Mokesčių naujienos

Dėl siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2017-12-29

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-108/1B-1076/V-642 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. VA-124/1B-671/V-257 Dėl Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir Pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (TAR, 2017, Nr. 2017-20385, toliau – įsakymas) pakeistos ir papildytos Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir Pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklės (toliau – taisyklės).

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. mokesčių mokėtojai - juridiniai asmenys Valstybinei mokesčių inspekcijai turės teikti dokumentus tik elektroniniu būdu (išskyrus tam tikras išimtis), įsakymu įteisinama galimybė dokumentus teikti tik per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau - Mano VMI) tiek mokesčių mokėtojams, tiek mokesčių administratoriui, todėl atsisakoma popierinių dokumentų teikimo alternatyvos (įsakymo 1.3.4, 1.3.5, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9 papunkčiai).

Taip pat įsakymu įteisinti pakeitimai susiję su Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamo Pranešimo apie siūlymą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą formos (JAR-PIL) įsigaliojimu (Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-386 „Dėl Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-63 „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų prašymų, pranešimų ir kitų formų patvirtinimo" pakeitimo"):

1.1-1.2 papunkčiais pakeistas įsakymo pavadinimas bei įsakymu patvirtinamų taisyklių pavadinimas;
1.3.1 papunkčiu pakeistas taisyklių pavadinimas;
1.3.2 papunkčiu aktualizuoti šiame papunktyje nurodytų teisės aktų pavadinimai;
1.3.11 papunkčiu pripažįstamas netekusiu galios taisyklių 1 priedas „Siūlymas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą";
1.3.12-1.3.15 papunkčiuose įteisinti redakcinio pobūdžio pakeitimai taisyklių 2-5 prieduose.

Atsižvelgiant į 2018 m. sausio 1 d. įsigaliosiantį Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-12 nutarimu Nr.1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo" (toliau – JAR nuostatai), 187 punkto reglamentavimą: „187. Teisės aktų nustatyta tvarka siūlymą inicijuojanti juridinio asmens likvidavimą Registro tvarkytojui pagal kompetenciją teikia valstybės institucijos, nustačiusios bent vieną iš Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 1 dalies 2-5 punktuose nurodytų aplinkybių. Iki juridinio asmens teisinio statuso „Inicijuojamas likvidavimas" įregistravimo Registre išnykus valstybės institucijų nustatytoms aplinkybėms, valstybės institucijos pagal kompetenciją apie tai nedelsdamos informuoja Registro tvarkytoją.", atitinkamai pakeistos taisyklės (įsakymo 1.3.3. ir 1.3.6. papunkčiai).

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017 m. gruodžio 21 d. rašte Nr. (32.44-31-3E)-RM-39346.

Informaciją parengė
Teisės departamentas