Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-66 „Dėl konsultacijų ir informacijos teikimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

Atnaujinimo data: 2018-02-08

    Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad 2017 m. gruodžio 29 d. priimtas VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-135 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo", kuriuo pakeistos Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo" (toliau — Taisyklės).
  Taisyklės papildytos sudėtingo paklausimo sąvoka, numatančia, kad tai yra Valstybinėje mokesčių inspekcijoje gautas rašytinis paklausimas, kuriam nėra parengtas apibendrintas mokesčio įstatymo paaiškinimas (komentaras), nėra parengtas ir viešai paskelbtas Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapyje paaiškinimas / komentaras, skirtingai suformuota ar nesuformuota mokestinė praktika, kai reikalinga atlikti papildomą tyrimą, priimti sprendimą, atlikti detalesnę analizę, papildomai surinkti duomenis. Atitinkamai atnaujintos kitos teisės akte vartojamos sąvokos. Taip pat teisės akto pakeitimu patikslinta, kad, jeigu yra gautas minėtas sudėtingas paklausimas ir dėl objektyvių priežasčių (dėl suformuotos skirtingos ar visai nesuformuotos mokestinės praktikos, neparengto apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo (komentaro), informacijos, konsultacijos iš kitų institucijų reikalingumo ir panašiai) negalima laiku parengti rašytinės konsultacijos per ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos, šis terminas gali būti pratęstas dar iki 20 darbo dienų. Kartu papildyta, kad, kai rašytinės konsultacijos negalima parengti dėl paklausimų, kurie susiję su informacijos iš užsienio valstybės institucijos ar iš Lietuvos valstybės ir / ar savivaldybių institucijų (toliau — Institucija) gavimu, per 20 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos, tokios konsultacijos terminas gali būti pratęstas iki tol, kol nebus gautas atsakymas iš Institucijos. Taisyklėse papildyta, kad apie tai, jog dėl paklausime nurodytos informacijos yra kreiptasi į Institucijas, per 20 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos paklausėjas informuojamas atskiru raštu ir pateikiama konsultacija su VMI prie FM nuomone (jeigu ją įmanoma pateikti, negavus atsakymo iš Institucijos), nurodant, kad pateikta VMI prie FM nuomonė yra negalutinė.

Informacinis pranešimas yra pateiktas 2018-01-08 rašte Nr. (1.20-31-4 E) RM-579.

Informaciją parengė
Teisės departamentas