Naujienos

Dėl produktų mėginių paėmimo ir perdavimo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2018-04-04

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM), kad 2018 m. kovo 28 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas Nr. VA-26 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. VA-5 „Dėl Skystų energinių produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų mėginių paėmimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo".

Pagrindiniai pakeitimai:

1. patvirtintos Produktų mėginių paėmimo ir perdavimo taisyklės (toliau ‒ Mėginių taisyklės), kurios taikomos, siekiant nustatyti, ar produktai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, yra laikytini akcizų objektu ir / arba pritaikytas teisingas akcizų tarifas, ir / arba siekiant nustatyti, ar mokesčių mokėtojas pagrįstai naudojasi akcizų lengvatomis, numatytomis Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme. Kitaip tariant, išplečiamas produktų, kurių mėginiai gali būti imami pagal Mėginių taisykles, sąrašas (įtraukiant ne tik skystus energinius produktus, etilo alkoholį, alkoholinius gėrimus, bet ir apdorotą tabaką, neapdorotą tabaką, maisto produktus (pvz., šokolado gaminius, kuriuose yra etilo alkoholio arba alkoholinių gėrimų) ir kt.);
2. pagal Mėginių taisykles mėginys paimamas ir perduodamas tirti į laboratoriją ne tik tais atvejais, kai siekiama nustatyti produkto Kombinuotosios nomenklatūros kodą, produkto kokybinius rodiklius, sudėtį, kilmę, koncentraciją tūrio procentais, bet ir tais atvejais, kai siekiama nustatyti energinių produktų žymėjimo medžiagas ir ar jų kiekis atitinka reikalavimus, nurodytus Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1-279 „Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 1 ir 2 prieduose;
3. nustatoma, kad imami 3 mėginiai (pirmasis mėginys Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau ‒ VMI) pristatomas į laboratoriją, antrasis mėginys yra skirtas tikrinamam asmeniui arba tikrinamo asmens atstovui, o trečiasis mėginys paimamas ir saugomas VMI);
4. nustatomi rekomenduojami vieno mėginio dydžiai;
5. nustatoma mėginių perdavimo į laboratoriją tirti tvarka;
6. nustatoma mėginio tyrimo išlaidų apmokėjimo tvarka;
7. nustatoma antrojo mėginio perdavimo tikrinamam asmeniui arba tikrinamo asmens atstovui tvarka. Šiuos nuostatos būtų taikomos tais atvejais, kai antrasis mėginys tikrinamam asmeniui arba tikrinamo asmens atstovui nebuvo paliktas (pvz., buvo atsisakyta paimti antrąjį mėginį);
8. nustatoma mėginių saugojimo VMI tvarka (bendras saugojimo terminas – ne ilgiau kaip 2 metai). Praėjus saugojimo terminui, mėginys sunaikinamas.

Papildomai informuojame, kad 2018 m. vasario 27 d. priimtas Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1-45/1V-166 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1-253/1V-884 „Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo", kuriuo nustatoma, kad VMI visais atvejais žymėto kuro bandinius ima Mėginių taisyklių nustatyta tvarka.
Be to, šiuo įsakymu patikslinama, kad VMI kartu su policijos įstaigomis arba Lietuvos saugios laivybos administracija degalus tikrina tik tais atvejais, kai sausumos ir (ar) vidaus vandenų motorinės transporto priemonės turi būti sustabdomos.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018 m. kovo 30 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-11809.

Informaciją parengė
Teisės departamentas