būti grąžinta už einamuosius ir 5 ar 10 praėjusius kalendorinius metus.


6. Ar iki 2020 01 01 klaidingai sumokėtoms ar permokėtoms valstybės rinkliavoms, grąžinimo senaties terminas yra einamieji ir trys praėję kalendoriniai metai?


Iki 2019 12 31 klaidingai sumokėtoms ar permokėtoms valstybės rinkliavoms galioja naujasis grąžinimo senaties terminas — einamieji ir trys praėję kalendoriniai metai.


7. Koks senaties terminas taikomas žyminio mokesčio sugrąžinimui?


Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau — CPK) nustatyta, kad žyminį mokestį grąžina VMI prie FM remdamasi teismo nutartimi. Žyminio mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo, įskaitymo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų LRV 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1240 11 punkte nustatyta, kad kreipiantis į Valstybinę mokesčių inspekciją, pateikiamas prašymas grąžinti sumokėtą žyminį mokestį ir šį prašymą pagrindžianti teismo nutartis.
Todėl žyminiam mokesčiui MAĮ 68 straipsnyje nustatyti senaties terminai nėra taikytini ir privalomai vykdomi gavus mokesčių mokėtojo prašymą grąžinti sumokėtą žyminį mokestį bei prašymą pagrindžiančią teismo nutartį.


8. Kokius dokumentus ar informaciją mokesčių mokėtojas turi pateikti mokesčių administratoriui, kad patikslinta 2015 m. pelno mokesčio deklaracija, kai teikiama dėl investicinio projekto, sandorių su susijusiais asmenimis bei beviltiškų skolų tikslinimo, būtų priimta?


Pasikeitus MAĮ 68 straipsnio nuostatoms, nuo 2020 m. sausio 1 d. mokesčių mokėtojas mokestį apskaičiuoti ir/ar perskaičiuoti gali ne daugiau kaip už einamuosius ir trejus praėjusius kalendorinius metus. Tačiau MAĮ 68 straipsnio 4 bei 6 dalyse yra numatytos išimtys, kuomet mokesčių mokėtojas pelno mokestį gali apskaičiuoti ir/ar perskaičiuoti už einamuosius ir 5 ar 10 praėjusius kalendorinius metus.
Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatas, jei praėjusio mokestinio laikotarpio vieneto pelno mokesčio deklaracijoje buvo pateikti netikslūs duomenys ir/ar neteisingai apskaičiuotas pelno mokestis, tai praėjusio mokestinio laikotarpio netikslumus vienetas turi ištaisyti, pateikdamas patikslintą praėjusio mokestinio laikotarpio pelno mokesčio deklaraciją. Įstatymas nenumato, kad kartu su patikslinta pelno mokesčio deklaracija būtų teikiami papildomi dokumentai, dokumentai teikiami tik mokesčių administratoriui paprašius.
Pažymime, kad dėl Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 7 dalies ir 461 straipsnio už ilgesnį nei einamųjų ir 3 praėjusių kalendorinių metų senaties terminą mokestį apskaičiuoti (perskaičiuoti) gali tik mokesčių administratorius.


9. Ar taikomi senaties terminai VMI teikiamoms ataskaitoms, pažymoms ir kt. teikiamiems dokumentams, kurie neformuoja mokestinių prievolių?


VMI prie FM informuoja, jog nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioję nauji mokesčio apskaičiavimo ir (ar) perskaičiavimo senaties terminai yra taikomi tik prievolinėms deklaracijoms, kurios suformuoja mokestį (pvz., pridėtinės vertės mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio, pelno mokesčio deklaracijoms ir kt.), o neprievolinėms ataskaitoms, pažymoms, kurios nesuformuoja mokestinės prievolės, MAĮ 68 straipsnio nuostatos nėra taikytinos, tačiau siekiant administracinės naštos mažinimo bei veiklos efektyvumo tam tikriems dokumentams senaties terminas gali būti nustatytas.


10. Tais atvejais, jeigu patikslinama pridėtinės vertės mokesčio deklaraciją dėl ilgalaikio turto, kuris nėra nekilnojamasis turtas, atskaitos (tokį tikslinimą mokesčių mokėtojas gali atlikti už einamuosius ir 5 praėjusius kalendorinius metus) arba dėl ilgalaikio turto, kuris pripažintas ilgalaikiu turtu, atskaitos (dėl šios išimties, mokesčių mokėtojas gali pateikti ar patikslinti deklaraciją už einamuosius ir 10 praėjusių kalendorinių metų) ir tai turės įtakos pelno mokesčio apskaičiavimui, ar galima patikslinti pelno mokesčio deklaraciją?


Mokesčių mokėtojai tikslinti ar pateikti už ilgesnį nei einamieji ir 3 praėję kalendoriniai metai deklaraciją turi teisę tik su MAĮ 68 straipsnyje nurodytomis išimtimis (aplinkybėmis). Todėl šiuo atveju, jeigu mokesčių mokėtojas pateiks (patikslins) pridėtinės vertės mokesčio deklaraciją dėl ilgalaikio turto (kuris nėra nekilnojamasis turtas arba kuris yra pripažintas ilgalaikiu turtu) atskaitos, net ir tuo atveju, jeigu tai turėtų įtakos pelno mokesčio apskaičiavimui, mokesčių mokėtojas neturės teisės tikslinti pelno mokesčio deklaracijos, kadangi pelno mokesčio deklaracijos pateikimui / tikslinimui taikomas bendrasis mokesčio apskaičiavimo / perskaičiavimo senaties terminas, išskyrus MAĮ 68 straipsnyje nustatytas išimtys, kai mokestis gali būti apskaičiuotas už einamuosius ir 5 ar 10 praėjusių kalendorinių metų.