Mokesčių mokėtojų įregistravimas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais, PVM mokėtojų duomenų keitimas

Paslaugos pavadinimas

Mokesčių mokėtojų įregistravimas pridėtinės vertės mokesčio (toliau — PVM) mokėtojais, PVM mokėtojų duomenų keitimas.

Paslaugos gavėjai

Lietuvos ir užsienio juridiniai asmenys, juridinio asmens statuso neturintys Investiciniai fondai ir fiziniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

 

 

Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys, vykdantys bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, privalo pateikti prašymą įsiregistruoti PVM mokėtoju, kai:

- Lietuvoje tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas ir bendra per metus (per paskutinius 12 mėnesių) gauto atlygio suma yra didesnė kaip 45 000 eurų;

- tie patys asmenys (vieni ar kartu su kitais asmenimis) kontroliuoja keletą juridinių asmenų ir visų jų kontroliuojamų juridinių asmenų ir jų pačių bendra gauta ar gautina atlygio už, vykdant ekonominę veiklą, patiektas prekes ir/ar paslaugas suma per metus (per paskutinius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų sumą, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma yra mažesnė už nustatytą 45 000 eurų sumą.

Užsienio valstybės asmenys (asmenys iš kitos valstybės narės ir iš teritorijos, kuri nėra Europos Sąjungos teritorija) privalo Lietuvoje registruotis PVM mokėtoju nuo pat ekonominės veiklos pradžios (t. y. neatsižvelgiant į 45 000 eurų atlygio ribą), jeigu jis tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas (tiekimo vieta yra šalies teritorija), išskyrus atvejus, kai prekės ir/ar paslaugos nėra apmokestinamos PVM arba joms taikomas 0 % PVM tarifas.

Asmenys (Lietuvos Respublikos ir užsienio apmokestinamieji asmenys, kurie vykdo ekonominę veiklą, ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, ir juridiniai asmenys, kurie nėra apmokestinamieji asmenys), kurie neprivalo būti ir (arba) nėra įregistruoti PVM mokėtojais, Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekių (kitokių nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), kurių vertė praėjusiais kalendoriniais metais buvo didesnė kaip 14 000 eurų, ir einamaisiais kalendoriniais metais numatoma, kad tokių prekių vertė bus didesnė kaip 14 000 eurų.

Užsienio asmenys, vykdantys nuotolinę prekybą, privalo registruotis PVM mokėtojais, jeigu tiekiamų į Lietuvos Respubliką atgabentų prekių vertė (neįskaitant PVM sumokėto kitoje valstybėje narėje) per praėjusius kalendorinius metus viršija arba einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 35 000 eurų.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2015 metais prievolė registruotis PVM mokėtojais dėl nuotolinės prekybos atsiranda tuomet, kai atgabentų į Lietuvos Respubliką prekių vertė (neįskaitant PVM sumokėto kitoje valstybėje narėje) 2014 metais viršijo 36 203 eurų (t.y. 125 000 Lt) ar einamaisiais kalendoriniais metais, t.y. 2015 metais viršijo 35 000 eurų (akcizais apmokestinamų prekių tiekimo atveju ši riba netaikoma). 

PVM mokėtojais gali būti registruojami tik Mokesčių mokėtojų registre įregistruoti asmenys.

Pasikeitus asmens kontroliuojamų asmenų ir jį kontroliuojančių asmenų duomenims, Lietuvos ar užsienio valstybių asmenys turi pateikti prašymą su patikslintais duomenimis.

Paslaugos suteikimo trukmė

3 darbo dienos nuo visų papildomai pateiktų ir/ar patikslintų duomenų ir/ar dokumentų gavimo dienos.

Prašymo forma ir pateikimo terminas

Prašymo įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų /papildyti/ keisti registrinius duomenis FR0388 forma.

Asmenys, kurie PVM mokėtojais registruojasi privalomai, prašymą turi pateikti nedelsdami, kai atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, o besiregistruojantieji savanoriškai — ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tos dienos, nuo kurios pageidauja būti įregistruoti PVM mokėtoju.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- Prašymas įregistruoti į pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų/papildyti/keisti registrinius duomenis (FR0388);

- Įgaliojimas, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo. Užsienio asmens įgaliotas asmuo turi pateikti įgaliojimo originalą ir jo vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 178 „Dėl įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.

 

Failas PVM mokėtojų įregistravimas / duomenų keitimas (juridiniams asmenims)

Failas PVM mokėtojo registravimas

Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika.