Mokesčių naujienos

Dėl Kampionės ir Lugano ežero Italijos teritorinių vandenų

Atnaujinimo data: 2019-06-04

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 23 d. priimti Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-164 „Dėl finansų ministro 2010 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 1K-073 „Dėl Bendrijos muitų teritorijų, kuriose netaikomos 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ir 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvos 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 92/12/EEB, nuostatos, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo" (toliau ‒ Įsakymas Nr. 1K-164) ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-165 „Dėl finansų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-069 „Dėl Teritorijų, kurios laikomos trečiosiomis teritorijomis, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo" (toliau ‒ Įsakymas Nr. 1K-165).
Įsakymu Nr. 1K-164 nustatoma, kad Italijai priklausančiose Kampionės (Campione d'Italia) savivaldybėse ir Lugano ežero dalyje nuo 2020 m. sausio 1 d. bus pradėtas taikyti 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, t. y. šios teritorijos bus priskiriamos Sąjungos muitų teritorijai.
Tuo tarpu Įsakymu Nr. 1K-165 nustatoma, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. Kampionės (Campione d'Italia) savivaldybėse ir Lugano ežero dalyje taip pat bus pradėta taikyti 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva Nr. 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/EEB, t. y. šios teritorijos bus įtrauktos į minėtos direktyvos teritorinę taikymo sritį.
Pažymėtina, kad Italijai priklausančios Kampionės (Campione d'Italia) savivaldybės ir Lugano ežero dalis ir toliau nebus įtrauktos į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos Nr. 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos teritorinę taikymo sritį.
Įsakymas Nr. 1K-164 ir Įsakymas Nr. 1K-165 priimti, atsižvelgiant į 2019 m. vasario 18 d. Tarybos direktyvos (ES) Nr. 2019/475, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/112/EB ir 2008/118/EB dėl Italijai priklausančios Campione d'Italia savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimo į Sąjungos muitų teritoriją ir į Direktyvos 2008/118/EB teritorinę taikymo sritį, nuostatas.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. gegužės 31 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-16945.

Informaciją parengė
Teisės departamentas