Aktuali informacija apie mokestį už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

Primename, kad mokestį už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise moka valstybės įmonės.

Jeigu Jus domina informacija apie šį mokestį, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.

Bendra informacija

Mokestis

Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

Pagrindinis teisės aktas

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymas.

Mokesčio mokėtojai

Valstybės įmonės
(išskyrus Ignalinos atominę elektrinę).

Mokesčio objektas

Valstybės įmonės savininko patikėjimo teise valstybės įmonei perduotas turtas, kurio vertė prilyginama valstybės įmonės savininko kapitalui, išskyrus žemę.

Valstybės įmonės savininko kapitalo dydis, nuo kurio skaičiuojamas mokestis, nustatomas pagal mokestinio laikotarpio pirmos dienos būklę.

Mokesčio tarifai

  • indėlininkų indėlių, įsipareigojimų investuotojams draudimą atliekančiai valstybės įmonei – 0,05 procento;
  • valstybės įmonėms prie pataisos įstaigų – 0,1 procento;
  • kitoms valstybės įmonėms – 2 procentai.

Mokestinis laikotarpis

Valstybės įmonės finansiniai metai.

Deklaravimas ir sumokėjimas

Apskaičiuotą mokestį valstybės įmonės turi deklaruoti užpildydamos ir pateikdamos FR0770 formos deklaraciją. Deklaracijos forma ir jos pildymo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-169.

Mokestinio laikotarpio deklaracija, išskyrus pirmo ir paskutinio mokestinio laikotarpio, nuo 2016-01-01 pateikiama iki mokestinio laikotarpio septinto mėnesio penkioliktos dienos.

Valstybės įmonė apskaičiuotą mokestį turi sumokėti ne vėliau kaip paskutinę deklaracijos pateikimo termino dieną.

VMI mokėjimų duomenys:

Kiti ypatumai

Pirmojo mokestinio laikotarpio naujai įsteigtos (pertvarkomos) valstybės įmonės savininko kapitalo dydis nustatomas pagal įsteigtos (pertvarkomos) valstybės įmonės parengto ūkinės veiklos pradžios balanso duomenis. Pirmojo mokestinio laikotarpio deklaracija pateikiama ir mokestis sumokamas iki pirmojo mokestinio laikotarpio paskutinės dienos.

Mokestį už paskutinį laikotarpį valstybės įmonė skaičiuoja proporcingai paskutinio laikotarpio mėnesių skaičių (įskaitant valstybės įmonės pabaigos (pertvarkymo) mėnesį). Paskutiniojo mokestinio laikotarpio deklaracija pateikiama ir mokestis sumokamas iki paskutinio mokestinio laikotarpio paskutinės dienos.

 

Dėl 2017 ir 2018 m. Žemės mokesčio apskaičiavimo

Atnaujinimo data: 2017-05-08
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atkreipia dėmesį, jog atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (toliau − ŽMĮ) 10 straipsnio 4 dalies nuostatas, pagal kurias masinis žemės vertinimas žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas ne rečiau kaip kas 5 metai, šiemet atliekamas naujas masinis vertinimas ir 2018 metų žemės mokestis turės būti apskaičiuojamas pagal nustatytas naujas žemės mokestines...

Dėl atnaujinto leidinio „Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai“

Atnaujinimo data: 2017-03-08
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad parengė naują leidinio „Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai" redakciją. Šis leidinys yra skelbiamas VMI prie FM Konsultacinės medžiagos kataloge . Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017-03-03 rašte Nr. (18.10-31-1E) RM-6164 Informaciją parengė Teisės departamentas

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau ― MAĮ) 14 ir 61 straipsnių pakeitimą (toliau ― pakeitimas) ir pakeitimo įgyvendinamųjų teisės aktų priėmimą bei Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 (toliau - GPMĮ) 37 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymą Nr. XIII-376 (toliau – įstatymas)

Atnaujinimo data: 2017-06-15
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, apie MAĮ 14 straipsnio papildymą 8 dalimi, kurioje įtvirtinta, kad pagal vykdomuosius dokumentus, kai pagal Civilinio proceso kodeksą vykdymo procese valstybei atstovauja Valstybinė mokesčių inspekcija, laiku nesumokėtų valstybės naudai išieškotinų sumų įskaitymui iki vykdomųjų dokumentų pateikimo vykdyti Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka mutatis mutandis taikoma šio...

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 41 dalies bei 31 straipsnio 1 dalies 20 punkto komentarų (apibendrintų paaiškinimų)

Atnaujinimo data: 2017-06-23
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad parengė PMĮ 2 straipsnio 41 dalies ir 31 straipsnio 1 dalies 20 punkto komentarus (apibendrintus paaiškinimus), kurie skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje adresu www.vmi.lt Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017-06-23 rašte Nr. (18.18-31-1E) RM-20175 . Informaciją parengė Teisės departamentas

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 57 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo (papildymo)

Atnaujinimo data: 2017-04-25
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 57 straipsnio...

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktų apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo

Atnaujinimo data: 2017-04-19
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu       Nr. 110, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo...

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio pakeitimo

Atnaujinimo data: 2017-07-05
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. birželio 27 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675  58 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-517 (TAR, 2017, Nr. 2017-11226, toliau – Įstatymas), kuriuo papildytas Įstatymo 58 straipsnis 16 1 dalimi. Įstatymo papildymu reglamentuojamas momentas, nuo kurio įmonė (juridinis asmuo, ūkio subjektas), atitinkanti Įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose keliamas sąlygas įgyja teisę taikyti Įstatymo...

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pakeitimo

Atnaujinimo data: 2017-06-16
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. birželio 1 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 11, 31, 38(1) ir 38(2) straipsnių pakeitimo įstatymą Nr.XIII-405 (TAR, 2017, Nr. 2017-09789, toliau – Įstatymas), kuriuo pratęstas ir patikslintas iki 2016-12-31 taikytas fiksuoto pelno mokesčio mokėjimo  ir apskaičiavimo mechanizmas. Apmokestinimo fiksuotu pelno mokesčiu tvarka laivybos vienetui, atitinkančiam nustatytus kriterijus, taikoma iki 2026...

Dėl paramos skyrimo religinėms bendruomenėms ir bendrijoms

Atnaujinimo data: 2017-03-16
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina dėl vienetų, kurie užsiima vaizdo ir ryšio sklaida bei teikia paramą religinėms bendruomenėms bei bendrijoms ir galimai neteisėtai naudojasi mokestinėmis lengvatomis paramai, kuri pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nuostatas suprantama, kaip neatlygintinas įstatyme numatytų dalykų teikimas. Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017 m. kovo 14 d.  rašte Nr....

Dėl VMI prie FM 2002 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamųjų vienetų veiklos ypatybes“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2017-06-28
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) įgyvendinanti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 75 straipsnį, kuriame įvesta taisyklė, kad juridiniai asmenys mokesčių deklaracijas ir kitas formas turi pateikti elektroniniu būdu, parengė  2017 m. birželio 26 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos viršininko įsakymą Nr. VA-55 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos...