Mano VMI

1. Kas yra Mano VMI?
2. Mano VMI teikiamos paslaugos
3. Kas gali jungtis prie Mano VMI portalo?
4. Kodėl nesutampa Mano VMI ir EDS prisijungimo teisės?
5. Kaip tapti Mano VMI atstovu?
6. Kokiu būdu galima suteikti / koreguoti / nutraukti Mano VMI atstovo teises kitam fiziniam asmeniui?
7. Kaip užsienio valstybės piliečiui tapti Mano VMI naudotoju (prisijungti prie Mano VMI)?
8. e. VMI vedliai.
9. Mano VMI reglamentuoja.

 

1. Kas yra Mano VMI?

Mano VMI — elektroninių paslaugų sritis, kur pateikiama mokesčių mokėtojui aktuali asmeninė informacija: VMI administruojamų mokesčių ir baudų už administracinius nusižengimus skolos ir permokos, priminimai apie mokėtinus mokesčius ir baudas už administracinius nusižengimus, taip pat suteikiama galimybė teikti / gauti dokumentus el. būdu, įsigyti / pratęsti verslo liudijimus, dalyvauti nuotoliniuose mokymuose ir diskusijose.

2. Mano VMI teikiamos paslaugos

Mano VMI galima:
- peržiūrėti VMI registruose turimą informaciją;
- tvarkyti kontaktinius duomenis;
- sukurti/ pakoreguoti/ panaikinti Mano VMI atstovavimą;
- peržiūrėti neapmokėtas ir pradelstas VMI administruojamų mokesčių prievoles bei jas apmokėti;
- peržiūrėti susidariusias VMI administruojamų mokesčių permokas (skirtumus);
- peržiūrėti pranešimus ir platesnę informaciją apie baudas už administracinius nusižengimus bei jas apmokėti;
- peržiūrėti bei atsispausdinti pažymas, leidimus: Individualios veiklos pažymas; Leidimus/ pažymėjimus taikyti akcizų lengvatas; Įregistravimo ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, pažymas; Įregistravimo PVM mokėtoju pažymas.
- užsakyti elektroninę paslaugą (pvz., pateikti prašymą išduoti verslo liudijimą, pateikti prašymą grąžinti/įskaityti mokesčio permoką, pakeisti/papildyti registrinius juridinio asmens duomenis, pateikti prašymą dėl deklaracijos termino pateikimo pratęsimo, užsakyti priminimus dėl mokesčių sumokėjimo ir deklaravimo).
Norint užsakyti ir (ar) gauti atitinkamą elektroninę paslaugą, ji (elektroninė paslauga) pasirenkama iš Mano VMI pateikto elektroninių paslaugų sąrašo.

Mano VMI paslaugos fiziniams asmenims

  • Paklausimo pateikimas Aprašymas

Mano VMI paslaugos juridiniams asmenims

  • Paklausimo pateikimas Aprašymas

3. Kas gali jungtis prie Mano VMI portalo?

Asmuo, norėdamas prisijungti prie Mano VMI portalo, turi registruotis Mano VMI ir turėti Mano VMI atstovą.

Mano VMI atstovas yra:
♦ fizinis asmuo;
♦ juridiniam ar fiziniam asmeniui atstovaujantis fizinis asmuo, kuriam elektroninės paslaugos gavėjas suteikė teisę jam atstovauti, užsakant ir / ar gaunant elektronines paslaugas per Mano VMI.

Elektroninės paslaugos gavėjui, fiziniam asmeniui, ir elektroninės paslaugos gavėjo juridinio asmens vadovui Mano VMI atstovo teisės suteikiamos automatiškai, prisijungus prie Mano VMI ir pasirinkus atitinkamą elektroninės paslaugos gavėją. Šis Mano VMI atstovas visas arba dalį Mano VMI atstovo teisių gali suteikti kitam fiziniam asmeniui.

 

4. Kodėl nesutampa Mano VMI ir EDS prisijungimo teisės?

Jeigu mokesčių mokėtojas yra suteikęs atstovui teisę prisijungti prie EDS, ši teisė prisijungti prie Mano VMI automatiškai nesuteikiama.

Mano VMI ir EDS yra dvi atskiros VMI sistemos, jų paskirtys ir galimybės skiriasi: Elektroninio deklaravimo sistema (EDS) yra skirta deklaracijoms teikti, o per Mano VMI galima gauti daug daugiau ir kitokio pobūdžio elektroninių paslaugų (tvarkyti mokėtojo registrinius duomenis, susigrąžinti mokesčių permokas (skirtumus), gauti informaciją apie baudas už administracinius teisės pažeidimus, derinti likučius, atlikti kitas mokesčių administravimo procedūras). VMI negali EDS vartotojams suteikti tokių pačių prisijungimo prie Mano VMI teisių, nes neįmanoma užtikrinti, jog tokia yra mokesčių mokėtojų valia.

 

5. Kaip tapti Mano VMI atstovu?

Juridinio asmens vadovas automatiškai tampa juridinio asmens Mano VMI atstovu, pirmą kartą prisijungęs prie Mano VMI ir pasirinkęs juridinio asmens (ne savo, fizinio asmens) profilį.

Kiti asmenys juridinio asmens Mano VMI atstovais gali tapti šiais būdais:

Juridinio asmens vadovas gali paskirti Mano VMI atstovus (tarp jų ir Mano VMI atstovų administratorių), prisijungęs prie Mano VMI juridinio asmens profilyje ir pasirinkęs meniu „Mano VMI atstovai" (mygtukas [Naujas atstovas]).

Mano VMI atstovų administratorius gali paskirti Mano VMI atstovus (tarp jų ir kitus Mano VMI atstovų administratorius), prisijungęs prie Mano VMI juridinio asmens profilyje ir pasirinkęs meniu „Mano VMI atstovai" (mygtukas [Naujas atstovas]).

Juridinio asmens vadovas gali nuvykti į artimiausią Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinį ir Mano VMI atstovus (tarp jų ir Mano VMI atstovų administratorių) paskirti raštu. Paskirtas Mano VMI atstovų administratorius galės teises suteikti kitiems asmenims elektroniniu būdu.

Juridinio asmens įgaliotas asmuo gali tapti Mano VMI atstovu:

    • turėdamas įgaliojimą paskirti Mano VMI atstovu ir nuvykęs į artimiausią Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinį.

     • nuvykęs į artimiausią Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinį ir pateikęs įgaliojančio asmens užpildytą ir pasirašytą VMI prie FM viršininko 2012-10-03 įsakymu Nr. VA-91 patvirtintų taisyklių priedą „Duomenys apie Mano VMI atstovą".

Paskirtas Mano VMI atstovų administratorius galės teises suteikti kitiems asmenims elektroniniu būdu.

Prisijungus prie Mano VMI ir pasirinkus atstovaujamą mokesčių mokėtoją, Mokesčių mokėtojo kortelėje galima peržiūrėti aktualią atstovaujamo mokesčių mokėtojo registrinių duomenų ir apskaitos informaciją.

Pakeisti mokesčių mokėtojo profilį galima, paspaudus mygtuką viršutiniame, dešiniajame, kampe [Keisti mokėtoją].

 

6. Kokiu būdu galima suteikti / koreguoti / nutraukti Mano VMI atstovo teises kitam fiziniam asmeniui?

Mano VMI atstovo teisės gali būti suteikiamos per Mano VMI portalą, atvykus į artimiausią Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinį (toliau − AVMI) arba paštu.

Mokesčių mokėtojas gali paskirti Mano VMI atstovus (tarp jų ir Mano VMI atstovų administratorių), prisijungęs prie Mano VMI ir kairiajame meniu pasirinkęs Mano VMI atstovai (mygtukas [Naujas atstovas]).

Išsamesnė vaizdinė medžiaga VMI internetiniame puslapyje patalpintame vedlyje: Klauskite -> Mano VMI pagalba -> Pridėti naują Mano VMI atstovą

Mokesčių mokėtojas bet kada gali nutraukti, užblokuoti atstovavimą Mano VMI  portale ar  pakeisti atstovo duomenis kairiajame meniu pasirinkęs Mano VMI atstovai ir prie pasirinkto atstovo paspaudęs [Nutraukti atstovavimą] ar [Koreguoti].

Išsamesnė vaizdinė medžiaga VMI internetiniame puslapyje patalpintame vedlyje: Klauskite -> Mano VMI pagalba -> Atstovaujamo mokesčių mokėtojo duomenų keitimas ir atstovavimo nutraukimas.

Mano VMI portale yra galimybė paskirtam atstovui atsisakyti atstovavimo. Mano VMI atstovai gali atsisakyti paskirto atstovavimo bet kuriuo metu. Tam reikia Mano VMI portale dešiniajame viršutiniame ekrano kampe paspausti [Nustatymai], pasirinkti atstovaujamą mokesčių mokėtoją ir paspausti [Atsisakyti atstovavimo].

Kai Mano VMI atstovo teisės tvarkomos raštu (atvykus į AVMI arba paštu), užpildomas VMI prie FM viršininko 2012-10-03 įsakymu Nr. VA-91 patvirtintų Mano VMI naudojimo taisyklių priedas „Duomenys apie Mano VMI atstovą", kurį pasirašo mokesčių mokėtojas, norintis kitam fiziniam asmeniui suteikti/koreguoti/nutraukti Mano VMI atstovo teises, arba jo įgaliotas asmuo. Mano VMI atstovui teisių sąrašas skelbiamas Mano VMI srityje.

Jeigu Mano VMI atstovas kitam fiziniam asmeniui Mano VMI atstovo teises nori suteikti paštu, kartu su užpildytu Mano VMI naudojimo taisyklių priedu „Duomenys apie Mano VMI atstovą" turi būti atsiunčiama ir notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

! Aktualu buhalterines paslaugas teikiančių įmonių atstovams

Mano VMI portale yra galimybė įgalioti kitą asmenį, pvz., buhalterines paslaugas teikiančios įmonės vadovą (ar žemesnės grandies vadovą), ir paskirti Mano VMI atstovų administratoriumi (teisė „Mano VMI atstovų administravimas"), kuris gali priskirti / koreguoti / panaikinti kitų atstovų Mano VMI portale atstovavimus. Tokiu būdu, būtų galimybė įgalioti ne tik konkretų buhalterines paslaugas teikiančios įmonės darbuotoją, taip pat ir tvarkyti įgaliotų darbuotojų teises, nesikreipiant papildomų įgaliojimų į atstovaujamą mokesčių mokėtoją.

 

7. Kaip užsienio valstybės piliečiui tapti Mano VMI naudotoju (prisijungti prie Mano VMI)?

Autorizacijai Mano VMI portale ir EDS užsienio valstybės pilietis turi gauti VMI identifikavimo priemones (prisijungimo vardą ir slaptažodžius) arba prisijungti su elektroniniu parašu.

Užsienio valstybės pilietis, turėdamas asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitokius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi nuvykti į artimiausią Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinį ir pateikti tinkamai užpildytą Užsienio valstybės piliečio prašymą įregistruoti EDS vartotoju. Įregistruotiems vartotojams suteikiamos VMI identifikavimo priemonės. Prie Mano VMI galima prisijungti kitą dieną po įregistravimo.

Taip pat užsienio valstybės pilietis gali EDS deklaruoti savo elektroninio parašo kvalifikuotą sertifikatą. Užsienio valstybės pilietis, deklaravęs elektroninio parašo kvalifikuotą sertifikatą, įregistruojamas EDS vartotoju, jis taip pat gali prisijungti ir prie Mano VMI.

Plačiau apie sertifikato deklaravimą paaiškinta čia.

Užsienio valstybės piliečiui, bandant pirmą kartą prisijungti prie Mano VMI išorinio portalo naudojantis el. parašu, rodomas pranešimas:

Apie galimybę prisijungti prie Mano VMI užsienio valstybės pilietis bus informuotas el. paštu, jei el. pašto adresas bus nurodytas Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS).

Užsienio valstybės piliečiams, naudojantis elektronine bankininkyste, nėra galimybės autorizuotis Mano VMI portale ir Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS).

 

8. e. VMI vedliai.

Kaip naudotis Mano VMI paslaugomis galite sužinoti, peržiūrėję Jums aktualius vedlius, paskelbtus Nuotolinių mokymų skiltyje.

Lankstinukas Mano VMI – išmintingas mokesčių tvarkymas.
Lankstinukas Mano VMI paslaugų gidas gyventojams.

 

9. Mano VMI reglamentuoja.

Mano VMI reglamentuojantys teisės aktai:
1. Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91.
2. Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr.VA-83.