Mokesčių naujienos

Dėl akcizais apmokestinamų prekių, gabenamų su SAAD, perkrovimo

Atnaujinimo data: 2018-09-28

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM), siekdama užtikrinti tinkamą ir vienodą Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatų taikymą, teikia paaiškinimą dėl akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas (toliau – AMLAR), perkrovimo.
Akcizais apmokestinamas prekes, kurioms netaikomas AMLAR, gaunant iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės į Lietuvos Respublikoje esančią ir akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumente (toliau ‒ SAAD) nurodytą pristatymo vietą, prieš tai Lietuvos Respublikoje negali būti perkraunamos. Jeigu prekės iškrautos kitoje vietoje, t. y., ne SAAD nurodytoje pristatymo vietoje, pvz., logistikos terminale (sandėlyje) ar kitoje patalpoje, traktuojama, kad jos jau nebegabenamos, o laikomos (sandėliuojamos) ir todėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nustatytais atvejais atsiranda prievolė sumokėti akcizus.
Tuo atveju, jeigu akcizais apmokestinamoms prekėms taikomas reikalavimas dėl ženklinimo banderolėmis, tai perkraunamos prekės Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408, nustatytais atvejais ir tvarka turi būti paženklintos banderolėmis.
Prašymą išduoti patvirtinimą, kad už akcizais apmokestinamas prekes, atgabenamas į Lietuvos Respubliką komerciniams tikslams, akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas, turėtų pateikti akcizais apmokestinamų prekių gavėjas, nepaisant to, kad prekės gali būti perkraunamos ne jam priklausančiame, pvz., logistikos terminale (sandėlyje) ar kitoje patalpoje. Tokiu atveju, jeigu numatoma akcizais apmokestinamas prekes perkrauti Lietuvoje, SAAD kaip pristatymo vieta turėtų būti nurodoma šių prekių perkrovimo vieta.
Akcizų deklaraciją Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nustatytais terminais taip pat turėtų pateikti prekių gavėjas (priklausomai nuo prekių iškrovimo dienos).
Jeigu akcizais apmokestinamos prekės, kurioms netaikomas AMLAR, iš Lietuvos Respublikos gabenamos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę ir jas norima perkrauti kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, tai dėl tokio perkrovimo galimybės tikslinga konsultuotis su tos valstybės narės kompetentinga institucija.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018 m. rugsėjo 27 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-33783.

Informaciją parengė
Teisės departamentas