Naujienos

Dėl akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtojų ir akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojų registravimo

Atnaujinimo data: 2019-03-05

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad 2019 m. vasario 27 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-20 „Dėl Akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtojų ir akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojų registravimo taisyklių patvirtinimo" (toliau ‒ Įsakymas), kuriuo nustatoma:

  • įregistravimo akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtoju ir / arba akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtoju (toliau abu kartu ‒ akcizų mokėtojas) tvarka;
  • neįregistravimo akcizų mokėtoju tvarka;
  • išregistravimo iš akcizų mokėtojų tvarka.

Akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtoju registruojamas asmuo, iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gaunantis kaitinamojo tabako produktus, už kuriuos akcizai nesumokėti, išskyrus kaitinamojo tabako produktus, nugabentus į Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kad neatsirastų prievolė mokėti už juos akcizus.

Akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtoju registruojamas asmuo, verslo reikmėms iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gaunantis, verslo reikmėms Lietuvos Respublikoje gaminantis ir / arba verslo reikmėms Lietuvos Respublikoje įsigyjantis elektroninių cigarečių skystį, už kurį akcizai nesumokėti.

Prašymai dėl registravimo akcizų mokėtoju teikiami tiesiogiai VMI prie FM, per apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, paštu (paprastu ar registruotu laišku) arba el. pašto adresu vmi@vmi.ltVMI prie FM per 10 darbo dienų nuo prašymo arba papildomų dokumentų ir / ar duomenų (jeigu prašymo nagrinėjimo metu buvo pareikalauta juos pateikti) gavimo dienos priima sprendimą įregistruoti arba neįregistruoti akcizų mokėtoju. Sprendimas pateikiamas per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau ‒ Mano VMI).
Pažymėtina, kad registruoti akcizų už elektroninį skystį mokėtojai Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2002 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 174, nustatyta tvarka turi pateikti piniginį užstatą arba laidavimo (garantijos) dokumentą.

Asmuo išregistruojamas iš akcizų mokėtojų pateikus prašymą išregistruoti iš akcizų mokėtojų arba VMI prie FM iniciatyva. Prašymai dėl išregistravimo iš akcizų mokėtojų teikiami tiesiogiai VMI prie FM, per apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, paštu (paprastu ar registruotu laišku) arba el. pašto adresu vmi@vmi.lt. VMI prie FM per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos atitinkamų aplinkybių nustatymo dienos (pvz., ne trumpiau kaip 6 mokestinius laikotarpius iš eilės neteikiamos akcizų deklaracijos) priima sprendimą išregistruoti iš akcizų mokėtojų. Sprendimas pateikiamas per Mano VMI.

Įsakymo nuostatos įsigalioja 2019 m. kovo 1 dieną.

Daugiau informacijos apie kaitinamojo tabako produktų ir elektroninių cigarečių skysčio akcizų apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarką galima rasti Akcizų įstatymo pakeitimai nuo 2019 m.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. kovo 1 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-6627.

Informaciją parengė
Teisės departamentas