Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimas arba išdėstymas

Prašymo atidėti / išdėstyti tenkinimo kriterijai
Kokius reikalavimus turi atitikti MM ir kokius dokumentus/informaciją MM turi pateikti su prašymu sudaryti MPS
Kiekvienai MM grupei pateikiami kontroliniai klausimai dėl prašymo išdėstyti. Jei MM atsakymai atitinka numatytuosius, tada jis gali teikti prašymą. Toliau nurodyti prašymo pateikimo reikalavimai ir pateikimo būdai.

Fiziniams asmenims dėl administracinių baudų išdėstymo

Kontroliniai klausimai-reikalavimai:

1. Ar Jūs prašote išdėstyti administracinę baudą pagal Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodeksą? (T )
2. Ar Jūs prašote išdėstyti administracinę baudą, kuri paskirta nutarimu? (T)
3. Ar Jūs esate apskundęs prašomos išdėstyti baudos paskyrimą ? (N)
4. Ar iki baudos sumokėjimo termino (nurodyto nutarime) liko 20 ar mažiau dienų? (T)
5. Ar prašomas išdėstyti laikotarpis yra nuo 1 iki 24 mėn. nuo baudos sumokėjimo termino (žr. nutarime)? (T)
6. Ar esate su VMI sudaręs mažiau nei 3 mokestinės paskolos sutartis dėl baudų sumokėjimo išdėstymo ? (T)
7. Ar gaunate nuolatines pajamas ir neturite santaupų administracinei baudai sumokėti? (T)


 

Galite kreiptis dėl baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimo išdėstymo, pateikdamas prašymą

Prašymo turinys ir pateikiami dokumentai:

 

 • baudos dydis,
 • išdėstymo laikotarpis,
 • prašymo teikimo priežastys,
 • užpildyta Fizinių asmenų anketa FR02823 su jos duomenis patvirtinančiais dokumentais: visų bankų sąskaitų išrašai, patvirtinantys turimą piniginių lėšų likutį, gautų paskolų, lizingo sutarčių kopijos (būtina užpildyti Fizinių asmenų anketos I dalies 12 punktą (nurodyti lėšų, esančių bankų įstaigose ir grynųjų pinigų likutį) bei 18 punktą (būtina nurodyti einamųjų metų pajamas);
 • dokumentai, įrodantys, kad yra realių galimybių atsiskaityti pagal pateiktą mokėjimo grafiką (pvz., pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, kitas gaunamas išmokas),
 • jei esate nepilnametis – tėvų arba globėjų sutikimas dėl prašymo teikimo.

 


Prašymo pateikimo būdai:

 

 • per VMI portalo e.VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI, pasirinkdami paslaugą „Mokesčių apskaita ir mokėjimai" / „Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas";
 • el. paštu adresu: vmi@vmi.lt;
 • paštu,
 • tiesiogiai atvykę į aptarnavimo skyrių - https://www.vmi.lt/cms/aptarnavimo-skyriai

 


 

Fiziniams asmenims dėl mokestinės nepriemokos išdėstymo

Kontroliniai klausimai-reikalavimai:

1. Ar Jums iškelta bankroto byla? (N)
2. Ar prašote išdėstyti/atidėti mokestinę nepriemoką, dėl kurios vyksta mokestiniai ginčai? (N)
3. Ar iki mokestinės prievolės (nepriemokos) įvykdymo termino yra likę 20 arba mažiau dienų arba jis jau suėjęs? (T)
4. Ar gaunate nuolatines pajamas ir neturite santaupų sumokėti mokestinę nepriemoką? (T)
5. Ar pateikiate naujus argumentus ir aplinkybes, jeigu jau buvo priimtas sprendimas netenkinti Jūsų prašymo? (T)


Galite kreiptis dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo/išdėstymo.

Prašymo turinys ir pateikiami dokumentai, jei nevykdote individualios veiklos:

 

 • mokestinės nepriemokos dydis, t. y. (atskirai pagal kiekvieną mokestį), baudų ir kiekvieno mokesčio delspinigių sumos;
 • prašomas išdėstymo/atidėjimo laikotarpis;
 • įsiskolinimo priežastys;
 • informacija apie įsiskolinimą kitiems kreditoriams;
 • užpildyta Fizinių asmenų anketa, kurios duomenys apie pinigines lėšas, esančias banko įstaigose, turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais (būtina užpildyti Fizinių asmenų anketos I dalies 12 punktą (nurodyti lėšų, esančių bankų įstaigose ir grynųjų pinigų likutį) bei 18 punktą (būtina nurodyti einamųjų metų pajamas);
 • dokumentai, įrodantys, kad yra realių galimybių atsiskaityti pagal pateiktą mokėjimo grafiką (pvz., pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, kitas gaunamas išmokas);
 • jei esate nepilnametis iki 14 m., prašymą teikia tėvai arba globėjai;
 • jei esate nepilnametis nuo 14 m. iki 18 m. – reikalingas tėvų arba globėjų sutikimas.

 


Prašymo pateikimo būdai:

 

 • per VMI portalo e.VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI, pasirinkdami paslaugą „Mokesčių apskaita ir mokėjimai" / „Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas";
 • el. paštu adresu: vmi@vmi.lt;
 • paštu,
 • tiesiogiai atvykę į aptarnavimo skyrių - https://www.vmi.lt/cms/aptarnavimo-skyriai

 


Prašymo turinys ir pateikiami dokumentai, jei vykdote individualią veiklą (esate įregistravęs individualią veiklą ar įsigijęs verslo liudijimą) ar ūkininkas:

 

 • mokestinės nepriemokos dydis, t. y. (atskirai pagal kiekvieną mokestį), baudų ir kiekvieno mokesčio delspinigių sumos;
 • prašomas išdėstymo/atidėjimo laikotarpis;
 • įsiskolinimo priežastys;
 • informacija apie įsiskolinimą kitiems kreditoriams;
 • užpildyta Fizinių asmenų anketa, kurios duomenys apie pinigines lėšas, esančias banko įstaigose, turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais (būtina užpildyti Fizinių asmenų anketos I dalies 12 punktą (nurodyti lėšų, esančių bankų įstaigose ir grynųjų pinigų likutį) bei 18 punktą (būtina nurodyti einamųjų metų pajamas);
 • duomenys apie veiklos pajamas, išlaidas per paskutinius 3 mėnesius;
 • kreditorių sąrašas (teikiami prašymo teikimo dienos ar einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodant kreditorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus;
 • debitorių sąrašas (teikiami prašymo teikimo dienos ar einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodant debitorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus;
 • banko sąskaitų išrašai, kasos knygos (jei ji vedama) kopijos už laikotarpį nuo to mėnesio, kurį susidaro mokestinė nepriemoka 1 dienos iki prašymo teikimo dienos, bet ne ilgesnį, kaip 3 mėnesių laikotarpį;
 • dokumentai, įrodantys, kad yra realių galimybių atsiskaityti pagal pateiktą mokėjimo grafiką.

 


Prašymo pateikimo būdai:


 

 • per VMI portalo e.VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI, pasirinkdami paslaugą „Mokesčių apskaita ir mokėjimai" / „Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas";
 • el. paštu adresu: vmi@vmi.lt;
 • paštu,
 • tiesiogiai atvykę į aptarnavimo skyrių - https://www.vmi.lt/cms/aptarnavimo-skyriai

 


SVARBU. Prašymas gali būti netenkinamas ir mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimas neatidedamas / neišdėstomas, kai:

 

 • Mokesčių mokėtojas dėl mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą atidėjimo ir (ar) išdėstymo kreipiasi ne pirmą kartą (sudaryta mokestinės paskolos sutartis buvo nutraukta arba yra pradelsti mokėjimai pagal vykdomą mokestinės paskolos sutartį) ir nepateikė naujų argumentų, pagrindžiančių mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimą per numatomą atidėjimo ir (ar) išdėstymo laikotarpį;
 • Mokesčių mokėtojo turimų lėšų likutis yra didesnis nei prašomos atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą dydis;
 • Mokesčių mokėtojas nenurodė duomenų apie savo pajamų šaltinį, įrodančių realias galimybes sumokėti mokestinę nepriemoką ar baudą už administracinį nusižengimą, jei ji bus atidėta ir (ar) išdėstyta (jeigu mokesčių administratorius taip pat apie tai informacijos neturi);
 • Mokesčių mokėtojas prašomos atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą susidarymo laikotarpiu suteikė paskolą (-as), įsigijo prabangos prekę (-ių);
 • Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą, kurios mokėjimą prašo atidėti ir (ar) išdėstyti, susidarymo laikotarpiu mokesčių mokėtojas atsiskaitymus su kitais kreditoriais vykdė, nesilaikydamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.9301 straipsnyje numatyto atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo.

 


Juridiniams asmenims dėl mokestinės nepriemokos išdėstymo

Kontroliniai klausimai-reikalavimai:

1. Ar turite bankrutuojančios, restruktūrizuojamos įmonės statusą? (N)
2. Ar dėl prašomos išdėstyti/atidėti mokestinės nepriemokos vyksta mokestiniai ginčai? (N)
3. Ar iki mokestinės prievolės (nepriemokos) įvykdymo termino yra likę 20 arba mažiau dienų arba jis jau suėjęs? (T)
4. Ar vykdote veiklą ir gaunate pastovias pajamas? (T)
5. Ar turite pakankamai lėšų sumokėti prievoles nedelsiant? (N)
6. Ar esate mokus pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį? (T)
7. Ar juridinio asmens nuosavas kapitalas yra teigiamas? (T)
8. Ar pateikiate naujus argumentus ir aplinkybes, jeigu jau buvo priimtas sprendimas netenkinti Jūsų prašymo? (T)


Juridinis asmuo gali kreiptis dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo/išdėstymo.

Prašymo turinys ir pateikiami dokumentai:

 

 • mokestinės nepriemokos dydis, t. y. (atskirai pagal kiekvieną mokestį), baudų ir kiekvieno mokesčio delspinigių sumos;
 • prašomas išdėstymo/atidėjimo laikotarpis;
 • įsiskolinimo priežastys;
 • einamųjų metų paskutinio ketvirčio ir paskutinių 1 metų finansinė atskaitomybė (jei prašymas pateiktas einamųjų metų I ketvirtį – paskutinių 2 metų finansinę atskaitomybė), jei ši finansinė atskaitomybė nebuvo pateikta VĮ Registrų centrui;
 • banko sąskaitų išrašai, kasos knygos, avansinių apyskaitų kopijos už laikotarpį nuo to mėnesio, kurį susidaro mokestinė nepriemoka 1 dienos iki prašymo teikimo dienos, bet ne ilgesnį, kaip 3 mėnesių laikotarpį, duomenys apie atskaitingų asmenų įsiskolinimą prašymo teikimo dieną
 • kreditorių sąrašas (teikiami prašymo teikimo dienos ar einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodant kreditorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus;
 • debitorių sąrašas (teikiami prašymo teikimo dienos ar einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodant debitorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus;
 • galiojančių gautų ir suteiktų paskolų kopijos;
 • dokumentai įrodantys, kad yra realių galimybių atsiskaityti pagal pateiktą mokėjimo grafiką (rašytiniai laisvos formos paaiškinimai ar mokesčių mokėtojo įsipareigojimai sumokėti mokestinę nepriemoką ateityje, sutartys, ketinimo protokolai ir / arba kiti dokumentai).

 


Prašymo pateikimo būdas:

Juridinio asmens prašymas gali būti pateiktas per VMI portalo e.VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI, pasirinkdami paslaugą „Mokesčių apskaita ir mokėjimai" / „Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas"
Pateikti prašymai vertinami individualiai. Analizuojama juridinių asmenų finansinė būklė, remiamasi finansinėmis ataskaitomis. Vertinant finansinę būklę, apskaičiuojami finansinės rizikos ir likvidumo koeficientai, kurie palyginami su teorinėmis reikšmėmis. Apskaičiuojami šie pagrindiniai finansinės rizikos ir likvidumo koeficientai: einamojo likvidumo, kritinio likvidumo, bendrojo likvidumo, įsiskolinimo, manevringumo.


SVARBU. Prašymas gali būti netenkinamas ir mokestinės nepriemokos mokėjimas neatidedamas / neišdėstomas, kai:

 

 • Mokesčių mokėtojas deklaruoja pelningą veiklą; neturi pradelstų debitorinių įsiskolinimų; teikia prašymą dėl deklaruojamų mokesčių mokestinės nepriemokos atidėjimo ir (ar) išdėstymo, motyvuotai nenurodydamas jos susidarymo priežasčių
 • Mokesčių mokėtojas nepateikia duomenų, įrodančių realias galimybes sumokėti mokestinę nepriemoką per prašomą atidėjimo ir (ar) išdėstymo laikotarpį;
 • įsiskolinimo priežastys;
 • Mokesčių mokėtojas prašomos atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos susidarymo laikotarpiu: suteikė paskolą / turi pradelstų atskaitingų asmenų įsiskolinimų / panaudojo lėšas kitoms, ne su vykdoma veikla susijusioms, reikmėms;
 • Mokesčių mokėtojas yra nemokus pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, finansinė būklė yra blogėjanti: turtas ir apyvarta mažėja, skolos auga, veiklos nuostolis didėja, nepagrindžia realių galimybių atkurti įmonės mokumą ir sumokėti prašomą atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinę nepriemoką ateityje / nepasiūlo mokestinę nepriemoką užtikrinti įkeitimu, hipoteka, laidavimu arba garantija / įmonės savininkas ar akcininkas savo įnašais neprisidedant prie įmonės gelbėjimo;
 • Mokesčių mokėtojas dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo ir (ar) išdėstymo kreipiasi ne pirmą kartą (sudaryta mokestinės paskolos sutartis buvo nutraukta arba yra pradelsti mokėjimai pagal vykdomą mokestinės paskolos sutartį) ir nepateikė naujų argumentų, pagrindžiančių galimybę sumokėti mokestinę nepriemoką per numatomą atidėjimo ir (ar) išdėstymo laikotarpį;
 • Mokestinės nepriemokos, kurios mokėjimą prašo atidėti ir (ar) išdėstyti, susidarymo laikotarpiu, mokesčių mokėtojas vykdė atsiskaitymus su kitais kreditoriais, nesilaikydamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.9301 straipsnyje numatyto atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo;
 • Mokesčių mokėtojas pateiktame prašyme nenurodė išsamių priežasčių, dėl kurių būtinas mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimas;
 • Nuosavas kapitalas yra lygus nuliui arba mažesnis už nulį (finansinės rizikos ir likvidumo koeficientai tokiu atveju neskaičiuojami) ir mokesčių mokėtojas pateiktame prašyme nenurodė išsamaus paaiškinimo dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio 3 dalyje numatytų priemonių vykdymo (kai mokesčių mokėtojo nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio);
 • Mokesčių mokėtojo GPM nepriemoka, kuriai nėra taikomas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 88 straipsnis, sudaro daugiau kaip ¼ bendros mokestinės nepriemokos finansinės būklės vertinimo momentu.