Naujienos

Dėl akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2017-12-29

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimą1 2017 m. gruodžio 19 d. priimtas VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-112 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo", įsigaliosiantis nuo 2018 m. sausio 1 d., kuriuo:

  • nustatoma, kad FR0630G priedo formos „Akmens anglių akcizų apskaičiavimas" ir FR0630L priedo formos „Kokso ir (ar) lignito akcizų apskaičiavimas" 7 laukeliai, kuriuose deklaruojami produktų, patiekiamų gyventojams ir asmenims, kurie turi paramos gavėjo statusą, kiekiai, nuo 2018 m. sausio 1 d. neužpildomi;
  • papildomas Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių 3 priedas „Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formos priede FR0630F nurodomų akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodų ir akcizų tarifų paaiškinimų lentelė", įtvirtinant, kad prievolė mokėti akcizus atsiranda tais atvejais, kai gamtinės dujos parduodamos (perduodamos) naudoti ar naudojamos kaip variklių degalai ne transporto priemonėse (mechanizmuose).

Be to, numatoma, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. neužpildomi FR0630S priedo formos „Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio akcizų apskaičiavimas" 75 ir 75 A pozicijų laukeliai. Tokiu būdu iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio išgabentų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms, jas išgabenant į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas panaikintas ir skaičiuojami akcizai, kiekiai ir apskaičiuota akcizų suma nuo 2018 m. sausio 1 d. turės būti deklaruojami 80 ir 80A pozicijų laukeliuose.

Atsižvelgiant į VMI prie FM viršininko 2017 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. VA-103 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos" pakeitimo"2, patikslinama Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formose nurodomų matavimo vienetų lentelė.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017 m. gruodžio 21 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-39004.

Informaciją parengė
Teisės departamentas


[1] Daugiau informacijos galima rasti VMI prie FM 2017 m. gruodžio 12 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-37931.
[2] Daugiau informacijos galima rasti VMI prie FM 2017 m. gruodžio 13 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-38226.