Informaciniai pranešimai

« Grįžti

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau - MAĮ) 33 ir 36 straipsnių pakeitimų.

Atnaujinimo data: 2019-10-29

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) 33 ir 36 straipsnio pakeitimus.
MAĮ 33 straipsnio papildymas atliktas, siekiant sudaryti prielaidas efektyviam mokesčių administravimo funkcijų vykdymui, taikant pažangius duomenų apdorojimo procesus ir mokesčių administravimo procedūras keliant į elektroninę erdvę, nustatant, kad mokesčių administratorius, atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka priimti automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamus sprendimus. Be to, įtvirtinama mokesčių mokėtojo teisė pareikšti savo požiūrį dėl tokių mokesčių administratoriaus sprendimų ir reikalauti, kad juos peržiūrėtų ir motyvuotus paaiškinimus dėl jų pateiktų ar juos pakeistų tam įgaliotas mokesčių administratoriaus pareigūnas. Kadangi pagal šiuo metu galiojančias MAĮ nuostatas mokesčių mokėtojas turi teisę iš mokesčių administratoriaus gauti visą informaciją, reikalingą jo mokestinėms prievolėms vykdyti, ir dėl jo priimtus sprendimus bei gali apskųsti bet kurį mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) sprendimą, pakeitimu užtikrinama tinkama duomenų subjekto teisių bei laisvių ir teisėtų interesų apsauga.
Siekiant įgyvendinti MAĮ 33 straipsnį, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. VA-76 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. VA-33 „Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje aprašo patvirtinimo" pakeitimo" atlikti pakeitimai Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje apraše (toliau — Aprašas), Aprašą papildant nauju II skyriaus devintu skirsniu „Automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiami sprendimai". Šis skirsnis parengtas atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (95/46/EB) 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės 2017 m. spalio 3 d. Automatizuoto atskirų sprendimų priėmimo ir profiliavimo pagal Reglamentą 2016/679 gaires (WP 251).
MAĮ 36 straipsnio papildymu, mokesčių mokėtojui suteikiama teisė tvarkyti mokesčių apskaičiavimo teisingumui pagrįsti reikalingus asmens duomenis. Tokia nuostata panaikinama rizika, kad mokesčiams apskaičiuoti reikalingų asmens duomenų tvarkymas gali būti pripažintas neteisėtu, ir užtikrinamos sąlygos mokesčių mokėtojams tinkamai vykdyti savo pareigą teisingai apskaičiuoti mokesčius.
Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2018-10-25 rašte Nr. (32.44-31-3)-RM-31542.

Informaciją parengė
Teisės departamentas


Dažniausiai užduodami klausimai

1. Ar Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies punktuose minimi kriterijai vertinami atskirai ar kartu?


Pažymėtina, jog įsigaliojusiu pakeitimu nuo 2019 m. sausio 1 d. Valstybinė mokesčių inspekcija vertins kiekvieno juridinio asmens ar individualia veikla užsiimančio fizinio asmens patikimumą. Mokesčių mokėtojas neatitikęs bent vieno iš minimų kriterijų bus laikomas kaip neatitinkantis minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.


2. Kokios pasekmės gali kilti, jeigu mokesčių mokėtojas neatitiks minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų?


Jeigu mokesčių mokėtojas neatitiks minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje, tokiu atveju mokesčių mokėtojas bus pašalintas iš viešųjų pirkimų procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Taip pat šių kriterijų neatitikimas suteiks teisę institucijoms nesuteikti paramos gavėjo statuso, o tais atvejais, kuomet mokesčių mokėtojas jau turi paramos gavėjo statusą, jį panaikinti.


3. Ar šie minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai bus taikomi ir tiems mokesčių mokėtojams, kurie vykdo veiklą su verslo liudijimu?


Individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo, veiklą gali vykdyti tiek pagal pažymą, tiek pagal verslo liudijimą. Atsižvelgiant į tai, šie kriterijai bus vertinami tiek individualia veikla pagal pažymą, tiek individualia veikla pagal verslo liudijimą užsiimančio fizinio asmens atžvilgiu.


4. Ar už Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus pažeidimus apskaičiuotos mokesčių sumos sumuojamos, jeigu padarai daugiau negu vieną pažeidimą?


Mokesčių mokėtojas bus laikomas neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojų kriterijų, jeigu mokesčių mokėtojas padarys mokestinį pažeidimą ar kelis iš išvardintų šiame punkte bei bus apskaičiuota dėl bent vieno iš padarytų mokestinių pažeidimų daugiau kaip 15 000 eurų mokesčių. Atsižvelgiant į tai, informuojame, kad pagal atskirus padarytus pažeidimus apskaičiuotos mokesčių sumos nesisumuos.


5. Kaip skaičiuojamas 3 metų vertinimo terminas, ar nuo pažeidimo padarymo momento, ar nuo galutinio įsigaliojusio sprendimo?


Pažymėtina, kad įstatymo papildymas šiuo punktu įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad mokesčių administratorius vertins padarytus pažeidimus tik nuo 2019 m. sausio 1 d., tačiau atkreipiame dėmesį, jog mokesčių administratorius vertins mokesčių mokėtojo atitikimą minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams nuo galutinio ir įsiteisėjusio sprendimo priėmimo. Todėl nepaisant to, kad mokesčių mokėtojas padarys pažeidimą 2019 m. sausio 2 d., o sprendimas dėl šio pažeidimo bus priimtas 2019 m. balandžio 2 d., mokesčių mokėtojas bus laikytinas neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų nuo 2019 m. balandžio 2 d. iki 2022 m. balandžio 2 d.


6. Ar tais atvejais, kai už vieną iš minėtų kriterijuose įtvirtintų pažeidimų yra nubaudžiamas juridinio asmens valdybos narys ar akcininkas, laikytina, kad juridinis asmuo neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų?


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 2 dalimi bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Atsižvelgiant į tai, mokesčių administratorius valdybos, akcininkų ir kitų asmenų atitikimo minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams, kurie nėra paskirti į juridinio asmens vadovo pareigas, nevertins. Atsižvelgiant į tai, pažymime, kad jeigu juridinio asmens valdybos narys ar akcininkas bus baustas už nuostatose įtvirtintus pažeidimus, juridinis asmuo atitiks minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus.


7. Jeigu juridinis asmuo ar individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo bus nubaustas pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo nuostatas Valstybinės darbo inspekcijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ar Policijos, bus laikoma, kad toks asmuo neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų?


Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau - UĮ) 56 straipsnyje yra numatyta atsakomybė už nelegalų darbą, o pagal UĮ 60 straipsnį už Įstatyme numatytus pažeidimus bylas nagrinėja ir baudas skiria institucijos nurodytos UĮ 55 straipsnyje. Taigi pagal UĮ 55 straipsnį pažeidimus turi teisę nagrinėti ir baudas skirti Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė darbo inspekcija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba bei Policija. Atsižvelgiant į tai, jeigu pagal UĮ nuostatas juridiniam asmeniui pažeidimą nagrinės ir baudą paskirs už nelegalų darbą viena iš UĮ 55 straipsnyje minėtų institucijų, bus laikoma, kad toks mokesčių mokėtojas neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.


8. Kada juridinis asmuo ar jo vadovas arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo neatitiks Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų?


Juridinis asmuo (ar) jo vadovas arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo neatitiks Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, jeigu jis per paskutinius 3 metus apkaltinamuoju nuosprendžiu buvo nuteistas pagal bent vieną Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 1891, 199, 1991, 1992, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 straipsnį.


9. Tais atvejais, kai juridinio asmens vadovas arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo yra nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą mažesne nei 1500 eurų bauda, nors straipsnyje numatyta, kad galima skirti ir didesnę baudą, bus laikoma, kad asmuo atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus?


Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta, kad asmuo bus laikomas atitinkančiu minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, jeigu per paskutinius vienerius metus iki jo vertinimo dienos jam nebuvo paskirta 1500 eurų ar didesnė bauda už vieną iš punkte minimų straipsnių. Atsižvelgiant į tai, informuojame, jog nepaisant to, kad sankcijoje yra numatyta didesnė bauda negu yra faktiškai paskirta, asmenys tokiu atveju bus laikomi atitinkantys minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus.


10. Kiek metų mokesčių mokėtojas bus laikomas neatitinkančiu minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, jeigu jam paskirta bauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsnį, kuris paminėtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies 4 punkte?


Jeigu mokesčių mokėtojui yra paskirta bauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už vieną iš Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies 4 punkte minėtų straipsnių pažeidimą, kurios dydis yra 1500 eurų arba didesnė, tokiu atveju mokesčių mokėtojas bus laikomas neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų 1 metams nuo tokio sprendimo įsiteisėjimo. Taip pat svarbu pažymėti, kad mokesčių mokėtojas taip pat bus laikomas neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų 1 metus nuo sprendimo įsiteisėjimo, jeigu jis padarys pakartotinį nusižengimą per 1 metus nuo pirminio nusižengimo (vieną iš Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies 4 punkte išvardintų nusižengimų) sprendimo įteisėjimo.


11. Ar įspėjimas už numatytą straipsnį bus priskiriamas prie padarytų nusižengimų?


Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 23 straipsnyje išvardintos visos administracinių nuobaudų rūšys. Pažymėtina, kad šio straipsnio 1 dalies 1 punkte yra numatyta tarp visų kitų ir įspėjimo nuobauda. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad mokesčių mokėtojui padariusiam administracinį nusižengimą ir institucijai paskyrus įspėjimą, laikytina, kad asmuo jau yra padaręs administracinį nusižengimą, o jeigu jis per 1 metus padarys tokį patį nusižengimą, už kurį bus paskirta bauda, toks asmuo jau bus laikomas neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.


12. Jeigu juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo buvo nubaustas už vieną iš Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje minėtų pažeidimų, arba padarė vieną iš išvardintų nusikaltimų, dėl ko juridinis asmuo neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, tačiau šis vadovas buvo atleistas ir priimtas naujas, ar tokiu atveju bus laikoma, kad juridinis asmuo yra atitinkantis minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus?


Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies punktuose yra numatyta, kad mokesčių administratorius vertina juridinio asmens atitikimą minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams vertindamas ir juridinio asmens vadovo baustumą / teistumą už atitinkamai 3 ir 1 praėjusius metus. Todėl nepaisant to, kad juridinio asmens vadovas, kuris buvo baustas arba teistas už įstatyme nustatytus pažeidimus, jau nėra juridinio asmens vadovas, tačiau mokesčių administratorius atitinkamai 3 arba 1 metus laikys tokį juridinį asmenį neatitinkantį minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.
Taip pat svarbu pažymėti, kad tuo atveju, kai juridinio asmens vadovas, kuris yra teistas ar baustas pagal nurodytus pažeidimus, įsidarbina vadovu kitame juridiniame asmenyje nepraėjus naikinamajam terminui, tas juridinis asmuo tampa neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.


13. Ar yra galimybė pažeidus vieną iš kriterijų anksčiau Mokesčių administravimo įstatymo nustatyto termino tapti atitinkančiu minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus („pasitaisyti")?


Už MAĮ 401 straipsnio 1 dalies 1-3 punktus nustatytus pažeidimus, nusikaltimus mokesčių mokėtojai bus įtraukti į minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų neatitinkančių sąrašą 3 metams nuo šių sprendimų / nuosprendžių įsigaliojimo, o už MAĮ 401 straipsnio 1 dalies 4 punkto kriterijaus pažeidimą – 1 metams. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nėra numatyta galimybė būti išbrauktiems iš šio sąrašo anksčiau nustatyto termino..


14. Nuo kada VMI įtrauks mokesčių mokėtoją į neatitinkančių minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus sąrašą, jeigu vyksta ginčas dėl paskirtos baudos?


Mokesčių mokėtojas taps neatitinkantis minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų tik tuomet, kai įsigalios VMI, Policijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos ar teismo priimtas sprendimas.


15. Jeigu mokesčių mokėtojas yra nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą mažesne nei 1500 eurų bauda, tačiau bauda išdėstyta 3 metų laikotarpiui, ar padarius per šį terminą tą patį nusižengimą, jis bus laikomas pakartotiniu ir mokesčių mokėtojas taps neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų?


Lietuvos Respublikos administracinio nusižengimo kodekso 40 straipsnyje yra nustatyta, kad jeigu administracinį nusižengimą padaręs asmuo per metus nuo administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo dienos, kurią administracinė nuobauda ar administracinio poveikio priemonė baigta vykdyti, padarė tame pačiame šio kodekso straipsnyje numatytą administracinį nusižengimą, laikoma, kad šis administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai.
Todėl per 3 metų laikotarpį, kuriam išdėstytas baudos mokėjimo terminas ir per 1 metus nuo paskutinės įmokos dienos sumokėjimo, padarius tą patį nusižengimą, jis bus laikomas pakartotiniu ir mokesčių mokėtojas bus įtrauktas į minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų neatitinkančių mokesčių mokėtojų sąrašą. .


16. Kur galima rasti mokesčių mokėtojų neatitinkančių minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų sąrašą?


Informacija apie mokesčių mokėtojus, kurie įtraukti į minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų neatitinkančių sąrašą yra skelbiami mokesčių administratoriaus internetinėje svetainėje adresu: http://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus.


17. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad mokesčių mokėtojas bus laikomas atitinkančiu minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, jeigu jam nebus skirta bauda už bent vieną numatytą pažeidimą bei nebus apskaičiuota daugiau kaip 15 000 eurų mokesčių. Ar tais atvejais, kai mokesčių administratorius atleis mokesčių mokėtoją nuo baudos sumokėjimo, bus laikoma, kad toks asmuo atitinka šį kriterijų?


Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnį mokesčių mokėtojas gali būti atleistas nuo paskirtos baudos, jeigu atitinka minėto straipsnio nustatytus kriterijus. Todėl, tais atvejais, kai mokesčių administratorius mokesčių mokėtoją atleido nuo paskirtos baudos sumokėjimo, bus laikoma, kad mokesčių mokėtojas atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus..