Atsižvelgiant į LR Vyriausybės nustatytus kriterijus, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) sudarė 40,7 tūkst. mikroįmonių sąrašą, kurias asmeniškai pakvietė teikti paraišką subsidijai gauti. Įmonės paraiškas gavo ir pateikti turės per  Mano VMI.

 
Kvietimo teikti prašymą subsidijai gauti Mano VMI sistemoje sulaukė įmonės, kurios atitinka šiuos kriterijus:
 • įmonėje dirbo ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 9 darbuotojai;
 • įmonė yra įtraukta į VMI sudarytus nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių sąrašus;
 • įmonė 2019 m. sumokėjo gyventojų pajamų mokestį į savivaldybės ir valstybės biudžetus;
 • įmonė nėra bankrutuojanti, restruktūrizuojama ar likviduojama.
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, savo ruožtu, taip pat vertina VMI atrinktas mikroįmones ir nustato didžiausias leistinas pagalbos sumas, nustatytas Europos Komisijos reglamentu. 
 
Pagal jį, bendra vienai įmonei suteiktos pagalbos (įskaitant ir kitas priemones) suma neturi viršyti 200 tūkst. eurų per pastaruosius trejus mokestinius metus. Įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, suma neturi viršyti 100 tūkst. eurų; žemės ūkio sektoriaus vienai įmonei – 20 tūkst. eurų; žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus vienai įmonei – 30 tūkst. eurų.
 
 
Subsidija apskaičiuojama pagal įmonės 2019 metais sumokėtą gyventojų pajamų mokesčio sumą:
 • jei įmonės 2019 metais sumokėtas GPM siekia iki 1 tūkst. eurų, tai skiriama minimali 500 eurų subsidija;
 • jei įmonės 2019 metais sumokėtas GPM sudaro nuo 1 tūkst. iki 2 tūkst. eurų, skiriama 1 tūkst. eurų subsidijos suma;
 • jei pareiškėjo 2019 metais sumokėta GPM siekia daugiau nei 2 tūkst. eurų, subsidijos suma sudaro pusę pareiškėjo per 2019 m. sumokėto GPM.
 

Mikroįmonė, Mano VMI gaus kvietimą teikti paraišką subsidijai gauti, jame bus pateikiama nuoroda į paraiškos formą, kurią tereikės užpildyti ir pateikti per Mano VMI. Paraiškas teikti įmonės galės bet kada iki tol, kol bus paskirstyta visa 100 mln. eurų subsidijoms skirta suma, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 1 dienos.

Gavusi įmonės paraišką ir apskaičiavusi jai priklausančią galimą subsidijos sumą, informaciją VMI kasdien perduos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kuri priims sprendimą dėl subsidijos skyrimo, o lėšas įmonei į sąskaitą perves Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras. Apie priimtą sprendimą VMI mikroįmones informuos per Mano VMI.


DUK DĖL PRIEMONĖS „SUBSIDIJOS MIKROĮMONĖMS" FINANSAVIMO

Kokius reikalavimus turi atitikti mikroįmonė (pareiškėjas), pageidaujanti gauti valstybės subsidiją?


Valstybės subsidijos pareiškėju gali būti ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo, kuris:

 • yra mikroįmonė ir sąrašo sudarymo pirmą mėnesio dieną įmonėje dirba ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 9 darbuotojai;
 • yra nukentėjusi nuo koronaviruso (COVID-19) įmonė, kuri įtraukta į VMI sudaromus mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo koronaviruso (COVID-19), sąrašus (juridiniai asmenys, kuriems be pateikto prašymo VMI taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl koronaviruso (COVID-19), ir juridiniai asmenys, kuriems pagal pateiktą prašymą VMI taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl koronaviruso (COVID-19);
 • 2019 metais yra sumokėjęs gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumą į valstybės ir savivaldybės biudžetus (nesvarbu, nuo kokių išmokų sumokėtas GPM);
 • sąrašo sudarymo dieną nėra įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, reorganizuojamos, dalyvaujančios reorganizavime, pertvarkomos, dalyvaujančios atskyrime, likviduojamos įmonės statuso.
Pagal aukščiau nurodytus reikalavimus atrinktas mikroįmones įvertina Všį Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA), kuri nustato didžiausią leistiną pagalbos sumą VMI atrinktoms mikroįmonėms vadovaujantis Europos Komisijos reglamentais.

Kaip bus apskaičiuojamas subsidijos dydis?


Subsidija apskaičiuojama pagal įmonės 2019 metais sumokėtą gyventojų pajamų mokesčio sumą:

 • jei įmonės 2019 metais sumokėtas GPM siekia iki 1 tūkst. eurų, tai skiriama minimali 500 eurų subsidija;
 • jei įmonės 2019 metais sumokėtas GPM sudaro nuo 1 tūkst. iki 2 tūkst. eurų, skiriama 1 tūkst. eurų subsidijos suma;
 • jei pareiškėjo 2019 metais sumokėta GPM siekia daugiau nei 2 tūkst. eurų, subsidijos suma sudaro pusę pareiškėjo per 2019 m. sumokėto GPM.
Gavusi mikroįmonių paraiškas, VMI apskaičiuos galimos subsidijos sumą ir po VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) įvertinimo tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašus sprendimui skirti subsidiją priimti perduos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Skirtos subsidijos lėšas mikroįmonei perves Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras.

Kokia yra maksimali valstybės skiriamos pagalbos suma (įskaitant subsidijas mikroįmonėms) pagal sektorius?


 

 • Bendra vienai įmonei suteiktos pagalbos (įskaitant ir kitas priemones) suma neturi viršyti 200 tūkst. eurų per pastaruosius trejus finansinius metus.
 • Įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, suma neturi viršyti 100 tūkst. Eurų.
 • Žemės ūkio sektoriaus vienai įmonei neturi viršyti 20 tūkst. eurų.
 • Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus vienai įmonei neturi viršyti 30 tūkst. eurų.

Kaip įmonė gali pateikti prašymą-paraišką subsidijai gauti?


Mikroįmonė, atitinkanti reikalavimus, gaus kvietimą teikti subsidijų paraišką per autorizuotų elektroninių paslaugų sistemą Mano VMI . Išsiųstame kvietime bus pateikta nuoroda į subsidijos paraiškos formą ir kur pateikti paraišką subsidijai gauti.
Kvietimai paraiškų teikimui atrinktoms įmonėms bus pradėti siųsti nuo š. m. gegužės 12 d.


Kokia mikroįmonės sąskaita yra nurodyta prašyme-paraiškoje subsidijai gauti?


Duomenis apie įmonių sąskaitas VMI gauna iš mokėjimų įstaigų (bankų, unijų ir pan.). Paraiškoje yra nurodyta vėliausiai atidaryta mikroįmonės sąskaita (atsiskaitomoji arba mokėjimo) į kurią būtų pervedama paskirta subsidija.


Ar galima pakeisti prašyme-paraiškoje nurodytą sąskaitą, į kurią būtų pervesta paskirta subsidija?


Teikiant paraišką pakeisti sąskaitą, į kurią būtų pervedama paskirta subsidija, galimybės nėra.
Paraiškoje automatiškai parenkama naujausia (vėliausiai atidaryta) įmonės atsiskaitomoji arba mokėjimo kortelės sąskaita, kurioje naudojama valiuta yra eurai.
Jei tai nenaudojama Jūsų sąskaita, rekomenduojame laikinai paraiškos neteikti, o pirmiausia uždaryti / atidaryti sąskaitą banke. VMI, gavus duomenis iš bankų apie sąskaitos uždarymą / atidarymą, automatiškai parinks naują galiojančią atsiskaitomąją ar mokėjimo kortelių sąskaitą ir ji bus matoma paraiškoje.


Iki kada reikia pateikti prašymą-paraišką subsidijai gauti?


Kvietimas paraiškos teikimui galioja iki to momento, kol pagal gautas subsidijų paraiškas galės būti paskirstyta visa subsidijų paraiškoms finansuoti bendrai skiriama 100 000 000 Eur (vieno šimto milijonų eurų) valstybės biudžeto lėšų suma, jei kvietimo suma nebuvo patikslinta Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus Nutarimo dėl lėšų skyrimo pakeitimą, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 1 d.


Kaip atrenkamos įmonės, turinčios teisę gauti valstybės subsidiją?


VMI, pagal nustatytus 4 kriterijus, atrenka įmones iš nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašų ir parengia preliminarų įmonių, galinčių pretenduoti į „subsidiją mikroįmonėms", sąrašą, kurį per 1 darbo dieną pateikia VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (LVPA) vertinimui. LVPA per 1 darbo dieną patikrina potencialaus pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą pagalbą.
VMI nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, pagal LVPA pateiktą potencialių pareiškėjų sąrašą potencialiems pareiškėjams per Mano VMI išsiunčia kvietimą teikti paraišką subsidijai gauti.

Potencialių pareiškėjų sąrašą VMI atnaujina ir / ar papildo ne rečiau kaip kas 7 kalendorines dienas.


Kaip vyks subsidijų išmokėjimas ir kas jas išmokės?


Įmonė (pareiškėjas) VMI kvietimu pateikia paraišką subsidijai gauti. VMI kiekvieną darbo dieną Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (EIM) pateikia suformuotus tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašus. Įsakymą dėl subsidijos skyrimo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pasirašo Ekonomikos ir inovacijų ministras, vadovaudamasis VMI pateiktu tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašu, sudarytu pagal nustatytus kriterijus.
Ekonomikos ir inovacijų ministrui priėmus įsakymą dėl subsidijos skyrimo, VMI nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo įsakymo įsigaliojimo išsiunčia informacinį pranešimą pareiškėjui per Mano VMI ir informuoja apie priimtą sprendimą.
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) subsidiją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo skirti subsidiją įsigaliojimo dienos, perveda paskirtą subsidijos sumą pareiškėjui į subsidijų paraiškoje nurodytą sąskaitą.


Per kiek laiko bus išmokėta paskirta subsidija?


Įmonėms, kurios atitinka nustatytus kriterijus subsidijai gauti ir gavo kvietimą teikti paraišką bei ją pateikė, paskirta subsidija į paraiškoje nurodytą sąskaitą bus pervesta per tris darbo dienas.
Paskirtą subsidiją įmonėms perves Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, tačiau įsakymą dėl subsidijos paskyrimo priims Ekonomikos ir inovacijų ministras, vadovaudamasis VMI pateiktu tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašu, sudarytu pagal nustatytus kriterijus.


Kokiu tikslu skiriama subsidija mikroįmonėms?


Subsidijos skyrimo tikslas - padėti mikroįmonėms įveikti koronaviruso (COVID-19) sukeltas neigiamas pasekmes, skiriant subsidiją apyvartinėms lėšoms (likvidumo išsaugojimui)
Pagal priemonę „Subsidijos mikroįmonėms" teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. Subsidijų paraiškų atranka pagal šią priemonę bus atliekama tęstinės atrankos būdu, iki kol bus paskirstyta visa priemonei skirta suma.


Koks teisės aktas reglamentuoja subsidijų mikroįmonėms skyrimą?


2020 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas nr. 474 „DĖL EKONOMIKOS SKATINIMO IR KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO SUKELTŲ PASEKMIŲ MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO LĖŠŲ PRIEMONĖS „SUBSIDIJOS MIKROĮMONĖMS" PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


Kur galiu gauti daugiau informacijos dėl subsidijos paskyrimo?


VMI atsakinga už nukentėjusių nuo koronaviruso (COVID-19) sąrašų, potencialių pareiškėjų sąrašų, tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų sudarymą ir tęstines atrankas, kvietimus teikti subsidijų paraiškas ir jų įteikimą per Mano VMI.
Ekonomikos ir inovacijų ministras priima įsakymus dėl subsidijų skyrimo.
Už lėšų pareiškėjams išmokėjimą atsakingas Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC).
Už įmonių sąsajų analizę ir galimos skirti de minimis pagalbos dydžio nustatymą atsakinga Všį Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA).
Už duomenų, reikalingų potencialiam pareiškėjų sąrašui įvertinti dėl de minimis pagalbos teikimo, atsakinga Konkurencijos taryba (KT).

Visa informacija apie galimybę gauti subsidijas teikiama interneto svetainėse www.eimin.lt , www.vmi.lt ir www.lvpa.lt .

Priemonės „Subsidijos mikroįmonėms" įsakymus dėl subsidijų paskyrimo galima peržiūrėti adresu: http://eimin.lrv.lt/lt/naudinga-informacija-1/informacija-verslui-del-covid-19/pagalba-verslui-patirianciam-sunkumu-del-covid-19/subsidiju-skyrimo-isakymai


Ar pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu yra pripažįstamos pajamomis mikroįmonių gaunamos negrąžinamos subsidijos skirtos apyvartinėms lėšoms (likvidumo išsaugojimui)?


Pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Subsidijos mikroįmonėms" paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. 474 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Subsidijos mikroįmonėms" paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – Aprašas) subsidijos skyrimo tikslas - padėti mikroįmonėms įveikti koronaviruso (COVID-19) sukeltas neigiamas pasekmes, skiriant subsidiją apyvartinėms lėšoms (likvidumo išsaugojimui).

Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 57 str. 3 dalies nuostatomis, pelno mokesčiui skaičiuoti vienetas gali naudoti buhalterinėje apskaitoje naudojamus visuotinai pripažintus pajamų, sąnaudų pripažinimo, atsargų įkainojimo metodus, jei PMĮ nenustato ko kita.

Mikroįmonių gautos Apraše nustatytos subsidijos pagal bendras subsidijų (dotacijų) apskaitos nuostatas yra laikomos subsidijomis negautoms pajamoms kompensuoti.

Pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu šios mikroįmonių gaunamos Apraše nustatytos lėšos laikomos subsidija negautoms pajamoms kompensuoti ir pagal PMĮ nuostatas yra priskiriamos apmokestinamoms pajamoms. Pagal PMĮ 17 straipsnio nuostatas, įmonės sąnaudos, patirtos vykdant įprastinę veiklą, yra priskiriamos leidžiamiems ir/arba ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Atitinkamai, pelno nesiekiantiems vienetams šios Apraše nustatytos gaunamos subsidijos yra laikomos finansavimo sumomis, kurios po to, kai apskaitoje pripažįstamos panaudotomis ir laikomos finansavimo pajamomis, pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu nėra priskiriamos pelno mokesčio bazei.


Ar mikroįmonėms skirtą subsidiją gali gauti kriterijus atitinkančios viešosios įstaigos ir asociacijos?


Taip. Kvietimą teikti paraišką gaus visos pagrindinius kriterijus atitinkančios mikroįmonės.


Kaip skaičiuojama įmonės sumokėta GPM suma?


Skaičiuojama visa (bendra) 2019 m. sumokėta GPM suma, nesvarbu, nuo kokios rūšies išmokų sumokėtas GPM. Skaičiuojamos 2019 m. sumokėtos GPM įmokos, nepriklausomai ir nuo to, už kokį laikotarpį jos mokėtos, pvz., įmonė patikslino deklaraciją už 2018 m. liepos mėn. ir GPM skirtumą sumokėjo 2019 m., tai šis 2019 m. sumokėtas GPM įtraukiamas į bendrą sumą.
Tačiau, iš sumokėtos bendros GPM sumos atimamos GPM sumos, kurios pagal mokėtojo prašymus buvo užskaitytos į kitus mokesčius ir/arba grąžintos mokėtojui 2019 m., nepriklausomai nuo to, kuriais metais GPM įmokos buvo sumokėtos, pvz., mokėtojas 2017 m. sumokėjo 20000 EUR GPM įmokos kodu 1311, iki 2019 m. GPM įmokos buvo apskaitytos permokoje ir 2019 m. mokėtojas paprašė 2000 EUR GPM sumokėtas įmokas įskaityti į kitą deklaruotą mokestį, pvz. PVM. Apskaičiuojant bendrą 2019 m. sumokėtą GPM sumą, ji yra mažinama 2000 EUR, nes ji buvo įskaityta deklaruotai PVM nepriemokai. Taip pat įmonių / įstaigų, turinčių paramos gavėjo statusą, visa (bendra) 2019 m. sumokėta GPM suma yra mažinama iš gyventojų pagal FR512 prašymo formą gauta labdaros/paramos suma.
Skaičiuojant sumokėtą GPM sumą nėra svarbu, ar įmonė veikė pilnus 2019 metus.
Svarbu pažymėti, kad vertinamas tik Lietuvoje sumokėtas GPM.


Ar gali įmonė pildyti prašymą įtraukti į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą, gauti subsidiją mikroįmonei, tačiau nesinaudoti trejomis pagalbos priemonėmis dėl mokesčių mokėjimo (mokesčių atidėjimu/išdėstymu be palūkanų, išieškojimo veiksmų sustabdymu bei atleidimu nuo delspinigių)?


Prašymą mokestinės pagalbos priemonėms gauti (supaprastinta prašymo forma (parsisiųsti) gali teikti tos įmonės, kurios patyrė neigiamą COVID-19 įtaką. Prašyme įmonė turi nurodyti kokį neigiamą poveikį patyrė. Jei mokesčių administratoriui kyla klausimų dėl nurodytų priežasčių pagrįstumo, VMI turi teisę jų paprašyti tai įrodančių dokumentų.

Teikdama prašymą įmonė gali pasirinkti kurias mokestinės pagalbos priemones jai taikyti, t.y. neskaičiuoti delspinigių, sustabdyti išieškojimo veiksmus, mokesčius išdėstyti ir sumokėti dalimis be palūkanų. Įmonė gali pasirinkti, taikyti vieną ar kelias mokestinės pagalbos priemonės.

Tuo atveju, jei įmonė patyrė neigiamą COVID-19 poveikį, tačiau sumokėti mokesčius laiku gali ir mokestinės pagalbos priemonių jai nereikia, tačiau į sąrašą ji nori būti įtraukta dėl galimybės gauti subsidiją, tai ji gali pateikti prašymą ir nenurodydama mokestinės pagalbos priemonių. Prašyme dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo privalu pažymėti ir / ar nurodyti, dėl kokių priežasčių įmonė patyrė neigiamą poveikį.


Kaip mikroįmonė gali panaudoti gautą subsidiją?


Subsidijos mikroįmonėms skiriamos įmonės apyvartinėms lėšoms (likvidumo išsaugojimui). Tai reiškia, kad subsidija gali būti panaudota bet kokiems įmonės veiklos vykdymui būtiniems ištekliams (darbo jėgos apmokėjimas, žaliavų įsigijimas, kitos, produkcijos pagaminimui būtinos išlaidos).

Mikroįmonei skirta subsidija, negali būti naudojama:

 • dividendams išsimokėti; kapitalui išmokant lėšas pareiškėjo dalyviams mažinti; savoms akcijoms supirkti; kitokiems mokėjimams iš kapitalo pareiškėjo dalyviams atlikti; paskoloms pareiškėjo dalyviams grąžinti arba suteikti.
 • veikloms, kurios nurodytos 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje; veikloms žemės ūkio sektoriuje, kurios nurodytos 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1408/2013 1 straipsnio 1 dalyje; veikloms žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kurios nurodytos 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 717/2014 1 straipsnio 1 dalyje, neviršijant valstybės de minimis pagalbos, t .y. neviršijant tokių pagalbos sumų, apie kurias valstybė turi pranešti Europos Komisijai, kadangi jos neturi įtakos konkurencijai ir prekybai ES vidaus rinkoje.
Visas išimtis galite rasti čia:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32013R1407; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1408; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32014R0717.

Kaip yra pripažįstamos pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu prastovas paskelbusių ir darbo vietas išlaikiusių įmonių iš valstybės biudžeto gaunamos subsidijos?


Pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo nuostatas karantino ir ekstremalios padėties dėl koronaviruso metu darbdaviui paskelbus prastovą, jis turi galimybę gauti subsidiją. Subsidija skiriama kompensuoti dalį darbo užmokesčio, kuris buvo sumokėtas per prastovą.

Įmonių gautos subsidijos už prastovas pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu yra laikomos subsidijomis patiriamoms išlaidoms kompensuoti ir joms yra taikomos bendros subsidijų (dotacijų) apskaitos nuostatos, t. y. ši gautų lėšų suma pajamoms nepriskiriama, o ja yra sumažinamos įmonės patiriamos sąnaudos, t.y. darbo užmokesčio sąnaudos.


Ką daryti, jeigu dar negavau kvietimo subsidijų paraiškai teikti, tačiau manau, kad atitinku reikalavimus dėl subsidijos gavimo?


Jeigu Jūsų mikroįmonė mano, kad atitinka visus keturis reikalavimus, tai atvejai, kodėl mikroįmonė negavo pakvietimo, gali būti:

 • Mikroįmonė į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą buvo įtraukta nesenai (pvz., prieš 5 d.). Rekomenduojame pasitikrinti, kada mikroįmonė buvo įtraukta į nukentėjusiųjų nuo COVID-19 sąrašus (Mano VMI sistemoje, skiltyje Mokesčių mokėtojo kortelė > Vykdoma veikla > Grupės). Jeigu įmonė į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą buvo įtraukta nesenai, reikėtų palaukti, kol bus atnaujintas / papildytas potencialių pareiškėjų subsidijoms gauti sąrašas. Jis atnaujinamas ne rečiau kaip kas 7 dienas.
 • Sąrašo sudarymo mėnesio pirmąją dieną (pvz., š. m. gegužės 1 d.) įmonėje dirbo daugiau nei 9 darbuotojai (arba darbuotojų nebuvo visai).
 • Įmonės vardu nebuvo sumokėto/įskaityto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) laikotarpiu nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31.
 • Įmonės statusas yra bankrutuojanti, bankrutavusi, restruktūrizuojama, reorganizuojama, dalyvaujanti reorganizavime, pertvarkoma, dalyvaujanti atskyrime ar likviduojama. Informacija pateikiama https://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus .
Reikalavimus, kuriuos turi atitikti įmonė, galite rasti klausimo „Kokius reikalavimus turi atitikti mikroįmonė (pareiškėjas), pageidaujanti gauti valstybės subsidiją?" atsakyme.

Šiuos reikalavimus atitinkančias VMI atrinktas mikroįmones papildomai įvertina Všį Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA), kuri atrinktoms įmonėms nustato didžiausią leistiną pagalbos sumą vadovaudamasi Europos Komisijos reglamentais.

Kvietimai mikroįmonėms teikti paraiškas subsidijoms bus siunčiami iki š. m. gruodžio 1 d., arba kol bus paskirstyta visa numatyta subsidijų suma – 100 mln. eur. Todėl, jei Jūsų įmonė atitinka visus privalomus kriterijus subsidijai gauti, maloniai prašome laukti kvietimo, kuris siunčiamas įmonei el. paštu ir į Mano VMI sistemą.

 


Ar įmonė gali pasinaudoti prekių/paslaugų pirkimo PVM atskaita, kai už šias prekes/paslaugas yra apmokama iš subsidijos mikroįmonėms lėšų?


Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 58 straipsnio 1 dalies nuostatas, PVM mokėtojas, įsigytų prekių ir/ar paslaugų pirkimo (importo) PVM sumas gali traukti į PVM atskaitą tuo atveju, jeigu įsigytos prekės ir/ar paslaugos yra skirtos PVM apmokestinamai veiklai (PVM apmokestinamų prekių tiekimui ir/ar paslaugų teikimui).

Jeigu įmonė vykdo PVM apmokestinamą veiklą, tai neatsižvelgiant į tai, kad už prekes/paslaugas yra apmokama iš subsidijos mikroįmonėms lėšų, pirkimo PVM atskaita yra galima.


Ar įmonėms, vykdant mišrią veiklą, skaičiuojant atskaitos procentą prie pajamų iš bet kokios veiklos bus įtraukiamos subsidijos mikroįmonėms, darbdaviams už prastovas, daliniam nuomos mokesčio kompensavimui?


Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 60 straipsnio nuostatas, mišrią veiklą vykdantys bei gaunantys subsidijas ar dotacijas PVM mokėtojai, taikydami „pajamų" kriterijų ir apskaičiuodami pirkimo (importo) PVM atskaitos procentą prie gautų pajamų iš bet kokios veiklos turi pridėti gautų bei panaudotų subsidijų ar dotacijų sumą.

Subsidijų ar dotacijų sumų pridėjimo prie PVM mokėtojo pajamų mišrios veiklos atveju tvarka ir atvejai patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-107 „Dėl subsidijų ar dotacijų sumos pridėjimo prie PVM mokėtojo pajamų mišrios veiklos atveju taisyklių ir atvejų patvirtinimo" (toliau - Taisyklės). Šiose taisyklėse subsidijos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 21-ajame verslo apskaitos standarte „Dotacijos ir subsidijos".

Vadovaujantis Taisyklėmis, apskaičiuojant pirkimo ir (arba) importo PVM dalį (procentais), kuri gali būti PVM mokėtojo atskaityta, prie PVM mokėtojo pajamų (išskyrus patį PVM) iš bet kokios veiklos taip pat pridedamos panaudodos subsidijos mikroįmonėms, darbdaviams už prastovas, daliniam nuomos mokesčio kompensavimui ir kitos, išskyrus atvejus, kai:

 • subsidijos, yra tiesiogiai susijusios su veikla, nurodyta PVMĮ 58 str. 1 dalyje;
 • subsidijos yra susijusios ne tik su PVMĮ 58 str. 1 dalyje nurodyta veikla ir PVM mokėtojo pajamos (neįskaitant subsidijų) iš veiklos, nurodytos PVMĮ 58 str. 1 dalyje, sudaro ne mažiau kaip 95 procentus visų PVM mokėtojo kalendoriniais metais, už kuriuos tikslinama ilgalaikio turto PVM atskaita, pajamų (neįskaitant subsidijų).

 


Lietuvos įmonė, kuri nėra PVM mokėtoja, gavo subsidiją skirtą mikroįmonėms. Ar ši suma įskaičiuojama į 45 000 Eur sumą, sprendžiant klausimą dėl registravimosi PVM mokėtoja?


Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVMĮ) 71 straipsnio 2 dalies nuostatas, apmokestinamasis asmuo privalo pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju bei už tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas PVMĮ nustatyta tvarka skaičiuoti PVM ir mokėti jį į biudžetą, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas PVM apmokestinamas prekes, suteiktas PVM apmokestinamas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų ribą.

PVMĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad PVM objektas yra prekių tiekimas (paslaugų teikimas), kai apmokestinamasis asmuo už atlygį tiekia prekes (teikia paslaugas) ir toks prekių tiekimas (paslaugų teikimas) pagal PVMĮ nuostatas vyksta šalies teritorijoje.

Taigi, atsižvelgiant į tai, kad subsidijos mikroįmonėms nėra susijusios su prekių tiekimu (paslaugų teikimu) bei nepriklauso nuo faktiškai parduotų prekių ar suteiktų paslaugų kiekio, tokios gautos išmokos nėra įtraukiamos į 45 000 eurų sumą, kurią viršijus atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju.