Naujienos

« Grįžti

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 135 „Dėl etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-03-30
Informuojame, kad 2020 m. kovo 26 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-83 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 135 „Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo" (toliau - Įsakymas), kuriuo papildomas Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 135 „Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo" (toliau - Sąrašas).
Įsakymu papildomos Sąrašo formulių Nr. 1 ir Nr. 11 skiltys „Panaudojimo sritis" bei nustatoma, kad minėtosios formulės gali būti naudojamos tam tikrų dezinfekantų gamybai valstybės lygio ekstremalios situacijos, paskelbtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr.152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo", galiojimo laikotarpiu, kai:
1) tokie gaminiai sufasuoti į ne didesnę kaip 1 litro pakuotę;
2) tokie gaminiai sufasuoti į didesnę kaip 1 litro pakuotę, jeigu tam neprieštarauja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Dezinfekantai, kurių gamyboje gali būti naudojamas etilo alkoholis, denatūruotas pagal Sąrašo 1 ir 11 formules, turi būti priskiriami Asmens higienos (1 produktų tipas) ir Dezinfekantų ir algicidų, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui (2 produktų tipas) kategorijoms, nurodytoms 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo  su visais pakeitimais V priede.
 
Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. kovo 30 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-10252.
 
Parengė
Teisės departamentas