Leidimų įsigyti naudotino šildymo kuro išdavimas/panaikinimas

Atnaujinimo data: 2015-03-06

Paslaugos pavadinimas

Leidimų įsigyti naudotino šildymo kuro išdavimas/panaikinimas.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Asmenys, pageidaujantys naudoti sumažinto akcizų tarifo šildymo kurą, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo išdavimo.

Asmenys taip pat gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo panaikinimo.

Leidimo originalas, pasibaigus leidimo galiojimo laikui arba leidimą panaikinus, turi būti grąžinamas mokesčių administratoriui.

Paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir jo priedų gavimo dienos.

Leidimas panaikinamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Prašymo forma

Prašymo forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 246 „Dėl Šildymui skirto žymėto kuro prekybos taisyklių ir Šildymui skirto žymėto kuro pardavimo ataskaitų ir pardavimo pažymos formų patvirtinimo (Dėl Prekybos šildymo kuru taisyklių)".

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Siekiant gauti leidimą, reikia pateikti:

- nustatyto pavyzdžio prašymą;

- atitinkamo šilumos gamybos objekto techninės charakteristikos (paso) arba jo dalies, kuriame yra nurodytas šilumos gamybos objekto galingumas, naudojamo kuro rūšis ir per valandą sunaudojamas kuro kiekis, kopiją. Šių dokumentų teikti neprivaloma, jeigu jie jau yra pateikti AVMI kartu su anksčiau teiktais atitinkamais naudotojo prašymais;

- praėjusių 12 mėnesių faktiškai sunaudoto kuro, sunaudoto gyvenamajam būstui šildyti, kiekio išklotinę, jei naudotojo leidimo kreipęsis fizinis asmuo negali pateikti šilumos gamybos objekto galingumą nurodančių dokumentų arba negali nurodyti šilumos gamybos objekto per valandą sunaudojamo kuro kiekio;

- transporto priemonių valstybinių numerių sąrašą, patvirtintą vežėjo vadovo parašu ir antspaudu (jei jį turi), jei asmuo kurą planuoja įsigyti keleivinio transporto priemonių salonams šildyti; Sąrašas turi būti pateiktas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka AVMI.  

Siekiant leidimą panaikinti, reikia pateikti laisvos formos prašymą.

Paslaugos teikimo būdai

Tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu vmi@vmi.lt. Siunčiant elektroniniu paštu, prašymo bei jo priedų originalai turi būti pristatyti, atsiimant leidimą.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. 193 „Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. 246 „ Dėl Prekybos šildymo kuru taisyklių".  

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt/. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.

 

Failas Prašymo išduoti / pakeisti / panaikinti naudotino šildymo kuro įsigijimo leidimą formavimas