Aktuali informacija apie mokestį už valstybinius gamtos išteklius

Jeigu Jus domina informacija apie šį mokestį, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.

Bendra informacija

Mokestis

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Pagrindinis teisės aktas

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas, 1991 m. kovo 21 d. Nr. I-1163

Mokesčio mokėtojai

Juridiniai ir fiziniai asmenys, išgaunantys Lietuvos Respublikos valstybinius gamtos išteklius, kuriems išgauti reikalingas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotas leidimas.

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymą.

Mokesčio objektas

Valstybiniai gamtos ištekliai:

  1. naudingosios iškasenos, išskyrus angliavandenilius ir durpes, naudojamas gydymo įstaigose;

  2. vanduo ir statybinis gruntas;

  3. medžiojamieji gyvūnai, apmokestinami pagal medžioklės plotų kategorijas.

Mokesčio tarifai

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius tarifai nustatyti Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 1, 2 ir 3 prieduose.

Už nedeklaruotą ar deklaruotą mažesnį negu išgautas gamtos išteklių kiekį ir (ar) be leidimo išgautą gamtos išteklių kiekį taikomas didesnis mokesčio tarifas, apskaičiuojamas 1, 2 ir 3 prieduose nustatytus tarifus dauginant iš koeficiento 10.

Mokesčio už naudingąsias iškasenas ir mokesčio už vandenį ir statybinį gruntą tarifai mokesčio mokėtojo indeksuojami pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą mokestinio ketvirčio vartotojų kainų indeksą. Kainų indeksas nustatomas palyginus mokestinio ketvirčio antrojo mėnesio kainas su 2005 metų gruodžio mėnesio kainomis (indeksavimo koeficientas, kurį taikant indeksuojami mokesčio už valstybinius gamtos išteklius tarifai, nustatomas vartotojų kainų indeksą dalijant iš šimto). Šie indeksuoti mokesčio tarifai įsigalioja nuo kiekvieno mokestinio ketvirčio, kurio mokestis deklaruojamas, pradžios.

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifai indeksuojami pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą. Kainų indeksas nustatomas palyginus mokestinių metų gruodžio mėnesio kainas su 2005 metų gruodžio mėnesio kainomis. Indeksuoti mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifai įsigalioja nuo kalendorinių metų, kurių mokestis deklaruojamas, pradžios, t.y. sausio 1 dienos.

Mokestinis laikotarpis

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis.

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

Pagrindinės lengvatos ir išimtys

Nuo mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius atleidžiami biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigos, vykdančios laukinės gyvūnijos, jos gyvenamosios aplinkos ir medžioklės mokslinius tyrimus.

Deklaravimas ir sumokėjimas

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius (už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą) mokėtojai, mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniam ketvirčiui) pasibaigus, privalo užpildyti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaraciją (KIT708 forma) ir ją pateikti valstybinei mokesčių inspekcijai bei mokestį sumokėti iki antro kalendorinio mėnesio, einančio po kalendorinio ketvirčio, 15 dienos, t.y. iki gegužės 15 d., rugpjūčio 15 d., lapkričio 15 d. ir vasario 15 d.

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracija KIT709 pateikiama ir mokestis sumokamas valstybinei mokesčių inspekcijai ne vėliau kaip iki antro kalendorinio mėnesio, einančio po kalendorinių metų, 15 dienos, t.y. iki vasario 15 d.

Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos KIT708 formos bei mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos KIT709 formos užpildymo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1- 614/VA-99 (nauja redakcija 2009-12-02 Nr.D1-736/VA-89).

VMI mokėjimų duomenys:

Kiti ypatumai

Mokestis apskaičiuojamas ir mokamas už faktinį per mokestinį laikotarpį (metus) išgautą išteklių kiekį, o už medžiojamuosius gyvūnus – už medžioklei naudojamų plotų dydį ir kategoriją.


 

Dėl 2017 ir 2018 m. Žemės mokesčio apskaičiavimo

Atnaujinimo data: 2017-05-08
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atkreipia dėmesį, jog atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (toliau − ŽMĮ) 10 straipsnio 4 dalies nuostatas, pagal kurias masinis žemės vertinimas žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas ne rečiau kaip kas 5 metai, šiemet atliekamas naujas masinis vertinimas ir 2018 metų žemės mokestis turės būti apskaičiuojamas pagal nustatytas naujas žemės mokestines...

Dėl atnaujinto leidinio „Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai“

Atnaujinimo data: 2017-03-08
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad parengė naują leidinio „Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai" redakciją. Šis leidinys yra skelbiamas VMI prie FM Konsultacinės medžiagos kataloge . Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017-03-03 rašte Nr. (18.10-31-1E) RM-6164 Informaciją parengė Teisės departamentas

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau ― MAĮ) 14 ir 61 straipsnių pakeitimą (toliau ― pakeitimas) ir pakeitimo įgyvendinamųjų teisės aktų priėmimą bei Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 (toliau - GPMĮ) 37 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymą Nr. XIII-376 (toliau – įstatymas)

Atnaujinimo data: 2017-06-15
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, apie MAĮ 14 straipsnio papildymą 8 dalimi, kurioje įtvirtinta, kad pagal vykdomuosius dokumentus, kai pagal Civilinio proceso kodeksą vykdymo procese valstybei atstovauja Valstybinė mokesčių inspekcija, laiku nesumokėtų valstybės naudai išieškotinų sumų įskaitymui iki vykdomųjų dokumentų pateikimo vykdyti Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka mutatis mutandis taikoma šio...

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 41 dalies bei 31 straipsnio 1 dalies 20 punkto komentarų (apibendrintų paaiškinimų)

Atnaujinimo data: 2017-06-23
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad parengė PMĮ 2 straipsnio 41 dalies ir 31 straipsnio 1 dalies 20 punkto komentarus (apibendrintus paaiškinimus), kurie skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje adresu www.vmi.lt Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017-06-23 rašte Nr. (18.18-31-1E) RM-20175 . Informaciją parengė Teisės departamentas

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 57 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo (papildymo)

Atnaujinimo data: 2017-04-25
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 57 straipsnio...

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktų apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo

Atnaujinimo data: 2017-04-19
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu       Nr. 110, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo...

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio pakeitimo

Atnaujinimo data: 2017-07-05
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. birželio 27 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675  58 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-517 (TAR, 2017, Nr. 2017-11226, toliau – Įstatymas), kuriuo papildytas Įstatymo 58 straipsnis 16 1 dalimi. Įstatymo papildymu reglamentuojamas momentas, nuo kurio įmonė (juridinis asmuo, ūkio subjektas), atitinkanti Įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose keliamas sąlygas įgyja teisę taikyti Įstatymo...

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pakeitimo

Atnaujinimo data: 2017-06-16
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. birželio 1 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 11, 31, 38(1) ir 38(2) straipsnių pakeitimo įstatymą Nr.XIII-405 (TAR, 2017, Nr. 2017-09789, toliau – Įstatymas), kuriuo pratęstas ir patikslintas iki 2016-12-31 taikytas fiksuoto pelno mokesčio mokėjimo  ir apskaičiavimo mechanizmas. Apmokestinimo fiksuotu pelno mokesčiu tvarka laivybos vienetui, atitinkančiam nustatytus kriterijus, taikoma iki 2026...

Dėl paramos skyrimo religinėms bendruomenėms ir bendrijoms

Atnaujinimo data: 2017-03-16
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina dėl vienetų, kurie užsiima vaizdo ir ryšio sklaida bei teikia paramą religinėms bendruomenėms bei bendrijoms ir galimai neteisėtai naudojasi mokestinėmis lengvatomis paramai, kuri pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nuostatas suprantama, kaip neatlygintinas įstatyme numatytų dalykų teikimas. Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017 m. kovo 14 d.  rašte Nr....

Dėl VMI prie FM 2002 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamųjų vienetų veiklos ypatybes“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2017-06-28
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) įgyvendinanti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 75 straipsnį, kuriame įvesta taisyklė, kad juridiniai asmenys mokesčių deklaracijas ir kitas formas turi pateikti elektroniniu būdu, parengė  2017 m. birželio 26 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos viršininko įsakymą Nr. VA-55 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos...