Naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatyme už jame nustatytų objektų registravimo ir kadastro duomenų Nekilnojamojo turto registre tikslinimo tvarkos pasikeitimo

Atnaujinimo data: 2015-07-01

Informuojame, kad priimtas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 24, 34, 40, 45, 55 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 54-2 straipsniu įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 5, 9, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 17, 23, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 159-7 straipsniu ir 246-3 straipsnio pakeitimo įstatymas.

Informuojame, kad priimtais įstatymais nustatyta prievolė statinių savininkui, atlikus statybos užbaigimo procedūras, statinį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo statybos užbaigimo akto gavimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo dienos. Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 3 metus nuo statybos pradžios taip pat turės būti įregistruotas nebaigtas statyti ar rekonstruoti statinys.

Įstatymų nuostatomis taip pat reglamentuojamas Nekilnojamojo turto kadastre įrašytų nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio kadastro duomenų, tarp jų ir statybos užbaigtumo procento, atnaujinimo periodiškumas – tokie duomenys turi būti atnaujinami ne rečiau kaip vieną kartą per penkerius metus nuo nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Taip pat informuojame, kad už statinio ir daiktinių teisių į jį registravimo ir nebaigtų statyti ar rekonstruoti statinių kadastro duomenų tikslinimo Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme, nesilaikymą Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytos piniginės baudos – nuo 145 iki 290 eurų. Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme už jame nustatytų objektų registravimo ir kadastro duomenų Nekilnojamojo turto registre tikslinimo tvarkos pažeidimus juridiniams asmenims nustatytos piniginės baudos - nuo 290 iki 580 eurų. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka nurodytus pažeidimus tiria ir nagrinėja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

Pažymėtina, kad įsigaliojus aukščiau paminėtiems įstatymams, mokesčių administratorius įgis teisę mokesčių administravimo tikslais inicijuoti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus.

Priimtos naujos aukščiau paminėtų įstatymų nuostatos įsigalios 2015 m. lapkričio 1 d. Iki šio įstatymo įsigaliojimo baigti statyti, pradėti ir ilgiau nei 3 metus nebaigti, tačiau Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti, statiniai bei daiktinės teisės į juos, turi būti įregistruoti ne vėliau kaip per vienerius metus nuo šių įstatymų įsigaliojimo dienos.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2015 m. liepos 1 d. rašte Nr. (32.44-31-3) RM-14799.

Informaciją parengė
Teisės departamentas