Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentų priėmimas

Paslaugos pavadinimas

Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentų priėmimas.

Paslaugos gavėjai

Mokesčių mokėtojai.

Paslaugos apibūdinimas

Sandėlių savininkai, registruoti siuntėjai, registruoti gavėjai ar asmenys, iš kitos valstybės narės gaunantys prekes, kurių akcizai sumokėti kitoje valstybėje narėje, arba tokias prekes atgabenantys į Lietuvos Respubliką prekių pardavėjai ar jų fiskaliniai agentai (toliau ― Kiti asmenys) privalo mokesčių administratoriui pateikti laidavimo (garantijos) dokumentą arba piniginį užstatą, užtikrinantį mokestinių prievolių vykdymą.

Sandėlių savininkai, registruoti gavėjai, registruoti siuntėjai ar Kiti asmenys, norėdami neteikti arba pateikti mažesnės sumos laidavimo (garantijos) dokumentą ar piniginį užstatą, su prašymu turi kreiptis į mokesčių administratorių.

Akcizų sumokėjimui užtikrinti pateikti laidavimo (garantijos) dokumentai ir piniginiai užstatai registruojami Akcizų informacinėje sistemoje.

Mokesčių administratorius taip pat turi teisę pareikalauti pateikti laidavimo (garantijos) dokumentą, kai sudaroma mokestinės paskolos sutartis ir atidedami arba išdėstomi mokestinės nepriemokos terminai, kai perimama mokestinė nepriemoka bei kitais atvejais, kai pagal teisės aktų reikalavimus mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti užtikrinti mokestinių prievolių įvykdymą.

Mokesčių administratoriui būtina pateikti laidavimo dokumento originalą.

Paslaugos suteikimo trukmė

Per 4 darbo dienas nuo sandėlio savininko, registruoto gavėjo, registruoto siuntėjo ar Kito asmens laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato gavimo turi būti nuspręsta, ar dokumentas yra priimtinas.

Kitam mokesčių mokėtojui pateikus laidavimo arba garantijos dokumentą, neatitinkantį nustatytų reikalavimų, mokesčių administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumento gavimo dienos parengia laisvos formos motyvuotą atsisakymą jį priimti.

Paslaugos teikimo būdai

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, registruoti gavėjai, registruoti siuntėjai ir Kiti asmenys mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentus (išskyrus, piniginio užstato sumokėjimo patvirtinimą) teikia tiesiogiai;

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, registruoti gavėjai, registruoti siuntėjai ir Kiti asmenys prašymus dėl mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentų ir piniginio užstato sumokėjimo patvirtinimus teikia elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai, paštu;

Visi kiti mokesčių mokėtojai mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentus teikia tiesiogiai arba elektroniniu būdu (dokumentas turi būti patvirtintas elektroniniu parašu).

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos;

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 174 „Dėl Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių ";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. VA-132 „Dėl Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktų laidavimo ir garantijos dokumentų priėmimo ir panaudojimo taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. VA-68 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu galinčių atsirasti mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinančių laidavimo, garantijos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo metodikos".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.