Naujienos

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. VA-14 „Dėl cigarečių inventorizavimo taisyklių“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-02-24
Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 1 d. įsigalios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. VA-17 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. VA -14 „Dėl Cigarečių inventorizavimo taisyklių" pakeitimo", kuriuo tvirtinamos Apdoroto tabako, etilo alkoholio, alkoholinių gėrimų ir kaitinamojo tabako produktų inventorizavimo taisyklės (toliau – taisyklės). 
Taisyklėse nustatoma, kaip, pasikeitus akcizų tarifui, turi būti inventorizuojamas apdorotas tabakas, etilo alkoholis, alkoholiniai gėrimai ir kaitinamojo tabako produktai (toliau visi kartu – produktai), už kuriuos ūkio subjektams atsiranda prievolė sumokėti akcizus pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 9 punktą ir / arba 61 straipsnio 1 dalies 8 punktą, bei inventorizacijos aprašo pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai tvarka.
Atkreipiame dėmesį, kad elektroniniame ar popieriniame inventorizacijos apraše turi būti nurodomi šie duomenys: 
 • ūkio subjekto pavadinimas;
 • dokumento pavadinimas, jo sudarymo data ir vieta;
 • inventorizacijos atlikimo pradžios ir pabaigos datos;
 • produktų buvimo vietos adresas, akcizais apmokestinamų prekių sandėlio identifikacinis numeris (jei inventorizacija atlikta tokiame sandėlyje), registruoto akcizais apmokestinamų prekių gavėjo (toliau – registruotas gavėjas) identifikacinis numeris (jei inventorizuoti registruotam gavėjui priklausantys produktai);
 • produktų pavadinimas;
 • produktų tarifinė grupė pagal Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos";
 • produktų kiekis matavimo vienetais, nurodytais Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo", 1 priede „Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formose nurodomų matavimo vienetų lentelė";
 • cigarečių kiekis pakuotėje pagal kiekvieną cigarečių pavadinimą ir maksimalią mažmeninę kainą tais atvejais, kai inventorizuojamos cigaretės;
 • maksimali mažmeninė cigarečių pardavimo kaina, nurodyta ant pakuotės, tais atvejais, kai inventorizuojamos cigaretės;
 • faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais tais atvejais, kai inventorizuojamas etilo alkoholis ir / arba alkoholiniai gėrimai;
 • kiti papildomi, ūkio subjekto nuomone, svarbūs duomenys.
Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. vasario 21 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-5495.
 
Informaciją parengė
Teisės departamentas