Aktuali informacija užsienio vienetams apie mokestį už valstybinius gamtos išteklius

Jeigu Jus domina informacija apie šį mokestį, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.

Bendra informacija

Mokestis

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Pagrindinis teisės aktas

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas

Mokesčio mokėtojai

Juridiniai ir fiziniai asmenys, išgaunantys Lietuvos Respublikos valstybinius gamtos išteklius, kuriems išgauti reikalingas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotas leidimas.

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymą.

Mokesčio objektas

Valstybiniai gamtos ištekliai:

  1. naudingosios iškasenos, išskyrus angliavandenilius ir durpes, naudojamas gydymo įstaigose;
  2. vanduo ir statybinis gruntas;
  3. medžiojamieji gyvūnai, apmokestinami pagal medžioklės plotų kategorijas.

Mokesčio tarifai

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius tarifai nustatyti Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 1, 2 ir 3 prieduose.

Už nedeklaruotą ar deklaruotą mažesnį negu išgautas gamtos išteklių kiekį ir (ar) be leidimo išgautą gamtos išteklių kiekį taikomas didesnis mokesčio tarifas, apskaičiuojamas 1, 2 ir 3 prieduose nustatytus tarifus dauginant iš koeficiento 10.

Mokesčio už naudingąsias iškasenas ir mokesčio už vandenį ir statybinį gruntą tarifai mokesčio mokėtojo indeksuojami pagal Lietuvos statistikos departamento apskaičiuojamą ir Oficialios statistikos portale skelbiamą mokestinio ketvirčio vartotojų indeksą. Vartotojų kainų indeksas nustatomas palyginus mokestinio ketvirčio antrojo mėnesio kainas su 2014 metų gruodžio mėnesio kainomis. Šie indeksuoti mokesčio tarifai įsigalioja nuo kiekvieno mokestinio ketvirčio, kurio mokestis deklaruojamas, pradžios.

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifai indeksuojami pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą. Kainų indeksas nustatomas palyginus mokestinių metų gruodžio mėnesio kainas su 2005 metų gruodžio mėnesio kainomis. Indeksuoti mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifai įsigalioja nuo kalendorinių metų, kurių mokestis deklaruojamas, pradžios.

Mokestinis laikotarpis

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis.

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

Pagrindinės lengvatos ir išimtys

Nuo mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius atleidžiami biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigos, vykdančios laukinės gyvūnijos, jos gyvenamosios aplinkos ir medžioklės mokslinius tyrimus.

Deklaravimas ir sumokėjimas

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius (už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą) mokėtojai, mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniam ketvirčiui) pasibaigus, privalo užpildyti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaraciją (KIT708 forma) ir ją pateikti tai teritorinei valstybinės mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje jie yra arba privalo būti įregistruoti mokesčio mokėtojais, ir mokestį sumokėti iki antro kalendorinio mėnesio, einančio po kalendorinio ketvirčio, 15 dienos, t. y. iki gegužės 15 d., rugpjūčio 15 d., lapkričio 15 d. ir vasario 15 d.

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracija KIT709 pateikiama ir mokestis sumokamas valstybinei mokesčių inspekcijai ne vėliau kaip iki antro kalendorinio mėnesio, einančio po kalendorinių metų, 15 dienos, t. y. iki vasario 15 d.

Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos KIT708 formos bei mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos KIT709 formos užpildymo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1- 614/VA-99.

VMI mokėjimų duomenys:

Kiti ypatumai

Mokestis apskaičiuojamas ir mokamas už faktinį per mokestinį laikotarpį išgautą išteklių kiekį, o už medžiojamuosius gyvūnus – už medžioklei naudojamų plotų dydį ir kategoriją.