Mokesčių naujienos

« Grįžti

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau ― MAĮ) 14 ir 61 straipsnių pakeitimą (toliau ― pakeitimas) ir pakeitimo įgyvendinamųjų teisės aktų priėmimą bei Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 (toliau - GPMĮ) 37 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymą Nr. XIII-376 (toliau – įstatymas)

Atnaujinimo data: 2017-06-15

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, apie MAĮ 14 straipsnio papildymą 8 dalimi, kurioje įtvirtinta, kad pagal vykdomuosius dokumentus, kai pagal Civilinio proceso kodeksą vykdymo procese valstybei atstovauja Valstybinė mokesčių inspekcija, laiku nesumokėtų valstybės naudai išieškotinų sumų įskaitymui iki vykdomųjų dokumentų pateikimo vykdyti Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka mutatis mutandis taikoma šio Įstatymo 87 straipsnio 1 dalis. Šis straipsnio punktas įsigalios nuo 2018 m. sausio 1 d.
MAĮ 61 straipsnio pakeitimu įtvirtinta, kad tarptautinių įmonių grupės (toliau ― TĮG), kaip jos suprantamos pagal Direktyvą 2011/16/ES ir (arba) pagal tarptautines sutartis ar susitarimus dėl informacijos apie TĮG dalyvius mainų, privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai ataskaitas, kurias sudaro duomenys apie pajamas, pelną (nuostolį), privalomą sumokėti ir sumokėtą pelno mokestį, įstatinį kapitalą, darbuotojų skaičių, materialinį turtą, išskyrus grynuosius pinigus ir grynųjų pinigų ekvivalentus, išskiriant minėtus duomenis pagal atskiras jurisdikcijas, kuriose TĮG vykdo veiklą, taip pat kiekvieno į TĮG įeinančio subjekto identifikavimo duomenys, duomenys apie pagrindinės veiklos rūšis, kiti duomenys, jeigu jie apibrėžti kaip teiktina informacija pagal tarptautinių sutarčių ar susitarimų dėl informacijos apie TĮG dalyvius mainų nuostatas. MAĮ 61 straipsnio pakeitimas įsigaliojo nuo 2017 m. birželio 5 dienos.
Siekiant įgyvendinti pakeitimą informuojame, kad priimtas VMI prie FM viršininko patvirtintas 2017 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. VA-47 „Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl apsikeitimo informacija apie tarptautinių įmonių grupių pateiktas ataskaitas įgyvendinti, pateikimo taisyklės", o VMI prie FM viršininko patvirtintu 2017 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. VA-52 pripažintas netekusiu galios 2008 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. VA-53 „Pranešimo apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimą GPM306 formos, jos priedų GPM306F, GPM306FP, GPM306V, GPM306VP formų pildymo ir teikimo taisyklės".
Įstatymas priimtas atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. lapkričio 10 d. priėmus Tarybos direktyvą 2015/2060/ES buvo panaikinta 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyva 2003/48/EB „Dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo", todėl GPMĮ 37 straipsnio 6 dalis ir priedo 3 punktas pripažįstami netekusiais galios. Įstatymas įsigalioja 2017-05-31.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2017-06-13 rašte Nr. (32.44-31-3)-RM-18805

Informaciją parengė
Teisės departamentas