Naujienos

« Grįžti

Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pasikeitimai Kroatijai tapus Europos Sąjungos valstybe nare

Atnaujinimo data: 2013-07-01

2013 m. liepos 1 d. Kroatija tapo 28-ąja Europos Sąjungos valstybe nare. Kroatijos prisijungimas - tai dar vienas žingsnis kuriant vieningą Europą.
Tapusi Europos Sąjungos valstybe nare, Kroatija tapo ir Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo kontrolės sistemos (angl. Excise Movement Control System - toliau EMCS) dalyve.
Nuo 2013 m. liepos 1 d. visi akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimai turi būti vykdomi naudojantis AIS-EMCS, sukūrus elektroninius vežimo dokumentus – e-AD – pagal 2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis, nuostatas.
Visi akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai jau sumokėti, gabenimai komerciniais tikslais iš/į Kroatiją turi būti vykdomi turint supaprastintą administracinį lydraštį. Reikalavimai šiam lydraščiui apibrėžti 1992 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamente (EEB) 3649/92 „Dėl supaprastinto administracinio lydraščio, skirto Bendrijos viduje judantiems akcizu apmokestinamiems produktams, kurie išleisti vartojimui išsiuntimo valstybėje narėje".
Nuo 2013 m. liepos 1 d. akcizais apmokestinamų prekių judėjimui iš/į Kroatiją taikomos lygiai tos pačios taisyklės ir reikalavimai, kaip ir minėtų prekių judėjimui iš/į kitas Europos Sąjungos valstybes nares.