Naujienos

« Grįžti

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. VA-20 „Dėl taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-07-10

Informuojame, jog Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. VA-53 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. VA-20 „Dėl Taksometro registravimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (toliau — Taisyklės), nustatomas baigtinis atvejų sąrašas, kai Valstybinė mokesčių inspekcija savo iniciatyva ir sprendimu išregistruoja taksometrą per 20 darbo dienų nuo bent vieno Taisyklių 132 punkte įtvirtinto atvejo paaiškėjimo dienos:

„132.1. kai vežėjas yra išregistruotas iš Juridinių asmenų registro ar Mokesčių mokėtojų registro;
132.2. kai mokesčių administratoriaus iniciatyva įregistruotas vežėjo — fizinio asmens, individualios veiklos nutraukimas Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo", 38.4 papunktyje numatytais atvejais ir šis vežėjas per 3 mėnesius nuo informavimo apie jo veiklos išregistravimą nesikreipė dėl taksometro išregistravimo;
132.3. kai pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos turimus arba iš trečiųjų asmenų gaunamus duomenis nustatoma, kad vežėjas — juridinis asmuo — 2 metus nevykdo veiklos ir daugiau kaip 2 metus neteikia mokesčių deklaracijų bei Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka nėra laikinai atleistas nuo mokesčių deklaracijų pateikimo;
132.4. kai pagal Mokesčių mokėtojų registro duomenis yra nustatoma, kad vežėjas — fizinis asmuo, yra nuolat gyvenantis užsienio valstybėje arba daugiau nei prieš 2 metus yra išvykęs į užsienio valstybę;
132.5. kai nustatoma, kad vežėjas naudoja taksometrą, kuris neatitinka Taisyklių 5 punkte nurodytų reikalavimų ir šių Taisyklių 131 punkte nustatyta tvarka jo neišregistruoja."

Taip pat Taisyklės papildomos Sprendimu išregistruoti taksometrą (toliau — Sprendimas).
Sprendimo priėmimas išregistruojant taksometrus savo iniciatyva nustatytas Taisyklių 133 punkte, pagal kurį „132.1–132.5 papunkčiuose numatytais atvejais išregistruojant taksometrą Valstybinė mokesčių inspekcija priima Sprendimą išregistruoti taksometrą, kuris yra šių Taisyklių priedas (toliau — Sprendimas išregistruoti taksometrą)." Taip pat minėtame punkte numatyta ir, kokiais atvejais priimti Sprendimai įteikiami taksometro savininkui arba vežėjui — „Taisyklių 132.2–132.5 papunkčiuose numatytais atvejais priimtas Sprendimas išregistruoti taksometrą įteikiamas taksometro savininkui arba vežėjui Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnio 1 dalyje nurodytais būdais."

Taisyklių 134 punkte įtvirtinta, jog „kai į AVMI kreipiamasi dėl taksometro įregistravimo, kuris buvo išregistruotas Taisyklių 132.1–132.4 papunkčiuose numatytais atvejais, AVMI atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas taksometro registracijos liudijime turi įrašyti, kad šis taksometras buvo išregistruotas Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu, ir nurodyti sprendimo datą bei numerį."

Taip pat Taisyklėse atlikti juridinės technikos pakeitimai (pvz.: patikslinta taksi veiklos sąvoka atsižvelgiant į pasikeitusias Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso nuostatas, patikslinti Taisyklių skyrių pavadinimai ir kt.).

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. liepos 9 d. rašte Nr. (1.18-31-4 E) R-3209.

Informaciją parengė
Teisės departamentas