Naujienos

« Grįžti

Dėl praneštinų tarpvalstybinių susitarimų (DAC6) teikimo terminų atidėjimo

Atnaujinimo data: 2020-07-02
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad įsigaliojo 2020 m. birželio 24 d. Tarybos direktyva 2020/876, kuria, siekiant patenkinti neatidėliotiną poreikį dėl COVID-19 pandemijos atidėti tam tikrus apmokestinimo srities informacijos pateikimo ir mainų terminus, iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES (toliau — Direktyva 2020/876). 
Minėta direktyva pratęsti šie 2018 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyvoje (ES) 2018/822 dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų (toliau ‒ Direktyva 2018/822), nustatyti praneštinų tarpvalstybinių susitarimų pateikimo mokesčių administracijai ir keitimosi informacija tarp mokesčių administracijų terminai:  
  1. Tarpininkai ir suinteresuoti mokesčių mokėtojai pateikia informaciją apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus, kurių įgyvendinimo atžvilgiu pirmųjų veiksmų imtasi nuo Direktyvos 2018/822 įsigaliojimo iki jos taikymo pradžios dienos (t. y. nuo 2018 m. birželio 25 d. iki 2020 m. birželio 30 d.). Informacijos apie retrospektyvius praneštinus tarpvalstybinius susitarimus pateikimo terminas perkeliamas iš 2020 m. rugpjūčio 31 d. į 2021 m. vasario 28 d.
  2. Pirmųjų automatinių informacijos apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus mainų tarp mokesčių administracijų data perkeliama iš 2020 m. spalio 31 d. į 2021 m. balandžio 30 d.
  3. 30 dienų laikotarpio, per kurį turi būti pranešama apie tarpvalstybinius susitarimus pradžios data perkeliama iš 2020 m. liepos 1 d. į 2021 m. sausio 1 d. Tai reiškia, kad jeigu praneštinas tarpvalstybinis susitarimas yra pateiktas įgyvendinti arba parengtas įgyvendinti, arba jeigu pirmieji jo įgyvendinimo veiksmai atlikti 2020 m. liepos 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, arba jeigu tarpininkai 2020 m. liepos 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu tiesiogiai arba padedant kitiems asmenims suteikė pagalbą, paramą arba konsultacijas, susijusias su aukščiau nurodytais veiksmais, tai 30 dienų informacijos pateikimo laikotarpis prasideda ne vėliau kaip 2021 m. sausio 1 d.
  4. Rinkai skirtų susitarimų atveju tarpininkas kas 3 mėnesius mokesčių administratoriui pateikia periodinį pranešimą, kuriame pateikiama atnaujinta praneština informacija, kuri buvo gauta nuo paskiausio pranešimo pateikimo. Pirmąją periodinę ataskaitą tarpininkas pateikia iki 2021 m. balandžio 30 d.
Pažymime, kad informacijos pateikimo ir keitimosi ja terminų pratęsimas yra laikinas įsipareigojimų pagal Direktyvą 2018/822 vykdymo atidėjimas, todėl neturėtų turėti įtakos prievolei pranešti ir keistis informacija.
      
Atsižvelgiant į nurodytų terminų pakeitimus, įgyvendinant Direktyvos 2020/876 nuostatas, bus atitinkamai keičiamos ir 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-109 patvirtintos „Privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų įgyvendinimo ir praneštinus tarpvalstybinius susitarimus identifikuojančių požymių nustatymo taisyklės" (toliau ‒ Taisyklės), kurios taikomos nuo 2020 m. liepos 1 d.
Minėtos Taisyklės įgyvendina Tarybos direktyvą (ES) 2018/822 ir nustato privalomojo informacijos atskleidimo tvarką, pagal kurią tarpininkai (mokesčių konsultantai, teisininkai ar kiti subjektai, kurie rengia praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, siūlo jį rinkoje, organizuoja jo įgyvendinimą, pateikia jį įgyvendinti arba jį administruoja) arba tiesiogiai ar padedant kitiems asmenims teikia pagalbą, paramą ar konsultacijas, susijusias su aukščiau nurodytais veiksmais, privalo pateikti informaciją mokesčių administratoriui apie potencialius mokesčių vengimo susitarimus, turinčius tarpvalstybiškumo požymių.
Įgyvendinus Taisyklių pakeitimus dėl praneštinų tarpvalstybinių susitarimų pateikimo ir mainų terminų nukėlimo, informuosime atskiru pranešimu.
Daugiau informacijos apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus (DAC6) bei pranešimo tvarką galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje: https://www.vmi.lt/cms/tarptautiniai-isipareigojimai.
 
 
 
Departamento direktorė                                                                                      Rasa Virvilienė