Naujienos

« Grįžti

Dėl importuojamų kaitinamojo tabako produktų nugabenimo į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį

Atnaujinimo data: 2019-03-14

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 61 straipsnio 2 dalimi, prievolė mokėti akcizus atsiranda už Lietuvos Respublikoje importuojamus (įskaitant neteisėto importo atvejus) kaitinamojo tabako produktus (išskyrus importuojamus kaitinamojo tabako produktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka nugabentus į Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlį).
Atsižvelgiant į tai, 2019 m. kovo 1 d. priimtas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-69 „Dėl finansų ministro 2004 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-135 „Dėl Importuojamų akcizais apmokestinamų prekių gabenimo, kad neatsirastų prievolės mokėti importo akcizus, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo", kuriuo nustatoma, kad prievolė mokėti akcizus už Lietuvos Respublikoje importuotus kaitinamojo tabako produktus neatsiranda tik tuo atveju, jeigu importuoti produktai per 5 darbo dienas nuo prekių išleidimo į laisvą apyvartą dienos nugabenami į Lietuvos Respublikoje esantį akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ir tik už faktiškai gautą šių prekių kiekį, taip pat už kaitinamojo tabako produktų kiekį, prarastą gabenimo metu, neviršijantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų natūralios netekties normų, už negrįžtamai prarastus ar visiškai sunaikintus, taip pat prarastus dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių kaitinamojo tabako produktus, jeigu tai įrodyta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Kaitinamojo tabako produktų gavimas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje patvirtinamas VMI prie FM viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. VA-63/1B-661 „Dėl Importuojamų akcizais apmokestinamų prekių gavimo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje arba tiesioginio pristatymo vietoje patvirtinimo taisyklių patvirtinimo" nustatyta tvarka.
Kaitinamojo tabako produktus nugabenus į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, laikoma, kad šioms prekėms (išskyrus netektis ir praradimus) pradedamas taikyti akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas. Tuo atveju, kai kaitinamojo tabako produktai į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį nugabenami vėliau negu per 5 darbo dienas, akcizai gali būti grąžinami (atsisakoma juos išieškoti), kai asmuo, importavęs į Lietuvos Respubliką minėtas prekes, arba jo įgaliotas atstovas teritorinei muitinei, kurioje prekės buvo deklaruotos, pateikia prašymą grąžinti (atsisakyti išieškoti) akcizus už importuotas akcizais apmokestinamas prekes.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, matyti, kad importuojamiems kaitinamojo tabako produktams iš esmės nustatyta analogiška nugabenimo į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kad neatsirastų prievolė mokėti akcizus, tvarka, kokia yra taikoma ir kitoms importuojamoms akcizais apmokestinamoms prekėms.

Daugiau informacijos apie kaitinamojo tabako produktų akcizų apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarką galima rasti Akcizų įstatymo pakeitimai nuo 2019 m.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. kovo 7 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-7052.

Informaciją parengė
Teisės departamentas